Foto: Jørn Eriksson/flickr
Fotocredit: Foto: Jørn Eriksson/flickr

Voldsforebygging i Oslo Øst

De siste årene har vi sett flere alvorlige voldsepisoder i de østre bydelene, ofte knyttet til kriminelle gjenger. Dette er en alvorlig utvikling som bør stoppes så fort som mulig.

30. mars 2020

Bydelene i ytre Øst opplever også betydelig barnefattigdom, flere ungdommer faller tidlig ut av skolen, og arbeidsløsheten er større enn i andre bydeler i Oslo. Disse problemene påvirker hverandre og forsterker hverandre gjensidig. Barn som kommer fra hjem med lavere sosioøkonomisk status har for eksempel mindre sjanse for å fullføre videregående eller ta høyere utdanning. Vi vet også at det å ikke fullføre skolen, eller ikke delta i fritidsaktiviteter, øker sjansen for at ungdom utvikler antisosial atferd. Ungdom som opplever seg på utsiden av samfunnet kan også ha vanskeligere for å stole på politiet, noe som kan forsterke problemene ytterligere.

MDG mener at vi må se disse problemene i sammenheng med hverandre. Fremover må det satses enda sterkere på bedring av de sosioøkonomiske forholdene, forebygging av vold, exit- muligheter for dem som har havnet i gjenger, og bekjempelse av voldskriminalitet.

MDG vil

  • At alle skoler skal ha rutiner og programmer som systematisk tydeliggjør rammer og regler, og som hjelper de voksne til å møte hele elevgruppen på en støttende og positiv måte. Det må samtidig etableres strategier for raskt å oppdage elever som kan være i faresonen, slik at de kan motta supplerende intervensjoner og eventuelt mer intensive tiltak.
  • At politiet må ha en mer tydelig og positiv tilstedeværelse i lokalmiljøene, og opptre på måter som senker terskelen for å ta kontakt med dem blant de unge. MDG ønsker at det på sikt skal opprettes en politistasjon på Søndre Nordstrand. Frem til det kommer på plass trengs det enda mer ressurser til lokal tilstedeværelse av politifolk, basert på positivt og tillitsbyggende politiarbeid.
  • At det forebyggende arbeidet koordineres bedre. Psykisk helsevern (BUP, DPS), barneverntjenestene, skolene, utekontaktene, politiet, NAV, fritidsklubbene og skolehelsetjenesten må få til et organisert samarbeid om forebygging av kriminalitet hos ungdommer, og det må sikres midler til intensiv innsats overfor særlig utsatte barn og unge.
  • At Oslo kommune må sammen med politiet og nasjonale myndigheter ta initiativ til å utvikle et lokalt forankret EXIT- program for ungdom som er, eller har vært, involvert i organisert kriminalitet. Disse programmene må involvere ungdommene selv i hvordan tiltakene skal utvikles.
  • Det finnes et stort lokalt frivillig engasjement i bydelene i Øst. Kommunen må støtte opp om disse initiativene, slik at borgerne og foreldrene selv kan bidra til å skape trygghet og samhold der de bor.