Fotocredit:

Representantskapsmøte #4, 2018

Oslo MDG innkaller til årets siste representantskapsmøte

7. nov. kl 18:00 – 21:00

 

Som møtelokale har vi bestilt rom i konferansedelen av

Anker Hotel, Storgata 55 (ved Nybrua).

Referat, representantskapsmøte #4_2018

Samtlige lokallag bes forberede en kort  (2 min) muntlig beskrivelse av lokallagets aktiviteter. Den skal inneholde aktivitet siden siste møte, planer fram til sommeren.

Forretningsorden finnes her

Agenda

Konstituering

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent og protokollunderskrivere

Orienteringer

 • Nytt IT verktøy- NationBuilder
 • Fylkesstyret.
 • Bystyret
 • Stortingsgruppa
 • Lokallagsledere
 • Byrådet

Vedtak av valgkampstrategi
Sendes de påmeldte etter innstilling på styremøtet 25. oktober.

Forslag til uttalelse om marka

«Ja til flottere naturopplevelser i Nordmarka». Styrets innstilling til tekst finnes nederst.

Programdebatt.
Programkomiteen ber om 45 minutters debatt med veiledende prøveavstemning. Forslaget finner du her: https://oslo.mdg.no/programutkast/


Forslag til representantskapet i Oslo MDG:
Gjenskape mer bynær villmark gjennom utvidet vern i Nordmarka

I 2013 skjedde det noe historisk i skogene mellom Oslo, Lørenskog, Lillestrøm og Enebakk. Ulveparet Fenris og Frøya flyttet inn i Østmarka og fikk valper. Midt i Norges mest folkerike region, i et friluftsområde som brukes av hundretusener. Oslo-regionen hadde ikke hatt ynglende ulv på 140 år. Ulvens tilbakekomst i Østmarka har gjort livet til titusener av Oslofolk litt rikere, søndagsturen har blitt litt mer spennende, og økosystemet i Østmarka har blitt litt mer komplett.

Mange steder i Europa brer naturfornyelse og restaurering av villmark om seg. I mange år har naturvern handlet om å unngå nedbygging av natur. Denne kampen er fortsatt helt avgjørende. Men Oslo MDG mener det samtidig må åpnes en ny front i kampen for naturen – der man jobber offensivt for å vinne tilbake noe av mangfoldet som er tapt. En villere og mer intakt natur har verdi i seg selv fordi den gir arter, bestander og økosystemer større rom til å blomstre. Samtidig er det grundig dokumentert at storskala naturfornyelse er en forutsetning for å ta vare på økosystemene som igjen er langsiktige forutsetninger for vår sivilisasjon.

Oslomarka er godt egnet som pionerområde for restaurering av en villere og rikere natur i Norge. Oslomarka utgjør bare 0,4 prosent av landets areal, men er samtidig nærnatur og rekreasjonsområde for over én million mennesker. I tillegg er skogene rundt Oslofjorden hjem for et stort biologisk mangfold inkludert mange arter som er truet av utryddelse. Markaloven gir ikke vern av skogen, og i dag er opplevelsesverdiene i store deler av Oslomarka betydelig redusert fordi det drives et industrielt skogbruk med omfattende flatehogst på store arealer.

Oslo kommune har de siste tiårene gått foran i arbeidet med å utvikle miljøvennlig skogsdrift som skaper en mer variert og opplevelsesrik skog i de markaområdene som eies av kommunen. Plante- og dyreliv er allerede på vei tilbake i disse områdene. En utvidelse av restaureringsarbeidet til å omfatte større deler av Oslomarka vil gi en mangedoblet effekt. Vi ønsker samarbeid med private grunneiere om dette. Den økonomiske gevinsten fra råvareproduksjonen i området er liten sett opp mot tapet av opplevelsesmuligheter, livs- og naturglede som følge av denne virksomheten. Det er fullt mulig å restaurere naturverdiene i Oslomarka uten å svekke mulighetene for å drive friluftsliv i marka. Dagens bruk og drift av skiløyper, stinett og hytter og bruk av skogsbilveier til sykkelturer bør ikke begrenses ut over dagens praksis.

For å restaurere og gjenskape villmark i større områder i Marka, vil Oslo MDG at det settes igang en nasjonal prosess for å verne større deler av området etter naturmangfoldsloven. Dette kan være som landskapsvernområde, men aller helst som nasjonalpark. Målet må være å skape større, sammenhengende vernekorridorer i Nordmarka, og verne om områdene som er viktigst for friluftslivet.

Forslag til uttalelse fra Oslo MDG

 1. Oslo MDG er stolte over hvordan Oslo kommune har gått foran i arbeidet med å utvikle miljøvennlig skogsdrift, som skaper en mer variert og opplevelsesrik skog.
 2. Oslo MDG vil styrke og videreutvikle dette arbeidet gjennom å gjøre større deler av Oslomarka til et pionerområde for naturfornyelse.
 3. Oslo MDG ønsker å skape større, sammenhengende vernekorridorer i Nordmarka, og ber statlige myndigheter starte en formell verneprosess for å etablere nasjonalpark.