Spørsmål og svar om kommunens overtakelse av Oslos avfallsinnhenting

23. februar 2017


Hva vil det koste kommunen og innbyggerne når avfallsinnhentingen tas i kommunal regi?
Med utgangspunkt i dagens drift og med noen forsterkninger, vil dette koste kommunen om lag 40 millioner kroner mer i året enn avtalen med Veireno. Erfaringen har vist at kostnadsnivået som Veireno har lagt opp til, ikke har vært forsvarlig for å sikre en trygg og riktig innsamling av avfallet.

Kostnadene ved å drive i kommunal regi vil være omtrent like store som det kommunen betalte før avtalen med Veireno. Når kommunen tar over er vi derfor på et kostnadsnivå som i 2015 for avfallsinnhentingen.

Er det lagt inn flere folk og biler i disse kostnadene?
I disse 40 millionene er det beregnet inn flere biler i tillegg til å sørge for at kjøringen foregår innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er også tatt med forventet økning med når ansatte skal over til kommunens tariff og pensjon.

Har dette en konsekvens for renovasjonsgebyret for Oslos innbyggere?
Merkostnadene i 2017 dekkes av selvkostfondet. I 2018 kan det bli nødvendig å øke renovasjonsgebyret. Isolert sett – altså uten at det skjer andre endringer – tilsvarer kostnadsøkningen at gebyret økes med ca. 5,2 prosent fra 2018.

Skal renovasjon være en kommunal tjeneste permanent, eller skal dere legge tjenesten ut på anbud senere?
Det vil ikke komme en ny anbudsrunde på avfallsinnhenting i Oslo i løpet av denne bystyreperioden. Hva som vil skje senere, vi vi ikke forskuttere. Nå skal kommunen å ha fullt fokus på å profesjonalisere driften, og sørge for en robust og forutsigbar avfallsinnsamling.

Hvorfor velger byrådet å rekommunalisere avfallsinnhentingen?
Førsteprioritet for oss har hele tiden vært innbyggernes avfallsinnhenting. Uansett hvilken løsning vi har vurdert, har det viktigste for oss vært å sikre at avfallet til innbyggerne våre hentes uten opphold.

Vi har nå forhandlet fram en avtale om virksomhetsoverdragelse. Det vil si at vi overtar ansatte og driftsmateriell som er nødvendig for å hente avfall uten stans. Dette gjør vi av hensyn til innbyggerne og ansatte. Det hindrer heller ikke at kommunen på et senere tidspunkt setter ut avfallsinnhentingen på anbud. I den situasjonen som nå oppstod, var det helt nødvendig at kommunen gikk inn og tok ansvaret.

Hvorfor kunne dere ikke bedt en av de andre private aktørene overta?
Det viktigste for kommunen har vært å sikre at avfallet til innbyggerne våre samles inn uten opphold. Det ville være større risiko for stans i avfallssamlingen og større rettslig risiko ved å be en av de andre private aktørene overta. Avfallsinnhenting i Oslo er et stort oppdrag som krever tilgang til et stort antall biler og mennesker. Det ville ingen av de private leverandørene kunne få til fra den ene dagen til den andre.

Hvilke løsninger har dere sett på?
Vi har blant annet sett på hasteanskaffelse av nye leverandører og utlysning av en helt ny konkurranse. Uansett hvilken løsning vi har vurdert, har det viktigste for oss vært å sikre at avfallet til innbyggerne våre samles inn uten opphold.

Hva er grunnen til at det ikke i stedet ble gjort en hasteanskaffelse?
Det finnes hasteunntak i reglene om offentlige anskaffelser. Den juridiske vurderingen er at risikoen for brudd på disse vil være klart større ved en direkte anskaffelse fra en privat leverandør, enn ved at kommunen overtar driften selv. I tillegg ville en slik løsning bare kunne gjelde en kortere periode og inntil man fikk lyst ut en full, ny konkurranse.

Hvorfor valgte dere ikke å si opp kontrakten, altså ha en styrt avvikling over tid?
Vi vurderte oppsigelse av kontrakten med 6 måneders varsel, slik kontrakten gir adgang til. Men også dette har krevd at kommunen kunne sørge for avfallsinnsamlingen etter oppsigelsestidens utløp. Oppsigelse ville også gitt risiko for ny ustabilitet i avfallsinnsamlingen. I tillegg ville oppsigelse trolig ført til at kommunen fikk krav om erstatning fra Veireno. Det viktigste for kommunen har vært å sikre at avfallet til innbyggerne våre samles inn uten opphold.

