Uklar klimatilpasningstrategi fra byrådet

29. april 2015

1. mai bading fra Operataket

Klimaendringene gir et villere, våtere og varmere vær. Samtidig skal indre Oslo fortettes med 60 000 boenheter innen 2030. Den 29. april vedtok bystyre Oslos Klimatilpasningsstrategi. Her er innlegget Harald Nissen holdt i sakens anledning. 

Klimaendringene har for lengst ankommet Oslo. Startskuddet for fortettingen går når kommuneplanen vedtas i august. Når startskuddet går, må Oslo ha en klimatilpasningsstrategi og en handlingsplan som gjør Oslo klimarobust.

Det er nå vi må ta de rette valgene for å sikre en klimatilpasning som monner for fremtiden. Dagens fremlagte klimastrategi svarer dessverre ikke til behovet for en slik strategi. Til det er den for uklar.

Hva står det så i klimastrategien? I essens, slik vi leser den, står det at Oslo kommune skal fortsette med igangsatte prosjekter, øke kunnskapen og lage sektorielle handlingsplaner. Kanskje er det også et tankekors at Klimatilpasningsstrategien ikke fremlegges som et eget strategidokument, men som en del av byrådssaken.

Miljøpartiet De Grønne mener at politikere må løfte blikket og tørre å ta nødvendige politiske grep. Vi må tørre å bruke vår styringsrett i tilpasningen av Oslo til et annerledes klima. Vi må ta klimatilpasningen på alvor.

I klimatilpasningstrategien løftes blikket litt. Det vises til Berlin hvor utbyggerne selv må løse overvannshåndteringen rundt byggeprosjektet. Det å forplikte utbyggerne er et konkret politisk grep som kunne ha inngått i Oslo kommunes klimastrategi. Vi får håpe det får en plass i den kommende klimatilpasningsplanen.

Gjeninnføring av Grøntplanen som en egen plan er et annet politisk grep. Nå er Grøntplanen bare delvis innlemmet i kommuneplanen. Det å fjerne Grøntplanen er det samme som å nedprioritere grøntstruktur som jo er svært viktig for overvannsavrenningen.

Blågrønn arealfaktor er nevnt som et verktøy hvor utbyggere kan sjekke om de utfører grøntarealene etter ønsket standard. Blågrønn faktor er imidlertid ikke bindene. Dersom den gjøres bindende vil den ha langt større effekt.

Grønne tak kunne også hatt en klarere formulering i strategien. For at vi skal se mange grønne tak, må det legges politiske føringer og incentiver som gjør at utbyggerne virkelig bygger grønne tak og ikke bare snakker om det.

Med andre ord, Miljøpartiet De Grønne ser frem til at det nå som strategien i dag blir vedtatt, kommer en handlekraftig plan som sikrer at Oslo blir en klimarobust by, ikke bare i ord, men også i handling.