Fotocredit: Lillian Bredal Eriksen

Vi må ivareta Oslos biologiske mangfold

5. juni 2015

Foto: Lillian Bredal Eriksen

Visste du at Oslo har det høyeste biologiske mangfoldet i Norge? Eller at 655 arter er rødlista og at 125 arter er utdødd? I de tre årene 2010-2012 ble det innrapportert inngrep i 49 områder i Oslo. Mange av inngrepene var i Oslos mest sårbare områdene.

– Dette er alvorlig! Vi kan ikke godta en byutvikling som går på bekostning av artsmangfoldet. Oslo må planlegges ut i fra det vi vet om sårbare arter og biologisk mangfold. Det vi ikke vet, må vi finne ut av gjennom systematisk kartlegging, sier bystyrerepresentant i Oslo, Harald Nissen.

Oslo vedtok i 1992 FN’s konvensjon for biologisk mangfold. Oslo har i Byøkologisk program bestemt at Oslo skal «ta sin del av det nasjonale ansvaret for å redusere tapet av biologisk mangfold.»

-Inngrepene i de 49 sårbare områdene og 125 utdødde arter siden 1980, viser at Oslo ikke har oppfylt plikten til å redusere tapet av det biologiske mangfoldet. Framover må vi sikre at både forvaltningen og politikere blir godt informert om de sårbare områdene, slik at vi kan forhindre naturforringelse, fortsetter han.

Oslo bystyre skal i august vedta Oslos nye kommuneplan som vil være premissgivende for videre utbygging og også eventuelle nedbygginger av sårbare områder. Det er allerede bred enighet om at det skal bygges 100 000 nye boenheter innen 2030, altså de 15 kommende årene.

-Den kompakte byen er viktig for å senke klimagassutslippene, men Oslo har også forpliktet seg til å ivareta det biologiske mangfoldet. Det er særdeles viktig at Oslo kommune nå bretter opp ermene og tar denne oppgaven på alvor. Miljøpartiet De Grønne vil være en garantist for dette, avslutter Nisse

Av Lillian Bredal Eriksen