Fotocredit: Foto: Magnus Beyer Brattli/Statsskog SF

Forbud mot småviltjakt i norske nasjonalparker

Miljøpartiet De Grønne i Oslo ønsker et forbud mot jakt på småvilt i norske nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.

30. mars 2020

En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på viktige naturverdier og for å sikre befolkningens adgang til naturen. Formålet med å verne et område er både å ta vare på arter og biotoper, og spesielt for nasjonalparkene å gi befolkningen naturopplevelser. Selv om naturen stort sett skal klare seg selv i en nasjonalpark må det gjøres forvaltningsmessige valg. For eksempel kan jakt på hjortevilt, rev og invasive arter ofte være nødvendig for å bevare det øvrige naturmangfoldet. Jakt på småvilt, som hønsefugler, vadefugler, hare og ekorn vil sjelden være nødvendig fra et forvaltningsmessig synspunkt. Matutbyttet av denne jakten er beskjedent, det er hovedsakelig å anse som rekreasjon for jegerne.

Vi mener at det er en interessekonflikt mellom de som driver med jakt og de andre brukerne av nasjonalparkene. Ulempene ved at det foregår småviltjakt er at det kan bli mindre mat til de artene som lever av småviltet, for eksempel kongeørn, jaktfalk og hønsehauk, og at det totalt blir mindre ville dyr å se. Man vet av erfaring fra land hvor det ikke er tillatt å jakte i nasjonalparkene at dyrene blir mye mindre redde for mennesker ender det drives jakt. Dette innebærer både at nærvær av mennesker blir mye mindre forstyrrende for dyrene og det blir mye lettere å se dyrene for mennesker som oppholder seg i naturen.

Vi ønsker at naturopplevelsen ved å ferdes i nasjonalparker skal innebære at man ser ville dyr, ikke bare et vakkert landskap.

Oslo MDG ønsker:

• Et forbud mot småviltjakt i norske nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.

• Å ivareta smådyrbestanden i nasjonalparkene slik at naturopplevelsen ved å ferdes i områdene innebærer at man kan se ville dyr, ikke bare et vakkert landskap.