Fotocredit:

Oslo MDGs program for 2023-2027

Du kan lese hele programmet her.

 

Her er Oslo MDGs hovedsaker for de neste fire årene: 

  • Oslo skal bli en utslippsfri og klimapositiv by. For å få til dette vil vi fange og lagre CO2 på blant annet Klemetsrud. Vi vil styre etter klimabudsjett og etablere nullutslippssone innenfor Ring 2.
  • Vi vil skape ti-minuttersbyen! Oslofolk skal ha tilgang til fritidstilbud, sosiale møteplasser, viktige tjenester og grøntarealer innenfor en ti-minutters radius fra der de bor.
  • Det skal være lett, trygt og billig å reise miljøvennlig! Vi vil styrke kollektivtilbudet og kutte i billettprisen, samtidig som vi øker takstene i bomringen. De som går, ruller eller sykler kommer først, både i indre og ytre by. Vi vil prioritere infrastruktur med høy kvalitet for myke trafikanter, og bygge og oppgradere minst 100 km sykkelvei innen 2027.
  • Vi vil gjennomføre et likestilingsløft for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygge ned barrierer for bruk av Oslos infrastruktur og institusjoner.
  • Vi vil prioritere en progressiv ruspolitikk som retter opp feilene fra krigen mot narkotika. Vi vil prioritere å jobbe for bedre rusomsorg, innføre forsøk med lavterskel medisinsk stabilisering og styrke skadereduksjonstiltakene.
  • Alle har rett på en god bolig. For å dempe prispresset vil vi støtte tiltak som gjør det vanskeligere å bruke boliger som investeringsprosjekter. Vi vil innføre upersonlig boplikt og bekjempe diskriminering på leiemarkedet.
  • Oslofjorden, naturen og det biologiske mangfoldet i Oslomarka og byens grøntområder skal gjenopprettes og styrkes. Markagrensa ligger fast, også for idrettsanlegg.
  • Vi vil øke innsatsen for bedre psykisk helse. Ved å etablere flere gratis møteplasser, satse på boformer som motvirker ensomhet, og få flere helsesykepleiere og veiledere inn i skolen forebygger vi psykisk uhelse. Samtidig vil vi gi et realt løft til tilbudet om psykisk helsehjelp.