Hvordan blir det bedre ved at Oslo kommune tar over driften selv?
Byrådet tar grep for at innbyggerne skal få den tjenesten de har krav på og hindre ytterligere brudd på Arbeidsmiljøloven. Med dette tiltaket får Oslo kommune selv kontroll på avfallsinnsamlingen og ressurstilgangen, og kan enklere iverksette nødvendige tiltak. Det betyr ikke at vi er garantert at alt er i orden fra første dag, og vi må være forberedt på at noen nødvendige endringer i organisasjonen vil ta tid.

Hvorfor skjer dette først nå?
Inntil det ble kjent at bruddene på arbeidsmiljøloven ikke var rettet, men tvert imot var langt flere enn det som var rapportert av Veireno, var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten.

I tillegg har Byrådets utfordring hele tiden vært at en heving eller annen avvikling av kontrakten ikke kunne skje uten at man samtidig hadde en løsning for å sikre at avfallsinnsamlingen fortsatte.

Det er først nå når Veireno har meldt at de ikke har økonomisk bærekraft til å fortsette, at det har vært mulig å få til en avtale om at kommunen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen.

Hvorfor ble ikke kontrakten sagt opp første gang bruddene på arbeidsmiljøloven ble oppdaget?
Da bruddene ble oppdaget ble det gitt pålegg om retting. Det var en naturlig fremgangsmåte. Veireno rapporterte at nødvendige tiltak var gjort. Det var da ikke grunnlag for heving. I ettertid har det kommet fram at bruddene har fortsatt og vært langt flere enn det som ble rapportert til kommunen. Kommunen ville derfor nå kunne hevet kontrakten. Heving ville imidlertid etter all sannsynlighet ført til stans eller ny usikkerhet i avfallsinnsamlingen. For å hindre stans i avfallsinnsamlingen har kommunen valgt en annen løsning.

Førsteprioritet for byrådet har hele tiden vært innbyggernes avfallsinnhenting. Uansett hvilken løsning vi har vurdert, har det viktigste for oss vært å sikre at avfallet til innbyggerne våre hentes uten opphold.

Hvor mye lenger hadde dere latt det gå hvis det ikke var for dette varselet om konkurs?
Kommunens jurister jobbet ut i fra ulike scenarier, men avvikling av kontrakten med Veireno stod uansett på trappene. Den prekære økonomiske situasjonen i Veireno fremskyndet prosessen og ga kommunen muligheten til å få en avtale med selskapet, hvor kommunen selv overtar avfallsinnsamlingen. Det mener vi er den beste løsningen. Da slipper vi en overgangsperiode eller ny innkjøringsfase, avfallet blir hentet uten opphold.

Er bruddene på arbeidsmiljøloven den viktigste årsaken til at man nå velger å bryte kontrakten med Veireno?
Leverandøren har over tid ikke greid å samle inn avfallet til kommunens innbyggere i Oslo som avtalt, og det har vært gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven. Brudd på arbeidsmiljøloven aksepteres ikke og gjorde at kommunen ville ut av kontrakten. Veirenos økonomiske situasjon gjorde det mulig å avvikle kontrakten på denne måten.

Hvilke ekstratiltak har renovasjonsetaten pålagt REN?

 • Økning av antall renovatører til 170 (ca. 30-40 flere enn i 4. generasjonskontraktene)
 • Krav om flere biler (variert i antall, men opp til 8 biler)
 • REN har foretatt innsamlingen på Veirenos regning
 • Over en dobling av bemanning på kundetorget for å besvare klager og kundehenvendelser
 • Styrking av personell til kontraktsoppfølging
 • Krav om styrking av driftsledelse
 • Helgeinnsamling for å sørge for å unngå etterslep i innsamling
 • Utvidet åpningstid på mottaksanleggene for restavfall og papir
 • Ilagt sanksjoner – (dagmulkt og mulkt) for ca. 1 million for forsinkelser og etterslep, manglende klageeffektuering og brudd på rutiner i internkontrollsystem
 • Meget tett oppfølging av lag og ruter med betydelig antall klager

Hvilket ansvar har byrådet for at Veireno ikke har levert på sine forpliktelser?
Kontrakten om innhenting av avfall ble inngått av Renovasjonsetaten under det forrige byrådets styre. At det ble valgt å sette alle områdene ut på anbud samtidig og inngå kontrakt med kun én leverandør, er noe av grunnen til at Oslo kommune har kommet i en så sårbar situasjon. Vi har jobbet kontinuerlig med å følge opp at Veireno leverer i henhold til kontrakt. Førsteprioritet for byrådet har hele tiden vært innbyggernes avfallsinnhenting. Uansett hvilken løsning vi har vurdert, har det viktigste for oss vært å sikre at avfallet til innbyggerne våre hentes uten opphold.

