Utvalgte vedtekter

Vedtektene under beskriver sammensetningen og mandatene til de tre organene valgkomiteen innstiller på til årsmøtet i 2017.

14. juni 2016

§ 7 Styret

 

§ 7.1 Styret har 9 faste medlemmer, 6 varamedlemmer og en observatør. Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

• leder og nestleder (evt talspersoner)

• fem ordinære styremedlemmer

• bystyrets gruppeleder, med personlig vara

• en representant for Grønn Ungdom, med personlig vara

• fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge

• en observatør fra Grønne studenter

Styret er vedtaksdyktig når minst 5 av medlemmene er til stede, og møtet er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter.

Styremøtene er åpne for alle medlemmer.

 

§ 7.2 Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp eller blir forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, suppleres styret med den vararepresentant som har det høyeste nummeret. Fratrer styremedlemmet før funksjonstidens utløp, sitter vararepresentanten ut den perioden som det fratrådte medlemmet skulle ha sittet. Blir styremedlemmet forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig fravær eller sykdom, sitter den nye representanten så lenge behovet er til stede.

 

§ 7.3 Dersom medlemmer av styret fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, suppleres styret med den vararepresentant som har det høyeste nummeret. Ved behov suppleres styret/varalista av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen.

 

§ 7.4 Oslo-styret skal ved konstituering selv utnevne en økonomiansvarlig blant styrets faste medlemmer. Økonomiansvarlig kan ikke inneha ledervervet.

 

§ 7.5 Styreleder og økonomiansvarlig har signaturrett i fellesskap. Styret kan fatte vedtak om at signaturrett kan gis til andre medlemmer av styret, alene eller i fellesskap.

 

§7.6 Fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer velges for ett år av gangen.

 

§7.7 Ansatte i partiorganisasjonen Oslo MDG kan ikke samtidig sitte i fylkesstyret. Bestemmelsen er ikke til hinder for at styret kan velge å frikjøpe styremedlemmer.

 

§ 7.8 Styret for Oslo MDG er et arbeidende styre. Ved konstituering av nytt Oslo-styre defineres og konkretiseres områder og arbeidsoppgaver, til fordeling både blant faste medlemmer og varaer. Arbeidsområder og fordeling av disse skal ta utgangspunkt i gjeldende handlingsplan for Oslo MDG.

 

 

 

§ 10 Nominasjonskomite

 

§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. To medlemmer kan ikke komme fra samme lokallag.

 

§ 10.2 Nominasjonskomiteen velges for to år av gangen og velges i valgår. I mellomvalgsår kan valget begrenses til et suppleringsvalg.

 

§ 10.3 Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg og stortingsvalg innen fastsatte frister. De som stiller seg til disposisjon og påtar seg verv i nominasjonskomiteen kan ikke selv la seg nominere. Heller ikke ved å fratre sitt verv i nominasjonskomiteen.

 

§ 10.4 Nominasjonskomiteen skal også fremme forslag til sammensetning av valgkomite
overfor årsmøtet. Nominasjonskomiteens innstilling skal sendes ut med endelig innkalling til årsmøtet.

 

§ 10.5 Nominasjonskomiteen skal sammen med fylkesstyret organisere nominasjonsmøte.
Foreløpig innkalling sendes ut senest seks uker før nominasjonsmøtet, og endelig
innkalling sendes ut senest fire uker før nominasjonsmøtet. De som er
stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er registrerte medlemmer som har betalt
kontingent senest to uker før selve møtet.

 

§ 10.6 Dersom medlemmer av nominasjonskomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av
valgperioden, suppleres nominasjonskomiteen av representantskapet etter innstilling fra
valgkomiteen.

 

 

§ 11 Programkomite

 

§ 11.1 I stortingsvalgsår velger årsmøtet en programkomite etter innstilling fra valgkomiteen.
Komiteen skal ha 10 faste medlemmer og en leder.

 

§ 11.2 Programkomiteen har en mandatperiode på to år.

 

§ 11.3 Forslag til lokalpolitisk program skal sendes på høring til medlemmer og bydelslag i to omganger. Første høring bør skje senest 6 måneder før årsmøtet, mens siste høring skal skje senest 3 måneder før årsmøtet.

 

§ 11.4 Dersom medlemmer av programkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av perioden kan representantskapet supplere programkomiteen ved behov og etter innstilling fra valgkomiteen.