Tåkelegging om Oslopakke 3

Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre bidrar til å tåkelegge hva det er blitt enighet om i E18 i Oslopakke 3-forhandlingene. Heldigvis har vi stadig mulighet til å ivareta MDG og Høyres felles mål om reduserte kostnader og mindre forurensing.

21. juni 2016

I de to ukene som er gått siden avtalen om Oslopakke 3 ble inngått har Oslo Høyre, med bystyrerepresentant Eirik Lae Solberg i spissen, gjort sitt beste for å tåkelegge innholdet. Det er forståelig, siden Høyre i forhandlingene kjempet mot både rushtidsavgift og mål om redusert trafikk inn mot Oslo. Med den nye avtalen er disse tingene blitt en realitet, og i årene som kommer vil det føre til mindre klimagassutslipp, mindre kø, og renere byluft for 180 000 Osloborgere som i dag lever med luftforurensning over farlige nivåer.

I den nye avtalen står det eksplisitt at Akershus og Oslo ikke er enige om uformingen av E18 Strand-Drengsrud. Derimot har vi blitt enige om at det må utarbeides alternative planer, med lavere kostnader og uten økt veikapasitet. Dette er ikke et spørsmål om tolkning, men konkrete formuleringer i avtalen Lae Solberg selv har skrevet under på.

Lae Solberg har også en rekke ganger påstått at finansieringen av E18-utbyggingen nå er i boks. Det er en dristig påstand, siden vi fremdeles ikke vet hvordan prosjektet vil se ut eller hva prislappen vil bli. Men en ting er sikkert – E18-vestkorridoren er ikke finansiert ennå. Det er riktignok satt av 2 milliarder kroner fra de ordinære bompengeinntektene i Oslopakke 3 til E18, men dette er ikke engang i nærheten av nok til å finansiere de første 1500 meterne der Oslo og Akershus nå er blitt enige om en nedskalert utbygging. For resten av prosjektet er man blitt enige om en finansieringsmodell, men ikke de konkrete bompengetakstene som hører til. Dette enn en del av den helt vanlige saksgangen i slike bompengeprosjekter.

Alle bompengeprosjekter får sine takster fastsatt av Stortinget, som helt siden 1989 har basert sine vedtak på at det både er lokal tilslutning fra kommunene og fylkene der veien ligger, og i tilliggende kommuner og fylker. Prosessen er beskrevet i Staten Håndbok V718 for de ekstra nysgjerrige. Den lokale tilslutningen gis i to omganger. Først skal alle berørte lokale myndigheter gi prinsipiell tilslutning til at det kan opprettes et bompengeprosjekt.

Det har vi blitt enige om gjennom Oslopakke 3. Senere må man også fatte vedtak om de konkrete satsene. Gjennom Oslopakke 3 har Oslo og Akershus tilsluttet seg konkrete satser for blant annet rushtidsavgift og nye satser i den eksisterende bomringen, men ikke for de nye bomsnittene som skal finansiere E18-utbygging. Det må derfor opp i bystyret på et senere tidspunkt, både for den første biten mellom Lysaker og Strand og for eventuelle senere utbygginger.

Den fortsatte utbyggingen, og bompengetakstene som skal finansiere det er naturlige temaer for framtidige forhandlinger mellom Oslo og Akershus. Oslopakken har hittil blitt reforhandlet hvert fjerde år i sammenheng med Nasjonal transportplan. Vi forventer selvfølgelig at Statens Vegvesen innen 2020 vil legge fram nye planer for resten av E18 vestover, som både gir Asker og Bærum mulighet til miljøvennlig byutvikling og som er i tråd med Oslo kommunes målsettinger for klima og luftforurensning. I så fall vil ikke våre partier stille seg imot å godkjenne tilhørende bompengetakster.

Vi er glade for at det fortsatt vil være en levende diskusjon om transportløsningene i Oslo og Akershus. Høyre sa for et år siden at de ønsket å «snu hver stein» for å redusere kostnadene i E18-prosjektet. I det borgerlige byrådets utkast til klimastrategi, som denne uken skal vedtas i en oppdatert versjon av Oslo bystyre, advarte også Høyre, Venstre og KrF mot en trafikkvekst som truet med å undergrave klima- og miljømålene i Oslo. I motsetning til hva Eirik Lae Solberg nå ønsker å gi inntrykk av, har vi heldigvis muligheten til å sikre disse felles målene med den foreliggende Oslopakke 3-avtalen, og velge framtidens miljøvennlige og effektive samferdsel, framfor mer motorvei, kø, kork, kaos og forurensing.
Marion Godager Tveter, bystyremedlem for Oslo MDG, og medlem av Miljø- og samferdselskomiteen