Fotocredit:

Trapper opp sykkelsatsningen: Skal bygge 12 km i 2018

27. september 2017

Byrådet planlegger å bygge rekordhøye 12 km ny sykkelvei i 2018, og styrker helårsdriften etter hvert som sykkelveinettet utvides. Fra og med 2018 og ut økonomiplanperioden legges det opp til en opptrapping i planlegging og utbygging av nye sykkelveier. Byrådet foreslår også å sette av 24 mill. kroner i økning i økonomiplanperioden til utvidelse av høystandard drift av sykkelveier.

Byrådet har kraftig trappet opp tempoet i utbygging av ny sykkelvei og oppgradering av eksisterende. I 2016 ble det etablert 8,9 km med ny sykkeltilrettelegging og oppgradert 9,3 km med eksisterende sykkeltilrettelegging. Opptrappingen vil fortsette og byrådets mål er å bygge 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av bystyreperioden.

Økt vinterdrift gir resultater
Byrådet har som mål at 25 % av hverdagsreisene i 2025 skal gjennomføres på sykkel. Andelen skal være 16 % i 2020. For å nå målsettingene prioriterer byrådet både tilrettelegging av ny sykkelinfrastruktur og økte bevilgninger til drift av sykkelveinett. Et godt 59 driftet sykkelveinett er av stor betydning for å tilrettelegge for vekst i sykkeltrafikken. Særlig vinterstid er driftsnivået avgjørende for å opprettholde et godt tilbud til syklistene.

Satsingen har gitt positive resultater. Etter at byrådet startet satsingen på vinterdrift av sykkelveinettet har den registrerte sykkeltrafikken vinteren 2014/2015 til vinteren 2016/2017 økt med 78 %. En høyere driftsstandard gjør at sykkelveinettet i langt større grad blir et reelt alternativ til personbil og kollektivtransport vinterstid, noe som dermed vil bidra til å redusere lokal luftforurensing og belastning på kollektivtransporten.

Basert på Ruter sine reisevaneundersøkelser ble det i Oslo gjennomført i overkant 7 millioner sykkelturer på hverdager i vinter. Gjennomsnittslengden på en sykkeltur i Osloområdet er på 4,2 kilometer, og Helsedirektoratet har beregnet at verdien per syklet kilometer er 26 kroner, dermed er helsegevinsten på vintersyklingen i 2016 på hele 300 millioner kroner.

– Oslo har et stort potensiale som sykkelby. Å sykle er som et kinderegg. Det er bra for folkehelse, klima og tidsbruk. De siste to årene har vi brukt alle verktøyene i verktøykasse for å fremme sykling – bygget ny sykkelvei, oppgradert eksisterende sykkelvei, satt ut sykkelstativer og innført støtteordninger for kjøp av el-sykler og lastesykler, sier Berg.

Sykkelsatsningen til byrådet gir gode resultater: Fra 2015 til 2016 økte sykkeltrafikken i Oslo med 18 prosent. Oslo kommune har mottatt en internasjonal pris for vår sykkelsatsning. Og for første gang er Oslo inne blant topp 20 av verdens sykkelbyer på den prestisjetunge Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index 2017

Byrådet foreslår også å sette av 24 mill. kroner i økning i økonomiplanperioden til utvidelse av høystandard drift av sykkelveier. Antall km sykkelvei per år fortsetter å øke, fra det forrige byrådets toppår 3,5 km i 2015, til 9 km i 2016, 10 km i 2017 og 12 km i 2018. I tillegg til dette setter byrådet nå igang et prøveprosjekt med miljøvennlig drift av sykkelveier.