Revidert budsjett: Mer energieffektivisering, penger til kollektiv og styrking av sosialhjelpen

Fotocredit: Kristin Brenna

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG): – Byrådet mobiliserer for å ta vare på ukrainske flyktninger, satser på mer energieffektivisering, mer penger til kollektiv etter pandemien og en viktig styrking av sosialhjelpen for barnefamilier.

19. mai 2022

Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen, la torsdag frem revidert budsjett for Oslo sammen med byrådsleder Raymond Johansen (AP) og byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Samlet sett disponerer byrådet 5,6 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet. Over investeringsbudsjettet foreslås nye bevilgninger på til sammen 839 millioner kroner.

De første ukene av 2022 herjet en ny, svært smittsom variant av koronaviruset, og Oslo var igjen nedstengt. Det hadde dramatiske konsekvenser, også for kommunens utgifter. I februar angrep Russland Ukraina, og millioner ble drevet på flukt i våre nærområder. Høyere råvarepriser, prisvekst både på strøm og materialer kombinert med høyere renter gjør at kostnadene øker både for innbyggere, næringslivet og kommunen.

Pandemien er fortsatt ikke over, og Oslo kommunes utgifter til koronahåndtering ligger i 2022 an til å havne på om lag 1,6 milliarder kroner. Staten har til nå bare kompensert Oslo med 123 millioner.

– Det manglende kompensasjonen er et klart løftebrudd fra regjeringa. Helt siden pandemien traff ble vi forsikra om at vi skulle kompenseres for alle kostnader, samtidig ser vi at vi var underkompensert med 850 millioner i fjor, og ligger an til å bli underfinansiert med om lag 1,5 milliarder i år om ikke regjeringen kommer med nye bevilgninger. Det er det Oslos innbyggere som må ta regninga for, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– I år handler det reviderte budsjettet om sikkerhet i en usikker tid. Derfor prioriterer byrådet det aller viktigste. Vi sørger for trygg og ansvarlig økonomisk styring, reparasjon etter koronapandemien og bruker penger på å få ned forskjellene i Oslo. Vi prioriterer barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tiltak mot høye strømpriser

I revidert budsjett foreslår byrådet å sette av betydelige midler for å kompensere for økte strømpriser, slik at idrettshaller, kirker og skoler ikke må begrense sine tilbud og åpningstider. Strømstøtte for eldre som bor i Omsorg+ boliger, som ikke omfattes av de nasjonale ordningene prioriteres også.

I en tid med stor usikkerhet knyttet til både prisvekst og rente, er det avgjørende at kommunen har en ansvarlig økonomisk politikk. Byrådet foreslår derfor å sette av betydelige beløp til å finansiere vedtatte investeringer uten å ta opp mer lån, når utgiftene øker som følge av økte kostnader i markedet. 430 millioner settes av til en slik usikkerhetsavsetning.

Oslo kommune har hovedsakelig valgt fastrente på sine lån, noe som gjør at Oslo har større sikkerhet enn mange andre kommuner. Siden 2015 har Oslo kommune hatt en synkende gjeldsgrad, og har dermed hatt en økende evne til å håndtere rente- og avdragskostnader.

Prioriterer tiltak mot ulikhet

Pandemien forsterket ulikheten i en allerede delt by, og barn og unge betalte en ualminnelig høy pris. I revidert budsjett foreslår byrådet derfor å sette av 22,8 millioner kroner til økt sosialhjelp, for å styrke økonomien til de fattigste barnefamiliene. Det settes også av 60 millioner til Frisklivssentralene, blant annet for å hjelpe folk med ettervirkninger etter koronasykdom.

I tillegg foreslår byrådet å sette av totalt 61 millioner ekstra til sommerskole, sommerjobber for ungdom og fritidstilbud til ungdom i Oslo i sommermånedene.

Byrådet foreslår dessuten å utvide ordningen med halvdagsplass i aktivitetsskolen slik at alle tredjeklassinger i Osloskolen får et gratis tilbud fra høsten 2022.

– Utvidelsen av gratis AKS til alle tredjeklassinger i hele byen er en etterlengtet gladnyhet til barnefamiliene i Oslo i en tid hvor prisen på mange ting øker. Ordningen innebærer at familier over hele Oslo sparer 24.500 kroner i året per barn i året. Dette er jeg stolt over at byrådet prioriterer, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Både kommunen og frivilligheten mobiliserer nå alle krefter for å ta imot og ta vare på flyktninger fra krigen i Ukraina. De aller fleste som kommer er kvinner og barn. I forslag til revidert budsjett settes det derfor av 487 millioner kroner i tillegg til allerede avsatte 300 millioner til istandsetting av bygg for mottak av flyktninger fra Ukraina.

Byrådets viktigste forslag i revidert budsjett:

 • 60 millioner til styrking av frisklivssentralene i bydelene.
 • 75 millioner til gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo.
 • 16 millioner til sommerskole, totalt 58 millioner til sommerskole i 2022.
 • 25 millioner til sommerjobber og aktiviteter for unge, totalt 58 millioner til dette i 2022.
 • 20 millioner til sommeraktiviteter til barn og ungdom, herunder midler til blant annet Oslo idrettskrets.
 • 487 millioner til mottak av flyktninger fra Ukraina.
 • 70 millioner til tiltak for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.
 • 23 millioner til styrking av sosialhjelpen til barnefamilier.
 • 250 millioner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.
 • 20 millioner til strømkompensasjon for Omsorgsbolig+ og Den Norske kirke, som ikke omfattes av nasjonale ordninger.
 • 1,6 milliarder kroner til koronahåndtering i 2022.
 • 26 millioner til energieffektiviseringstiltak i kommunale boliger.