Fotocredit: Bymiljøetaten, Oslo kommune.

Suksess med sykkel!

Vi gikk til valg på å sørge for en helhjertet sykkelsatsning i Oslo, som gjør det attraktivt og trygt for alle å sykle i byen vår. Ett år etter valget er et fint tidspunkt å gjøre opp en første status for hva vi har fått til.

15. september 2016

For De Grønne er det viktig å tilrettelegge så det blir enkelt for folk å velge andre transportmidler enn bilen. Det fører til mindre luftforurensing, lavere klimagassutslipp, mindre kø og mer effektiv mobilitet. I klima- og energistrategien som ble vedtatt før sommeren økte vi kommunens ambisjonsnivå til at sykkel skal utgjøre 25 % av hverdagsreisene innen 2025. Ett år etter valget er et fint tidspunkt å gjøre opp en første status for hva vi har fått til.

Tredobling av utbyggingstakten

Så langt i år er det ferdigstilt omtrent 5,75 km med ny sykkelinfrastruktur, og innen året er omme skal hele 11 kilometer være tilrettelagt. I tillegg er 10,3 kilometer av eksisterende sykkelveier blitt bredere og fått rød asfalt.

sykkelinfrastruktur

Dette er en enorm økning fra tidligere år, og omtrent en tredobling av det forrige byråd klarte i 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for de siste ti årene blir forskjellen enda tydeligere. Årsaken til at dette er mulig, er i hovedsak fordi sykkel nå prioriteres høyt av både byrådet og etatene. Med De Grønne i byråd har man for eksempel i større grad enn tidligere vært villige til å prioritere sykkeltilrettelegging foran gateparkering, og det gir resultater!

Satsningen gir resultater

Foreløpige tall i kommunens sykkeltellere tyder på at satsningen virker. Så langt i år viser de en økning i sykkeltrafikken på over 16 prosent sammenlignet med i fjor. Den nye satsningen på vinterdrift av sykkelveien som vi fikk gjennomslag for i fjor, førte til en 38 prosent økning sammenlignet med vinteren før. Akkurat nå er vi dermed i rute mot målet om en sykkelandel på 25 prosent i 2025!

- Oslo vokser med 10.000 mennesker i året. Alle transportetatene er enige om at hvis vi ikke legger til rette for sykler, så klarer vi ikke å løse transportbehovet i Oslo.

Selv om alle piler peker i riktig retning, gjenstår det mye før Oslo er en skikkelig sykkelby. For at folk i alle aldre skal føle seg trygge i trafikken må det være sammenhengende sykkelinfrastruktur med høy kvalitet i hele byen. Den nyeste holdningsundersøkelsen viser at flere enn før mener Oslo er en god by å sykle i, men at vi fremdeles har en lang vei å gå. Resultatene fra det første året er oppløftende, og gjør at de ambisiøse målene fra byrådserklæringen nå ikke bare framstår som en ambisjon – men et mål som er innen rekkevidde!

Mål og resultater for Oslos sykkelpolitikk

  • Byrådet har som målsetting at det skal bygges minst 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av bystyreperioden.
  • Det nye byrådet styrket kommunens ambisjonsnivå til at andelen hverdagsreiser med sykkel skal utgjøre 25 prosent innen 2025
  • Det vil i 2016 bli tilrettelagt til sammen 11 km med ny sykkelinfrastruktur.
  • I tillegg vil 10,3 km eksisterende sykkelfelt blir oppgradert med større bredde og rød asfalt.
  • Foreløpige målinger tyder på en økning i sykkeltrafikken på minst 16 % allerede i år.