Fotocredit:

Oslo åpner for høyere bompenger mot akutt luftforurensning

23. september 2016

For å sikre helsen til byens innbyggere på dager med akutt høy luftforurensing, foreslår byrådet nå å åpne for å femdoble bompengene på slike dager.

Tiltaket vil gi mindre biltrafikk, og følgelig økt behov for alternativ transport, som kollektivtransport og sykkel. Kapasiteten i kollektivtransporten kan da økes på dager med beredskapstakster for å gi innbyggerne reisealternativer, blant annet ved å forlenge rushtiden på en del linjer, og sette inn flere busser.

– 185 mennesker dør for tidlig hvert år i Oslo som følge av høy luftforurensing. For oss er det helt avgjørende å sikre helsa til innbyggerne. Med beredskapstakster i bomringen får vi et nytt tiltak for å unngå at vi får farlig høy luftforurensing i byen, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Byråden understreker at en femdobling av bompengene kun vil være aktuelt å ta i bruk når målinger av luftkvaliteten viser høye og helsefarlige verdier av NO2 over flere dager. Sist vinter opplevde Oslo en slik periode over fire dager, mens vi må tilbake til 2011 for å finne tilsvarende høy luftforurensning.

Et sjeldent virkemiddel i akuttsituasjoner
– Vi håper det ikke blir nødvendig å iverksette dette tiltaket, men vi kan ikke ha det sånn i byen vår at folk må holde seg innendørs på grunn av luftforurensing.  Høyere bompenger vil redusere biltrafikken inn til byen og dermed også luftforurensningen, sier Berg.

Femdobling av beredskapstakstene innebærer en takst på 160 kroner for lette biler, og 480 kroner for tunge biler, noe som vil redusere biltrafikken på om lag 27 prosent på disse dagene. Dette er gjort med utgangspunkt i en faglig vurdering av hva som er nødvendig for å unngå at lufta blir helseskadelig. Elbilene kjører gratis som før.

Kortsiktige og langsiktige tiltak
Byrådet jobber med en rekke ulike tiltak mot luftforurensing. I vinter innføres det miljøfartsgrense på de store innfartsveiene, piggdekkgebyret øker, og samarbeid med Statens vegvesen om vasking av veier skal styrkes. På dager med akutt høy og helseskadelig luftforurensing, vil kommunen også kunne ha mulighet til å stenge parkeringsplasser i rød sone og innføre midlertidig forbud mot dieselbiler, men dersom beredskapstakster kommer på plass, vil det bli mindre behov for disse tiltakene.

Samtidig kan innbyggere få inntil 6000 kroner for å bytte ut sin forurensende vedovn. Fra neste år av vil det lønne seg økonomisk å kjøre biler og lastebiler som ikke forurenser. Byrådet jobber også med å redusere utslippene fra havna, og for å kunne etablere lavutslippssoner, men for det sistnevnte er Oslo avhengig av at regjeringen gir de nødvendige lovhjemlene.

Videre prosess
Forslaget fra byrådet sendes nå til behandling i Oslo bystyre. Samtidig pågår det dialog med Akershus. Et tilsvarende forslag må behandles parallelt i Akershus fylkesting, ettersom Oslo og Akershus eier bomringen sammen. Dersom bystyret og fylkestinget vedtar beredskapstakster, vil fylkene sende felles søknad til Samferdselsdepartementet som må godkjenne forslaget.