Vil kommunen få krav på seg, dersom Veireno nå melder oppbud?
Dersom Veireno melder oppbud, det vil si går konkurs slik de har varslet, vil alle kommunens krav meldes i boet.

Hindrer avtalen mellom Veireno og Oslo kommune at Veireno går konkurs?
Slik vi har forstått Veireno, er det fortsatt trolig at Veireno melder oppbud. Dette må Veireno selv redegjøre for.

Hvordan kunne dette skje?
I kontrakten som ble inngått september 2015, har for første gang én privat leverandør fått kontrakt for all innhenting av husholdningsavfall i Oslo. I praksis fikk Veireno privat monopol. Kommunen gjorde seg sårbar, ved å legge alle eggene i en kurv. Samtidig har det blitt åpenbart at selskapet har undervurdert oppdraget de har tatt på seg. De hadde ikke forutsett omfanget eller kostnadene. Vi har jobbet kontinuerlig med å følge opp at Veireno leverer i henhold til kontrakt. De nødvendige ekstratiltakene som kommunen har krevd, har hatt innvirkning på regnskapet. Over tid har dette påført selskapet en betydelig økonomisk belastning. Denne uken ble det tydelig at dette ikke går lenger. Men jeg er sikker på at det er mange lærdommer å hente fra denne saken. Den eksterne gjennomgangen vil gi oss flere svar.

Hva har Oslo kommune lært etter oppstart av kontrakten med Veireno?
Dette har vært en lang og krevende prosess. Vi har satt i gang en ekstern gjennomgang som vil gi oss svar. Men allerede nå kan vi peke på at vi i fremtiden bør:

 • Vekte pris langt lavere
 • Stille kvalifikasjonskrav slik at leverandøren må sannsynliggjøre at organisasjonen kan ivareta oppgavene
 • Ikke la én leverandør få monopol
 • Fokus på tildelingskriterier i en avtale – sannsynliggjøring av at selskapet faktisk vil kunne gjennomføre oppgaven ved å stille krav til god oppdragsbeskrivelse i tilbudet.
 • Enda tydeligere krav til rapportering og system for rapportering på arbeidsmiljøforhold
 • Fokus på erfaring og robust drift
 • Tydeligere oppsigelsesklausuler

 

Vil innbyggerne nå få hentet avfallet sitt fremover?
Ja, avfallsinnhentingen fortsetter som normalt.

Hvordan skal Oslo kommune løse avfallsinnhentingen?
Renovasjonsetaten vil organisere seg slik at de er klar til å ta over driften så godt som mulig. Etaten overtar materiell og ansatte som vil fortsette å gjøre jobben sin – med kommunen som arbeidsgiver. For å sikre en ansvarlig drift og blant annet få kontroll på de avvikene som spesielt har vært knyttet til arbeids- og hviletidsbestemmelsene, vil Renovasjonsetaten vurdere hvordan de skal organisere driften, herunder ruter, logistikk og ressurstilgang. Renovasjonsetaten vil som strakstiltak styrke driftsmodellen og driftsledelsen. Dette vil føre til en økning i etatens administrasjon, for å sikre en forsvarlig drift.

Veireno har ikke klart å overholde arbeidsmiljølovens vilkår om arbeidstid. Vil kommunen klare dette og hvordan vil kommunen eventuelt sørge for det?
Kommunen vil først forsøke å få oversikt over situasjonen og forhåpentligvis raskt avklare korrekt behov for mannskap og biler. Kommunen vil derfor fra dag én ha fullt fokus på å sørge for at innsamlingsvirksomheten innrettes slik at man unngår lovbrudd.

Vil dere beholde/endre skiftordning?
Renovasjonsetaten må vurdere driftsmodellen. Til grunn for vurderingen ligger hensynet til å sikre forutsigbar og robust avfallsinnhenting og at arbeidsmiljøloven overholdes.

