Politiske fokusgrupper

Oslo MDG organiserer politisk tankearbeid gjennom flere fokusgrupper. Disse gruppene fungerer somen arena for medlemmer med interesse for politikk innenfor et avgrenset fokusområde. Gruppene møtes ved jevne mellomrom og arrangerer aktiviteter med den hensikt å utvikle og kommunisere MDGs politikk internt i partiet og ut mot samfunnet generelt.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av de ulike fokusgruppene vi har på plass per i dag. Ønsker du å delta i en eller flere av disse? Ta kontakt med koordinatoren for den gruppen som kan interessere deg. Du velger selv hvor mye du vil forplikte deg i de ulike fokusgruppene.

 

Bymiljøgruppa

Bymiljøgruppen for Oslo er dannet for å ivareta arbeidet med lokale miljøspørsmål i Osloregionen. Sakene som behandles tar utgangspunkt i elementene luft, vann og jord. Gruppen utreder saker som dreier seg om forurensning, naturinngrep, biomangfold, naturforvaltning o.l.

Koordinator: Svein Hetland, svein.hetland(at)mdg.no

 

Klima- og energigruppa

Denne gruppa har som mål å samle MDG-medlemmer med interesse for klima- og energispørsmål. Vi jobber med å utvikle en ambisiøs og helhetlig klimapolitikk for MDG, og vi er opptatt av å finne de gode og bærekraftige løsningene på Norges og verdens energiutfordringer.

Koordinator: Anne Raaum Christensen, annerch(at)gmail.com

 

Grønn økonomigruppe

Fokusgruppen for Grønn økonomi vil jobbe med å videreutvikle partiets økonomiske politikk på nasjonalt og lokalt nivå. I tillegg jobber vi med skolering og faglig utvikling i partiet, og for å øke interessen for grønn økonomi i samfunnet forøvrig. Gruppen fokuserer på temaer som: borgerlønn, steady state economy, grønne skatter og avgifter, bruken av New Public Management som styringsverktøy i offentlig sektor, finanspolitikk og internasjonal handelspolitikk.

Koordinator: Hanne Gustavsen, gustavsenhanne85(at)hotmail.com

 

Kunst- og kulturgruppa

Kunst- og kulturgruppa jobber med å utvikle aktuell og fargerik kulturpolitikk på lokalt og nasjonalt nivå. Vi ønsker å være i dialog med et mangfold av kulturaktører, og vil jobbe for å utvikle et politisk program, basert på grønne verdier, som ivaretar aktørenes faglige, ideelle, økono­miske og sosiale interesser.

Koordinator: Monica Løvdahl, mloevdahl(at)yahoo.ca

 

Dyrevernpolitisk gruppe
Gruppen jobber opp mot media, arrangerer møter og seminarer, og utarbeider innspill og forslag til prinsipp- og arbeidsprogram. Av tema som gruppen vil ta for seg er dyrevelferden i landbruket, alternativer til dagens dyretilsyn, dyretesting og import av dyretestet kosmetikk, bruk av dyr i underholdning, tiltak som kan redusere skadeskyting ved jakt, mer kunnskap om vegetarmat, og bedre forbrukerpolitikk og merking av produkter i henhold til dyrevelferd.

Koordinator: Anne Hilde Røsvik, anne.hilde.rosvik(at)gmail.com

 

Gruppa for likeverd og menneskerettigheter

Gruppa for likeverd og menneskerettigheter arbeider ut i fra et syn hvor alle mennesker er likeverdige uavhengig av kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, hudfarge, alder eller helsetilstand, hvor rike eller fattige de er, hvor de bor eller hvilken religions- eller livssynstilhørighet de har. Vi er opptatt av å fremme likeverd på tross av ulikhet, og utforme en politikk som ivaretar enkeltindividets ukrenkelighet. Gruppa jobber med problemstillinger knyttet til blant annet asylpolitikk, barnevern, rusavhengighet, menneskerettigheter, samt fysisk, psykisk og seksuell vold.

Koordinator: Ingunn Alvida Haga Henriksen, ingunhen(at)yahoo.com

 

Utenrikspolitisk arbeidsgruppe

Gruppa for utenrikspolitiske saker tar utgangspunkt i en kosmopolitisk og prinsipiell verdensanskuelse, og har følgende målsettinger: bidra til programkomiteens arbeid med utforming av Miljøpartiet De Grønnes utenrikspolitikk, bidra med faglige råd på viktige utenrikspolitiske aktualitetsemner i et kriserammet globalt samfunn, sørge for skolering innad i partiet på utenriksspørsmål og ikkevold, samt etablere gode relasjoner til forskningsinstitusjoner og sivilt samfunn. Gruppa jobber med problemstillinger knyttet til nord-sør utviklingspolitikk, samarbeidspolitikk og internasjonale relasjoner, sikkerhets- og forsvarspolitikk, FN systemfornying og internasjonal konflikthåndtering, samt internasjonal handels-, nærings- og finanspolitikk.

Kontaktperson: Elray Henriksen, elray.henriksen(at)mdg.no