Trygge skoleveier

5. september 2018

Oslo ligger på ulykkestoppen i Norge. Den bilbaserte byutviklingen har ført til trafikkfarlige nærområder og utrygge skoleveier for byens barn. Barn og ungdom blir i større grad kjørt rundt av foreldrene, noe som har ført til at andelen barn og unge som ferdes til fots og på sykkel har blitt nesten halvert siden 90-tallet. Det er en ond sirkel når økt trafikk fører til at flere kjører barna.

De Grønne mener at barnas trygghet bør prioriteres over bilen. Det burde være en selvfølge at det er trygt å sende barn til skolen uten at de må kjøres. Derfor jobber vi nå systematisk med å redusere fartsgrenser, får på plass fartshumper og opphøyde gangfelt, bygge ut sykkelveier, og gjennomføre trafikkreduserende tiltak. Det handler om å skape en barnevennlig by.

 

De viktigste grønne gjennomslagene:

Bilfrie hjertesoner rundt skolene. Vi jobber med å etablere bilfrie hjertesoner rundt alle byens barneskoler. Det innebærer at barn som blir kjørt, må slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor sonen, slik at skolens umiddelbare nærområde blir tryggere for elevene som går eller sykler. I første omgang skal det gjennomføres to pilotprosjekter, men målet er at alle skoler i Oslo skal ha bilfrie hjertesoner.

Etablerer 420 nye fartsdumper i hele byen. Fartshumper et viktig og effektivt trafikksikkerhetstiltak for å forhindre at folk kjører for fort på byens skoleveier.

Reduserer fartsgrenser over 100 steder. Ved kollisjon mellom fotgjenger og bil, øker risikoen for at fotgjengeren blir drept betydelig dersom bilen kjører fortere enn 30 km/t. I tillegg er bremselengden lengre når man har høyere fart. Derfor er det viktig å redusere fartsgrensen på veiene mange barn bruker til skolen.

Bygger opphøyde gangfelt over 40 steder. I utviklingen av byen har det mange steder ikke blitt bygd ordentlige fortau. Det jobber vi med å rette opp i slik at det blir et tydelig skille mellom bilvei og fortau.

Stenger tungt trafikkerte skoleveier helt for biler. Byrådet har for eksempel bestemt at vi skal prøvestenge en av de mest trafikkerte skoleveiene i Oslo, nemlig Løkkeveien – etter 40 års kamp fra lokalbefolkningen.

En halv million færre biler i bomringen. Endringene i bomringen har gjort at det er mer enn en halv million færre biler som kjører gjennom bommen (april 2018 sammenlignet med i fjor). Det betyr mindre trafikkfarlige nærområder i hele Oslo.

Bygger flere og bedre sykkelveier. (se «En helhjertet sykkelsatsing»). Det blir også tryggere å ferdes til fots på fortau når syklister får egen bane.