Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

13. mars 2018

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo.  

Sist endret på årsmøtet 10. mars 2018, Oslo.

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

 

§ 1 Grunnlag

 

Oslo Miljøpartiet De Grønne  (heretter kalt Oslo MDG) er stiftet 8.5.1987, og er siden 29.10.1988 et fylkeslag av Miljøpartiet De Grønne. Oslo MDG bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

 

 

§ 2 Formål

 

Oslo MDG har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Oslo, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organer.

 

 

§ 3 Årsmøtet

 

§ 3.1 Årsmøtet er Oslo MDGs øverste organ, og avholdes senest åtte uker før MDGs landsmøte. Styret skal sende førsteinnkalling med dato for årsmøtet til medlemmene med minst åtte ukers varsel. Endelig innkalling skal sendes ut med minst tre ukers varsel, og inneholde saksliste, årsmelding, godkjent regnskap, budsjett, valgkomiteens innstilling, samt eventuelle innsendte saker og forslag til vedtektsendringer.

 

§ 3.2 Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som er registrert som betalende medlemmer for inneværende kalenderår i Oslo MDGs medlemsregister.

 

§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:

  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap og budsjett
  • Valg av styre, valgkomite og, i valgår, nominasjonskomité
  • Fordelingsnøkkel for landsmøtedelegate
  • Valg av revisor

 

§ 3.4 Bydelslag og enkeltmedlemmer kan fremme egne saker til årsmøtet. Slike forslag må være styret i hende senest 4 – fire – uker før årsmøtet. For sent innkomne forslag kan behandles kun hvis årsmøtets flertall ønsker det.

 

§ 3.5 Styret skal sørge for forsvarlig arkivering av årsmeldinger, årsmøtereferater og regnskaper. Regnskapsbilag kan kasseres etter 10 år.

 

 

§ 4 Valg og avstemningsregler

 

§ 4.1 Kun medlemmer av MDG som har betalt kontingent for inneværende år kan velges til fylkeslagets tillitsverv.

 

§ 4.2 Valg til alle styreplasser og komiteverv foregår ved særskilt valg. Dersom absolutt flertall ikke oppnås ved første votering, trekkes kandidaten med minst antall stemmer fra første votering ut – og det stemmes deretter om igjen. Prosedyren gjentas til absolutt flertall er oppnådd.

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

 

§ 5.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

§ 5.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av Oslo MDG eller 3 av bydelslagene krever det, har styret plikt til skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte.

 

§ 5.3 Ekstraordinært årsmøte må innkalles med minst tre ukers varsel. Endelig innkalling og sakspapirer skal sendes medlemmene senest to uker før møtet.

 

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.

 

 

§ 6 Representantskap

 

§ 6.1 Formål

Representantskapet er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige organ mellom årsmøtene. Hovedfunksjonen er å være et organisatorisk og politisk ledd som sikrer Miljøpartiet De Grønnes prinsipper om et bredt anlagt grasrotdemokrati.

 

§ 6.2 Oslo representantskaps faste medlemmer:

• medlemmer av fylkesstyret

• stortingsrepresentanter

• byråder

• bystyregruppa (valgte representanter)

• 30 representanter valgt av lokallagene, etter antall betalende medlemmer. Hvert lokallag skal ha minst en representant.

• tre representanter fra Oslo Grønn Ungdom

• en representant fra Oslo Grønne Studenter

A. Ett grunnmedlem for hvert bydelslag. Resterende medlemmer fordeles på bydelslagene etter utregningsmetoden “den modifiserte Sainte-Laguës metode” med 1,4 som første delingstall. Fordelingen oppdateres i januar hvert år, og baseres på antall betalende medlemmer pr 31/12.

B. Representanter fra lokallagene, Oslo Grønn Ungdom og Oslo Grønne Studenter skal til sammen utgjøre minimum 2/3 av det samlede representantskapet. Ved stor vekst i antall folkevalgte kan tallet på representanter for lokallagene, Oslo Grønn Ungdom og Oslo Grønne Studenter økes for å sikre god balanse mellom medlemmer, politikere og organisatoriske representanter, så sant prosentfordelingen ivaretas.

