Representantskap

Ole Klamas
Fotocredit: Ole Christian Klamas

Representantskapet består av ca. 50 personer med tale-og stemmerett, men er åpent for alle medlemmer av Oslo MDG. Vil du se på hva som skjer i det største organet i oslopartiet utenom årsmøtet, skjer det her!

2021 

Følgende protokoller foreligger:

2020

Følgende referater foreligger:

2019 

Følgende referater foreligger:

2018

Følgende referater foreligger:

2017

Følgende referater foreligger:

2016

Følgende referat foreligger:

2015

I 2015 avholdt Oslo MDG tre møter med representanter fra alle lokallag i forbindelse med forhandlingene om byrådssamarbeid i Oslo. De to første var rene orienterings- og forankringsmøter, mens det siste vedtok å gå inn i samarbeid. I tillegg ble det avholdt et medlemsmøte etter modell fra de tidligere møtene.

Sammensetning i representantskapet

 • 30 representanter valgt av lokallagene, (fordeling nederst)
 • tre representanter fra Oslo Grønn Ungdom
 • en representant fra Oslo Grønne Studenter
 • bystyrerepresentanter
 • stortingsrepresentanter
 • byråder
 • fylkesstyret

Fordeling av lokallagsrepresentanter

 • Gamle Oslo - 3
 • Grünerløkka - 3
 • Sagene - 3
 • St. Hanshaugen - 3
 • Frogner - 2
 • Ullern - 1
 • Vestre Aker - 2
 • Nordre Aker - 3
 • Bjerke - 2
 • Grorud - 1
 • Stovner - 1
 • Alna - 1
 • Østensjø - 2
 • Nordstrand - 2
 • Søndre Nordstrand - 1

- §6.1 Formål: Representantskapet er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige organ mellom årsmøtene. Hovedfunksjonen er å være et organisatorisk og politisk ledd som sikrer Miljøpartiet De Grønnes prinsipper om et bredt anlagt grasrotdemokrati.

Hvordan fungerer representantskapet i Oslo MDG?

Her er hva vedtektene sier:

A. Det skal avholdes minimum 4 ordinære representantskapsmøter pr år.

B. Møteinnkalling sendes ut 3 uker i forkant.

C. Representantskapet er vedtaksdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.

D. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan dermed gi andre møte-, tale- og forslagsrett på møtene. Dersom ikke annet blir bestemt, avgjøres sakene med simpelt flertall.

E. Det skal innkalles til representantskapsmøte om minimum tre lokallag eller 1/5 av representantene krever det.

F. Representantskapet kan med ⅔ flertall vedta å behandle en sak selv om den ikke står på den utsendte sakslisten, om saken fremlegges skriftlig til alle møtedeltakere ved møtestart.

G. Representantskapsmøtene er i utgangspunktet åpne for alle Oslo MDGs medlemmer.

H. Fylkesstyret er ansvarlig for å forberede møtene, sende innkallinger og sakspapirer samt sørge for å utnevne ordstyrer og referent.

I tillegg sier vedtektene at representantskapet kan supplere nominasjonskomiteen, valgkomiteen og fylkesstyret ved behov.