Fotocredit:

Vi skal halvere Oslos klimagassutslipp på 4 år!

Oslos klimagassutslipp har økt med 15 % siden 1990. Nå vedtar vi en plan som skal halvere utslippene innen 2020, og redusere de med 95% innen 2030.

22. juni 2016

– Dette er Parisavtalen gjennomført i praksis. Vi følger opp det vi gikk på valg på, at Oslo skal ta ansvar i klimapolitikken. Klimatiltak ikke er noe noen andre skal gjøre, et annet sted til en annen tid, sier byråd for Miljø og Samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg (MDG). I dag vedtar bystyret klima- og energistrategien «Klimakutt 2020». Strategien består av et grundig utredningsarbeid, med en konkret plan for å redusere klimagassutslippene i Oslo. Energibruken innenfor ulike sektorer har blitt undersøkt, både innen transport, bygg, ressursutnyttelse og energiproduksjon og -distribusjon, og følges opp med tiltak innen hver sektor.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er glad for at Klimakutt2020 har er en helhetlig tilnærming til hva som skaper en god by, samtidig som klimautfordringene tas på alvor.

– Oslo vokser med Molde by annet hvert år. Det gjør at vi må tenke nytt – vi må drive smartbyutvikling, fortette langs kollektivknutepunkt, bygge plusshus og lage moderne transportløsninger. Det gjør at Oslo vil bli mer klimavennlig, men jeg tror også vi skaper en

bedre by å bo og oppholde seg. Det er Berg helt enig i:

– Klimapolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport. Klimakutt2020 er en videreutvikling av et arbeid som ble startet av det forrige byrådet i Oslo.  På spørsmål om hva som er nytt med denne strategien,kommer det tydelig fra Berg:

– Vi har satt opp tempoet kraftig i klimaarbeidet. Samtidig gjør vi en tydeligere prioritering av fotgjengere, syklister og kollektivreisende, over privatbiler. Nå tar vi byen tilbake til menneskene.

Marcussen er glad for at flere partier nå stiller seg bak strategien, og at de ulike byrådene er tett involvert i klimaarbeidet.

– Klimaendringene påvirker oss alle, og de ansvarliggjør oss alle. Det skal også strategien vår gjenspeile. Både forplikter vi alle byråder og virksomheter i kommunen gjennom egne klimabudsjetter, samtidig skal kommunen spille på lag med næringsliv, barn og unge, frivillige organisasjoner, og det brede lag av befolkningen, for å sikre en god forankring for klimaarbeidet. Strategien består av 16 satsinger fordelt på 3 områder:

Byutvikling og transport

1. For å nå målet om å redusere all biltrafikk med 20 % i løpet av bystyreperioden, og en tredel mot 2030, må andelen av persontransport som dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange økes kraftig og transportbehovet må reduseres. Dette skal være førende for areal- og

transportplaner og infrastrukturinvesteringer.

2. Fortetting og utvikling av byen skal skje langs banenettet og kollektivknutepunkter for å sikre bærekraftige transportformer.

3. Kollektivtrafikken skal gå på fornybart drivstoff innen 2020.

4. Andel hverdagsreiser med sykkel skal økes til 16 % innen 2020 og 25 % innen 2025.

5. Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres,og der alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020.

6. Oslo kommune skal tilrettelegge for at minst 20 % av tungtransporten i Oslo skal gå på fornybart drivstoff i 2020, og at all tungtransport og anleggsdrift skal kunne gå på fornybart drivstoff innen 2030.

7. Oslo kommune vil arbeide med nasjonale myndigheter og transportnæringen for å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.

8. Landstrøm og andre miljøtiltak skal redusere utslippene fra havneaktiviteten i Oslo med minst 50 % innen 2030.

Bygg

9.  Bruk av fossilt brensel til oppvarming skal fases ut i Oslo innen 2020 og erstattes av alternative energikilder til oppvarming.

10. Oslo kommune skal arbeide for å redusere energiforbruk i bygg med 1,5 TWh innen 2020. Reduksjonen skal oppnås ved bruk av nasjonale og kommunale virkemidler.

Energiproduksjon og energidistribusjon

11. Det skal etableres en overordnet plan for vannbåren energi (varme- og kjøleplan) for Oslo

innen 2020.

Ressursutnyttelse

12.  Oslo kommune skal ha et regionalt perspektiv i langsiktige planer for avfalls- og avløpsbehandling og arbeide for å oppnå nullutslipp fra energigjenvinning av restavfall ved økt grad av materialgjenvinning. Arbeid med lavere materielt forbruk er viktig på dette området.

Oslo kommunes klimaledelse

13. Oslo kommune vil styrke det strategiske klimaarbeidet ved å integrere klimabudsjetter i kommunens budsjettprosess.

14. Oslo kommune vil praktisere miljøeffektive anskaffelser og stille konkrete klimakrav til virksomheter som eies av Oslo kommune.

15. Oslo kommune skal samarbeide tett med innbyggerne, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle og iverksette gode klimaløsninger.

16. Oslo kommune vil gå foran og gjennomføre fyrtårnprosjekter som kan utløse betydelige utslippsreduksjoner i framtiden.