Fotocredit:

Venstre på ville veier i småhusområdene

Den foreslåtte nye småhusplanen er et svært viktig miljø- og byutviklingstiltak for hele Oslo. Nå kan det virke som om Venstre ønsker å svekke den i bystyret. Jeg håper virkelig det ikke stemmer.

27. februar 2023

Oslo er i sterk vekst, de nye SSB-tallene viser at vi nå er over 700 000 innbyggere. De neste årene kommer titusenvis flere. Da må vi utvikle byen smart, ikke sløse med det begrensete grønne arealet vi har til rådighet, slik deler av opposisjonen i bystyret ser ut til å ønske.

I Aftenposten 20. jan kommer Venstres Haakon Riekeles med en rekke påstander om PBEs forslag til ny småhusplan som ikke stemmer, og overdriver samtidig konsekvensene av innstrammingene den foreslår.

Målet med revisjonen av småhusplanen er at grøntarealer og karakteren til nabolagene skal bli bedre i varetatt. Samtidig skal tydeligere formuleringer i planen redusere komplikasjoner i saksbehandlingen, så den blir enklere og billigere for folk flest.

Den hodeløse nedbyggingen av eplehager må stanse
PBEs forslag vil ikke “gi en nesten total byggestans”, slik Haakon Riekeles (V) hevder. Med dagens plan er det antatte gjenværende boligpotensialet ca 4.000 boliger. Med den nye planen blir dette redusert til om lag 2.800, hovedsakelig på grunn av redusert utnyttelsesgrad og innføring av krav til minimum tomtestørrelse per boenhet. 

Det er jo nettopp også poenget: den hodeløse nedbyggingen av grøntareal vi har sett i småhusområdene de siste årene, kan ikke fortsette. En skånsom utvikling vil derimot fortsatt være mulig. Rivepresset på eksisterende bebyggelse vil gå ned med ny plan, som også er bra: vi må framover lære oss å ta bedre vare på det vi har – både bygninger og natur.

Da planen var på høring våren 2022, viste tallene at 55 % av innsenderne støttet en innstramming av småhusplanen, som er oppsiktsvekkende høyt. Det viser at oslo-folk ser at den nedbygging av natur og eplehager har for store negative konsekvenser for nabolagene, og for byen som helhet.  


Lettvinte “løsninger” fra Venstre
Riekeles hevder at PBEs forslag medfører “rekkehusforbud”. Men PBE spesifiserer at de mener det finnes enkelte delområder der det kan være lurt å legge til rette for rekkehus og tettere bebyggelse, men at på grunn av planen massive omfang er det mest hensiktsmessig at dette løses gjennom omregulering av aktuelle områder.

Videre problematiserer Riekeles PBEs forslag til grense for samlet utnyttelse på tomten – 16% – som han mener vil gjøre ting helt “umulig” for huseiere. Men han utelater å nevne sammenhengen med den nylige vedtatte parkeringsnormen som også Venstre stemte for i bystyret. Den foreslåtte utnyttelsesgrensen er i realiteten kun en 2% innstramming, når vi tar høyde for at krav til parkering er tatt ut. Med et minstekrav til tomtestørrelse ned mot 450 m2 per boenhet for to og tremannsboliger, vil en høyere utnyttelse enn 16 % BYA for de minste eiendommene – slik Riekeles tar til orde for – faktisk gi en reell økning i utnyttelse sammenliknet med dagens 24 % og minimumskrav til to bilparkeringsplasser. Jeg legger til grunn at Venstre ikke ønsker å videreføre påbudet om to parkeringsplasser per boenhet i småhusområdene. Ønsker Venstre da ingen innstramming overhodet?

MDG tar naturen og nabolagene på alvor
At flere av Oslos nabokommuner driver gammeldags og bilbasert planlegging, hvor nybygde nabolag spiser natur og lager kork i Groruddalen, er ikke et argument for at hovedstaden skal gjøre samme tabbe, slik Riekeles tydeligvis ønsker. Tvert i mot! Natur- og klimakrisa krever at vi lokalpolitikere tar ansvar.

Vi er avhengig av å ta bedre vare på naturen i byen framover, både for å redde Oslos mange rødlistede arter, for å rense bylufta og for å sikre oss mot flommene som i økende grad vil ramme oss. Eplehagene i Oslo er helt vesentlige for å sikre overvannshåndtering.

For å få flere gode boliger på plass til Oslos barnefamilier, må vi spille på lag med byens styrker. Småhusområdene vil aldri kunne få infrastrukturen til å tåle å bli stappet full av et ubegrenset antall familier med bil. Det er ved knutepunktene vi må fortette smart, slik at stadig flere kan klare seg i hverdagen uten bil, og det er helt andre steder enn i de grønne småhusområdene at de store mulighetene for boligutbygging i Oslo ligger.

Den utbyggingsbonanzaen som pågår nå tjener utbyggerne, ikke innbyggerne. Jeg håper derfor Venstre vil hjelpe MDG med å sikre en innstramming av småhusplanen, og samtidig vedta en ny høyhusstrategi som vil sikre planmessig og klimasmart fortetting i sentrale deler av byen.

Riekeles er bekymret for at sandkasser skal bli ulovlig. Han burde heller bekymre seg for hva en det vil si for Oslo at den utdaterte nedbyggingspolitikken som har pågått under den gamle småhusplanen får fortsette.