Representantskap 1. September

Referat foreligger her

 

TIMEPLAN

17:00 – 18.00 – Åpent lokale,  fremlegg av rapport for lesning

18.00 – 18.10 – Møtet konstitueres

18.10 – 19.00 – Representantskapets spørretime

19.00 – 19.15 – Pause

19.15 – 20.00 – Diskusjon og vedtak om retningslinje

20.00 – 20.15 – Pause

20.15 – 20.45 – Diskusjon og vedtak om rapport

20.45 – 21.00 – Eventuelt

9. august 2016

Velkommen til representantskapsmøte 1. septemper på Schafteløkken!

Husk å send inn orientering – fristen for innsending er en uke før, send helst innen 25/8 !

Innsendte orienteringer finnes her

Fordeling av delegater finnes på den overordnede RS-siden. Avklar med ditt lokallag hvem som deltar for dere!
Påmelding av delegater skal helst registreres så tidlig som mulig, så gjør det allerede nå!

Det oppfordres til å møte opp fra kl. 17.00 for å lese rapporten, som vil fremlegges fra dette tidspunktet.
Møtet begynner kl. 18.00. Vi forventer å være ferdig til kl. 21.00.

Delegater og observatører oppfordres til å ankomme møtet god tid i forkant.

Se nedenfor for saksliste, klikke på linkene på de forskjellige sakene for mer informasjon.

SAKSLISTE

1 – Konstituering

Godkjenning av saksliste og innkalling.

Valg av ordstyrer og referent.

2 – Representantskapets spørretime

Orientering finnes fra lokallag, fylkesstyret, GU, GS, Stortingsgruppa, bystyregruppa og byråder.
FRIST FOR INNLEVERING AV ORIENTERINGER 25. AUGUST – Send inn her.

Spørsmålsstillere bes forberede sitt innlegg foran hver sak. Ta kontakt med Adam Tumidajewicz ved spørsmål om dette.

Varslede orienteringer (spørsmålsstiller i parentes)

  • Evaluering av byrådssamarbeidet til nå (Nordstrand MDG)  – ca. 25-30 min
  • Vedlagte spørsmål ifht byrådssamarbeidet som er opp til diskusjon.

Strategi i perioden
Strategi i forhold til valgkamp
Hva er vi alle enige om?
Hva har vi måttet gi i byråd?
Hva har vi vunnet?
Vil vi klare å få gjennomført nok prosjekter med MDG stempel til at vi blir synlige?

3 – Retningslinjer for koordinering med rådhuset

Se hoveddokument her

Vedlegg 1 – Samarbeid mellom byråd og bystyre

Vedlegg 2 – Visuell fremstilling av struktur

Vedtakssak. Representantskapet debatterer og tar stilling til foreslått retningslinje. Se saksdokumenter.

 

4 – Diskusjon av rapport, konklusjoner etter lesning.

Vedtakssak. Rapporen foreslåes tatt til etterretning.

 

5- Eventuelt