 

§ 6.3 Formaliteter og møtegjennomføring

A. Det skal avholdes minimum 4 ordinære representantskapsmøter pr år.
B. Møteinnkalling sendes ut 3 uker i forkant.
C. Representantskapet er vedtaksdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.
D. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan dermed gi andre møte-,
tale- og forslagsrett på møtene. Dersom ikke annet blir bestemt, avgjøres sakene med simpelt flertall.
E. Det skal innkalles til representantskapsmøte om minimum tre lokallag eller 1/5 av
representantene krever det.
F. Representantskapet kan med ⅔ flertall vedta å behandle en sak selv om den ikke står
på den utsendte sakslisten, om saken fremlegges skriftlig til alle møtedeltakere ved
møtestart.
G. Representantskapsmøtene er i utgangspunktet åpne for alle Oslo MDGs medlemmer.
H. Fylkesstyret er ansvarlig for å forberede møtene, sende innkallinger og sakspapirer
samt sørge for å utnevne ordstyrer og referent.

 

§ 6.4 Valgkomiteen og nominasjonskomiteen skal sendes innkallinger, sakspapirer og referater for møtene i representantskapet, og har rett til å være til stede, men uten tale- og forslagsrett.

 

 

§ 7 Styret

 

§ 7.1 Styret har 9 faste medlemmer, 6 varamedlemmer og en observatør. Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

• 7 årsmøtevalgte styremedlemmer herunder leder og 1-2 nestledere (evt talspersoner).

• bystyrets gruppeleder, med personlig vara

• en representant for Grønn Ungdom, med personlig vara

• fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge

• en observatør fra Grønne studenter

Styret er vedtaksdyktig når minst 5 av medlemmene er til stede, og møtet er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter.

Styremøtene er åpne for alle medlemmer.

 

§ 7.2 Styret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og forberede og innstiller saker for landsstyremøter og representantskap.

 

§ 7.3 Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp eller blir forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, suppleres styret med den vararepresentant som har det høyeste nummeret. Fratrer styremedlemmet før funksjonstidens utløp, sitter vararepresentanten ut den perioden som det fratrådte medlemmet skulle ha sittet. Blir styremedlemmet forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig fravær eller sykdom, sitter den nye representanten så lenge behovet er til stede.

 

§ 7.4 Dersom medlemmer av styret fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, suppleres styret med den vararepresentant som har det høyeste nummeret. Ved behov suppleres styret/varalista av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen.

 

§ 7.5 Dersom leder eller nestleder fratrer før funksjonstidens utløp, utnevnes en ny person fra styrets medlemmer til dette vervet av representantskapet etter tilleggsinnstilling fra valgkomiteen.

 

§ 7.6 Oslo-styret skal ved konstituering selv utnevne en økonomiansvarlig blant styrets faste medlemmer. Økonomiansvarlig kan ikke inneha ledervervet.

 

§ 7.7 Styreleder og økonomiansvarlig har signaturrett i fellesskap. Styret kan fatte vedtak om at signaturrett kan gis til andre medlemmer av styret, alene eller i fellesskap.

 

§7.8 Fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer velges for ett år av gangen.

 

§7.9 Ansatte i partiorganisasjonen Oslo MDG kan ikke samtidig sitte i fylkesstyret. Bestemmelsen er ikke til hinder for at styret kan velge å frikjøpe styremedlemmer.

 

§ 7.10 Styret for Oslo MDG er et arbeidende styre. Ved konstituering av nytt Oslo-styre defineres og konkretiseres områder og arbeidsoppgaver, til fordeling både blant faste medlemmer og varaer. Arbeidsområder og fordeling av disse skal ta utgangspunkt i gjeldende handlingsplan for Oslo MDG.

 

 

§ 8 Økonomistyring

 

§ 8.1 Oslo MDGs regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.

 

§ 8.2 Avsluttet og revidert regnskap for foregående år skal legges frem for årsmøtet, sammen med budsjettforslag for inneværende og neste år.

 

 

§ 9 Valgkomite

 

§ 9.1 Årsmøtet velger en valgkomite, etter innstilling fra nominasjonskomiteen. Valgkomiteen skal fremme forslag til styre og nominasjonskomite overfor neste års årsmøte. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen. Valgkomiteens innstilling skal sendes ut med endelig innkalling til årsmøtet.

 

§ 9.2 Valgkomiteens sammensetning

Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter innstilling fra nominasjonskomiteen. Det skal tilstrebes mangfold i komiteen.

 

§ 9.3 Ved ekstraordinære behov, f.eks. i tilknytning til ekstraordinært årsmøte, skal valgkomiteen fremme innstilling til suppleringsvalg minst én uke før medlemsmøtet avholdes. Styret plikter å orientere valgkomiteen, uten unødig opphold,  når slike behov oppstår.

