Fotocredit:

Tidenes kollektivsatsing i Oslo

Oslopakke 3 betyr intet mindre enn et gjennomslag for tidenes kollektivsatsing, med 50 milliarder til kollektiv og sykkel og en løsning i Oslopakke 3 som skal gi 17 millioner færre bilpasseringer i bomringen hvert år!

5. juni 2016

Oslo og Akershus har forhandlet om en ny Oslopakke 3. Resultatet er 50 milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing. Viktige kollektivtiltak som ny sentrumstunnel for t-banen, Fornebubane, tverrforbindelse i Groruddalen, t-bane til A-hus og mye mer er fullfinansiert. I Oslo vil hele 93 % av pengene fra bomringen gå til bedre kollektivtrafikk og framkommelighet for sykkel.

Mindre trafikk nå!
I byrådserklæringen står det at klimatiltak ikke er noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Derfor er det bra det endelig er bred politisk enighet om å innføre rushtidsavgift og miljødifferensiert avgift i bomringen. Prisen for en dieselbil som passerer Osloringen i rushtiden øker fra 32 til 58 kroner. Det blir også flere suppleringssnitt rundt byen som øker satsene ytterligere.

Partene har og blitt enige om å innføre en “handlingsregel” for bymiljø som går ut på at trafikken i bomringen skal reduseres med 15 % før neste valg, noe som tilsvarer 17 millioner færre bompasseringer. Hvis vi ikke ligger an til å nå målet, blir det reforhandling om prisene i bomringen. Dette vil være et viktig steg på veien mot målet om å redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent.

Det viktigste grunnen til å gjøre dette er for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Sist vinter opplevde vi hvordan lufta var så dårlig at barn, eldre og folk med luftveisproblemer måtte holde seg innendørs. Det er uakseptabelt. I dag bor 200.000 Osloborgere med luftforurensing over farlige nivåer. Med nye bomsatser med miljødifferensiering vil 180 000 av disse få sunn luft og en bedre hverdag. Barn, eldre og personer med hjerte- og lungesykdommer kan gå utendørs, selv på kalde vinterdager.

E18: kampen fortsetter
Det er ingen hemmelighet at det vanskeligste punktet i forhandlingene om Oslopakke 3 har vært E18 Vestkorridoren. Byrådspartiene har vært klare på at vi ikke kan akseptere en kapasitetsøkning på veien inn mot Oslo. Det vil øke trafikkbelastningen, redusere framkommeligheten for folk i Oslo og gjøre byluften enda dårligere.

I tillegg mener vi i MDG det er helt feil å bruke 40 milliarder kroner på et overdimensjonert veiprosjekt i strid med klimaforliket, når stadig flere ønsker å reise med kollektiv. Som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen selv påpeker, kan førerløse biler og bedre baneløsninger gjøre biler overflødige i byen.

Derfor er E18-prosjektet vest for Oslo  kraftig redusert. Partene har kun forpliktet seg til å bygge deler av den første parsellen på om lag 2 km fra Lysaker til Strand. Det er en reduksjon på 19 km fra den opprinnelig vedtatte utbyggingen av E18 fra Filipstad til Drengsrud i Asker. Den delen av veien som bygges er også nedskalert med ett felt, og det blir laget et nytt kollektivfelt ut av Oslo. I tillegg bygges en egen busstrasé, ekspressvei for sykkel og bussterminal på Lysaker slik at reisende kan kjøre med Fornebubanen videre inn til Oslo.

Kritikerne har hevdet at det er umulig å gjøre noe med E18, men nå er altså noe gjort.

Bærumsdiagonalen blir også bygget med ett kollektivfelt i hver retning. Etter Lysaker blir denne filen et vekslingsfelt som over en strekning på 1500 meter gir en viss kapasitetsøkning. Dette var ikke ønskelig for byrådet, men byrådet er fornøyd med at den planlagte kapasitetsøkningen er redusert til et 1500 meter langt vekslingsfelt.

Resten av E18 er det ikke lokal enighet om. Den gamle avtalen om Oslopakke 3 forpliktet partene til å bidra til at veien blir bygget så raskt som mulig. Den nye avtalen slår fast at veien må planlegges på nytt slik at det ikke blir kapasitetsøkning inn til Oslo. Det er disse delene av prosjektet som har vært mest problematiske for oss, og kampen fortsetter for å sørge for å sikre at veiplanene blir lagt om.

Store kollektivløft

Den nye sentrumstunnelen vil gi nye stasjoner på Grünerløkka, Youngstorget, St. Olavs plass og Bislett. Dermed blir det mulig å kjøre flere tog igjennom sentrum hver time slik at vi kan få femminuttersruter på alle linjene. Signalanlegget i den eksisterende tunnelen er femti år gammelt og skal nå byttes ut med et nytt og moderne system. Det vil gi bedre kapasitet mens vi venter på ny tunnel.

I den nye avtalen er det satt av 4,2 mrd i bompenger til å bygge ut sykkelveier. Dette kommer i tillegg til de midlene Oslo kommune bruker over egne budsjetter og statlig støtte.

Disse satsingene gjør det lettere å reise miljøvennlig og effektivt i Oslo. Det er nødvendig når Oslo vokser så raskt som byen gjør nå. Det er ikke plass i Oslo hvis vi skal legge til rette for bilpendling, og store investeringer i kollektivtrafikken gir dermed rom for økt boligbygging og sysselsetting.

Kollektivsatsingen blir finansiert av staten og bompenger. For å komme i havn er det likevel nødvendig å øke billettprisene. Til slutt ble dette bidraget forhandlet ned til 150 millioner kroner per år. Hvilke billettpriser som øker, og hvor mye, vil først bli klart senere.

Se video av Lan som forklarer Oslopakke 3

Les nettsaken som oppsumerer hva som kommer i avtalen

Les avtalen i sin helhet her