Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oslo MDG + supplering av programkomité

4. februar 2018

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen har bestått av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Tre av medlemmene trakk seg av personlige årsaker i den første delen av arbeidet. Alle de gjenværende medlemmene og varamedlemmene har derfor deltatt for fullt i arbeidet.

Valgkomiteen har bestått av Martin Nielsen (leder), Sabina Syed, Sara Blichner, Solveig Arnesen, Haakon Brænden, Sindre Fjeldstad og Almaz Asfaha.

I den første fasen av arbeidet intervjuet vi alle sittende styremedlemmer samt en del andre sentrale personer i fylkeslaget for å danne oss et bilde av lagets behov. I tillegg har vi hatt telefonintervjuer med alle lokallagsledere. I den andre delen av arbeidet har vi intervjuet kandidater til verv og personer som har blitt spilt inn av andre som aktuelle til verv. Til sammen har vi gjennomført ca 60 fysiske intervjuer i tillegg til en rekke telefonsamtaler.

Oslo MDG er i en heldig situasjon hvor mange ønsker å stille seg til disposisjon for partiet. Det har vært langt flere gode kandidater som har stilt seg til disposisjon enn det har vært verv som skulle fylles.

Kvalifikasjoner
Det er en rekke kriterier som er viktige for sammensetningen av et nytt styre. Kompetanseområder, kapasitet, nettverk, samarbeidsevner og motivasjon er alle viktige faktorer. I år har valgkomiteen særlig lagt vekt på to forhold: brobygging mellom Rådhuset (byråder og bystyregruppen) og organisasjonen (fylkesstyret og lokallagene) og arbeidskapasitet.

Valgkomiteen er av den oppfatning at kommunikasjonen mellom Rådhuset og organisasjonen må bli bedre frem mot valget i 2019. Vi har derfor lagt særlig vekt på å finne styremedlemmer som kan bygge broer mellom lokallagene, fylkeslaget, folkevalgte i bydelene og Rådhuset og bidra til bedre intern kommunikasjon, koordinering og samhold mellom alle organisasjonsleddene. Videre har vi lagt stor vekt på arbeidskapasitet. Siden brorparten av arbeidet i fylkeslaget må utføres av fylkesstyremedlemmene på frivillig basis, er det viktig at de som velges har tilstrekkelig tid.

I tillegg har valgkomiteen lagt vekt på å innstille på en ledertrio som sammen med fylkessekretæren har kompletterende kompetanse og sammen fremstår som en samlet og sterk ledelse av fylkespartiet.

Spredningshensyn
I tillegg til kriteriene nevnt over er det ønskelig med et styre som gjenspeiler medlemsmassen med tanke på spredning i kjønn, alder, ytre/indre by, øst/vest og tilnærming til politiske og organisatoriske spørsmål. Valgkomiteen mener det innstilte styret har en god spredning med tanke på de fleste kriterier, men erkjenner at Oslo vest er dårlig representert i styret. Vi mener imidlertid at representasjon må vurderes over en lengre tidsperiode og dette er til å leve med for en enkelt valgperiode. Det er ikke symptomatisk at vestkanten er underrepresentert i fylkesstyret over tid, senest på årsmøtet i fjor ble det f.eks valgt to nestledere som begge er fra Vestre Aker.

Valgkomiteen har fått noen innspill som dreier seg om at det er på tide at Oslo MDG får en kvinne som leder, siden de fire siste årsmøtene har valgt mannlig leder. Valgkomiteen er enig i at det hadde vært fint med en kvinnelig leder, men mener likevel at dette ikke er et hensyn som kan tillegges avgjørende vekt. Vi mener at det heller ikke på dette feltet er noe som taler for et symptomatisk problem hvor kvinner i Oslo MDG ikke får ledende posisjoner, all den tid begge våre byråder samt listetopp til Stortinget er kvinner, verv som har betydelig mer synlighet og politisk makt enn fylkesledervervet.

Utfra en helhetsvurdering av kompetanse og en rekke ulike spredningskriterier mener vi at vår innstilling er det beste mulige styret til å fortsette å videreutvikle organisasjonen og forberede valgkampen i 2019.

Innstilligen
Valgkomiteen har innstilt på et styre med én leder og to nestledere.

Leder: Einar Wilhelmsen (43)
Einar er BU-representant i Østensjø og har vikariert seks måneder som byrådssekretær i byrådsavdeling for finans og to måneder i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Til daglig arbeider han i Zero. Vi tror Einar sin erfaring og nettverk gjør han til en ideell brobygger mellom Rådhuset og lokalleddet i MDG.

Nestleder: Sigrid Heiberg (29)
Sigrid Heiberg har bakgrunn fra en rekke frivillige organisasjoner, bl.a. ICAN hvor hun det siste halvåret har arbeidet i forbindelse med tildelingen av Nobels Fredspris. Frem til valget arbeidet hun som kommunikasjonsrådgiver i Oslo MDG. Sigrid har et stort nettverk innen politiskk, media og organisasjonsliv og stor arbeidskapasitet. Vi tror at Sigrid sin organisatoriske og strategiske teft vil være viktig for å bygge opp fylkeslaget organisatorisk i tiden som kommer.