 

§ 9.4 Valgkomiteen velges for ett år av gangen.

 

§ 9.5 Dersom medlemmer av valgkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, suppleres valgkomiteen ved behov av representantskapet etter innstilling fra nominasjonskomiteen.

 

 

§ 10 Nominasjonskomite

 

§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal tilstrebes mangfold i komiteen.

 

§ 10.2 Nominasjonskomiteen velges for to år av gangen og velges i valgår. I mellomvalgsår kan valget begrenses til et suppleringsvalg.

 

§ 10.3 Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg og stortingsvalg innen fastsatte frister. De som stiller seg til disposisjon og påtar seg verv i nominasjonskomiteen kan ikke selv la seg nominere. Heller ikke ved å fratre sitt verv i nominasjonskomiteen.

 

§ 10.4 Nominasjonskomiteen skal også fremme forslag til sammensetning av valgkomite
overfor årsmøtet. Nominasjonskomiteens innstilling skal sendes ut med endelig innkalling til årsmøtet.

 

§ 10.5 Nominasjonskomiteen skal sammen med fylkesstyret organisere nominasjonsmøte.
Foreløpig innkalling sendes ut senest seks uker før nominasjonsmøtet, og endelig
innkalling sendes ut senest fire uker før nominasjonsmøtet. De som er
stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er registrerte medlemmer som har betalt
kontingent senest to uker før selve møtet.

 

§ 10.6 Dersom medlemmer av nominasjonskomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av
valgperioden, suppleres nominasjonskomiteen av representantskapet etter innstilling fra
valgkomiteen.

 

 

§ 11 Lokalpolitisk program og programkomite

 

§ 11.1 I stortingsvalgsår velger årsmøtet en programkomite etter innstilling fra valgkomiteen.
Komiteen skal ha 10 faste medlemmer og en leder.

 

§ 11.2 Programkomiteen har en mandatperiode på to år.

 

§ 11.3 Programkomiteen skal fremme forslag til lokalpolitisk program til årsmøte i lokalvalgsår innen fastsatte frister. Forslaget skal være forankret godt med innspill fra partiets ulike organer. Programkomiteen har også ansvar for å sikre koordinering med programarbeid i bydelene.

 

§ 11.4 Forslag til lokalpolitisk program skal sendes på høring til medlemmer og bydelslag minst en gang. Første høring bør skje senest 6 måneder før årsmøtet.

 

§ 11.5 Programkomiteen fungerer som redaksjonskomite for innkomne endringsforslag i forbindelse med behandling av lokalpolitisk program på årsmøtet. Endringsforslag til programmet som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn senest en uke før før årsmøtet, og fremmes av minst tre medlemmer eller et formelt organ tilknyttet Oslo MDG.

 

§ 11.6 Dersom medlemmer av programkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av perioden kan representantskapet supplere programkomiteen ved behov og etter innstilling fra valgkomiteen.

 

§ 12 Utvalg og komiteer

 

§ 12.1 Årsmøtet og styret kan opprette andre utvalg og komiteer, etter behov. Utvalg og komiteer står til ansvar for det organet som har opprettet dem.

 

 

§ 13 Bydelslag

 

§ 13.1 Styret i Oslo MDG skal arbeide for at det er aktive bydelslag i alle bydelene.

 

§ 13.2 Hvert bydelslag skal følge kommunens bydelsinndeling. Som medlemmer skal være å regne de medlemmer i MDG som er registrert bosatt i de respektive bydeler. Unntatt er bosatte i bydel Sentrum og bydel Marka, som skal inngå i hhv. St. Hanshaugen og Nordre Aker.

 

§ 13.3 For bydelslag som ikke har egne vedtekter, gjelder Miljøpartiet De Grønnes standardvedtekter for lokallag.

 

 

§ 14 Oppløsning og sammenslåing

 

§ 14.1 Oppløsning av Oslo MDG, eller sammenslutning med andre lag, krever 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.

 

§ 14.2 Hvis Oslo MDG oppløses, tilfaller fylkeslagets økonomiske midler Miljøpartiet De Grønne. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene likevel det sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak.

 

 

§ 15 Tolkning og gyldighet av vedtektene

 

§ 15.1 Vedtektsendringer trer i kraft fra og med første virkedag etter årsmøtet, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

 

§ 15.2 Oppstår det uenighet om tolkingen av vedtektene kan spørsmålet vises til partiets sentrale kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

 

 

§ 16 Endring av vedtektene

 

§ 16.1 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med endelig innkalling til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.