Nestleder: Pål Thygesen (30)
Pål Thygesen er tidligere generalsekretær i Grønn Ungdom og varamedlem i bystyret hvor han den siste tiden har møtt temmelig ofte. Han har også bakgrunn fra Elevorganisasjonen. Vi tror Pål sitt kan bidra til å styrke forbindelsen mellom bystyregruppen og organisasjonen. Fra hans tid i Grønn Ungdom vet vi at han er god på å involvere mange i så vel politiske som organisatoriske prosesser, og håper at denne tilnærmingen nå også vil komme Oslo MDG til gode.

Styremedlem: Einy Langmoen (60) – gjenvalg
Einy Langmoen har flere styreperioder bak seg og er også aktiv i Nordstrand MDG hvor hun sitter i Bydelsutvalget. Til daglig jobber Einy som musiker. Hun er uredd og opptatt av å sette dagsorden, og har stort pågangsmot og engasjement.

Styremedlem: Vegard Setrom (29) – gjenvalg
Vegard Setrom har vært en klippe i styret siden 2014, og har skjøttet økonomien til fylkeslaget med stødig hånd siden da. Han har flyttet til Nesodden men likevel stilt seg til disposisjon for å fortsette arbeidet i Oslo MDG. Vegard jobber til daglig som lærer.

Styremedlem: Raisa Markov (27) – gjenvalg
Raisa Markov  representerer også kontinuitet og tar nå fatt på sin tredje periode i styret. Hun jobber til daglig på partikontoret nasjonalt og representerer i så måte også en bro til det nasjonale leddet. Hun er også aktiv i De Grønne Glitrende (nettverk for skeiv politikk i MDG). Raisa er kjent for sin stå-på-vilje og store arbeidskapasitet, og gir mye av sin tid og energi til partiet. Hun er også en gledesspreder som lett får andre med seg.

Styremedlem: Finn Dyrkorn (51)
Finn Dyrkorn har i en årrekke vært lokallagsleder på Stovner, Oslo MDG sitt minste lokallag. Finn er kjent som en blid og engasjert mann som også har et skarpt analytisk blikk. Han har næringslivserfaring, bl.a. som gründer av flere bedrifter og fra styreverv. Vi håper Finn kan bidra til å bringe Groruddalen til MDG og MDG til Grorruddalen.

1. varamedlem: Anette Nistad (32)
Anette Nistad er tidligere leder av Trondheim MDG og aktiv i Grønt Kvinnenettverk. Hun har nylig flyttet til Oslo og er klar for å brette opp ermene og bidra også her. Vi håper at hennes erfaringer fra et annet lag kan bringe inn nye ideer og perspektiv til fylkesstyret.

2. Varamedlem: Miriam Einangshaug (23)
Miriam Einangshaug kom fra Trøndelag til Oslo i fjor. Hun la ned en utrettelig innsats i valgkampen, særlig med arbeid på sosiale medier. Hun har fortsatt å jobbe frivillig med kommunikasjon for Oslo MDG etter valgkampen, og er også engasjert i Gamle Oslo MDG. Til daglig studerer hun beredskap.

3. varamedlem: Arne Haabeth (42)
Arne Haabeth er nyvalgt leder for Frogner MDG og har allerede markert seg i lokalmedia. Han brenner for en grønnere by, og spesielt en grønnere vestkant. Når han ikke bruker tiden sin på MDG arbeider han med fornybar energi.

4. varamedlem: Gro Stenvik (51)

Gro Stenvik ble aktiv i partiet under valgkampen og brukte mesteparten av tiden sin til den. Hun bor på Løren og brenner for å spre budskapet om MDG og å involvere medlemmene som ambassadører i dette. Til daglig arbeider hun i administrasjonen i NrK.

Supplering av programkomiteen
Janne Stene, Anja Bakken Riise og Kristoffer Robin Haug har trukket seg som medlemmer av programkomiteen. Valgkomiteen har i samtaler med programkomiteens leder kommet frem til at det er ønskelig å supplere. Vi har lagt vekt på å finne medlemmer med kompetanse og bakgrunn som utfyller den som finnes i komiteen og kapasitet til å bidra.

Valgkomiteen foreslår at suppleringsvalget foretas av Representantskapsmøtet 15. februar, i henhold til §11.4.

Prograkomitemedlem: Eva Karal (73)

Eva Karal er avtroppende nestleder i Oslo MDG. Hun har doktorgrad i industriell kjemi og har grunnlagt flere energiselskaper. Hun har også vært leder for Vestre Aker MDG.

Prograkomitemedlem: Chalak Kaveh (32)
Chalak Kaveh har doktorgrad i historie med fokus på norsk justis- og rettsvesen og har organisjonserfaring fra bl.a. Human-Etisk Forbund. Han jobber til daglig som lærer på Skedsmo videregående skole samt som forfatter og skribent. Han er opprinnelig fra Iran.

Programkomitemedlem: Vibeke Nenseth (61)
Vibeke Nenseth er utdannet sosiolog og jobber i Transportøkonomisk institutt med mobilitet og bærekraftig byutvikling. Hun er også styremedlem i Vestre Aker MDG.