Risikerer kommunen å bryte arbeidsmiljøloven?
Renovasjonsetaten vil foreta en gjennomgang av ruter og logistikk, og vil justere antall biler og renovatører for å sikre korrekt ressurstilgang for oppdraget.

Overtar kommunen saken fra Arbeidstilsynet?
Nei. Saken er knyttet til rettssubjektet Veireno.

Vil samtlige ansatte i Veireno følge med over til Oslo kommune?
Samtlige ansatte som er knyttet til Veirenos Oslo-enhet vil følge med over til Oslo kommune og få et ansettelsesforhold i kommunen. Resten av selskapet Veireno AS er ikke en del av virksomhetsoverdragelsen.

De fleste av de ansatte i Veireno er tilsatt på midlertidige kontrakter. Hva slags ansettelsesforhold vil de tilbys i Oslo kommune?
Gitt den akutte situasjonen vi har stått i de siste dagene, har kommunen på dette tidspunktet ikke oversikt over hvilke arbeidskontrakter den enkelte ansatte har. Ved en virksomhetsoverdragelse overtar overtagende virksomhet i utgangspunktet virksomheten slik den står, herunder med den enkelte ansatte med arbeidskontrakt og individuelle rettigheter. Så snart vi får områdd oss, vil Renovasjonsetaten gå gjennom den enkelte kontrakt og vil da kunne si mer om hva slags ansettelsesforhold den enkelte vil tilbys fra kommunens side.

Hva blir lønns/arbeidsvilkår/pensjonsordninger?
Det som er gitt, er at ingen vil få dårligere vilkår enn de har hatt i Veireno. Trolig vil flere som har hatt midlertidige stillinger i Veireno tilbys fast stilling i Oslo kommune. For øvrig vil samtlige ansatte komme inn under Oslo kommunes tariff og de vil få pensjonsrettigheter i Oslo Pensjonsforsikring.

Fagorganisering av ansatte?
De ansatte vil stå fritt til å organisere seg.

Utbetaling av lønn?
Ansatte i Veireno som er en del av virksomhetsoverdragelsen vil få lønn.

Hva tjener Veireno og Johnny Enger på avtalen?
Veireno tjener ikke på avtalen. Veireno har inngått en avtale med kommunen der de totalt undervurderte kostnadene ved å oppfylle forpliktelsene og har dermed hatt kostnader langt utover det de hadde regnet med. Selskapet har derfor gått med tap siden oppstarten.

Gjennom avtalen dekker kommunen den utestående lønn til de ansatte for januar og februar 2017. Veireno tjener likevel ikke på dette, fordi det kommunen påtar seg motregnes i vederlag som kommunen allerede skylder selskapet. Gjennom avtalen får kommunen også  dekket sine dagmulktkrav og noen merutgifter kommunen har hatt til beredskapsbiler for å avhjelpe situasjonen frem til nå.

Hvorfor inngår dere en avtale med Veireno før de går konkurs?
Vi har vurdert at risikoen for brudd i avfallsinnsamlingen ville være større hvis kommunen skulle avvente en avtale med konkursboet. Det var likevel alternativet hvis man ikke hadde kommet fram til en akseptabel avtale med Veireno.

I tillegg til usikkerheten om både hvordan bostyrer ville vurdere situasjonen og hvilken tid vedkommende ville bruke, ville faren for at overgangen rent faktisk ville bli vanskelig, være vesentlig større.  Det ville være usikkert hvordan de ansatte ville forholde seg dersom de mandag ikke fikk lønn og det ville være usikkert når de ville få lønnen utbetalt. Nå vil de mandag bli informert om at lønn vil bli utbetalt av Oslo kommune.

Avfallsinnsamlingen i Oslo er en omfattende og krevende operasjon –som blant annet involverer flere tusen nøkler. Å få til en gjensidig avtalt overgang direkte med de som nå utfører oppgaven, gjør sjansen for at dette går uten nye store problemer atskillig større.

Det formelle rundt beslutningen:
Konsekvensen av avtalen med VR er at Oslo kommune inntil videre overtar ansvaret for avfallsinnsamlingen og driver dette i egen regi. Avtalen innebærer at kommunen overtar arbeidsgiveransvaret for omtrent 170 ansatte. En slik sak ville normalt vært lagt frem for bystyret.  VR har varslet at de står i fare for å måtte melde oppbud kommende uke, noe som vil føre til umiddelbar stans i avfallsinnhentingen. Det var derfor  nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle bystyret. I en slik situasjon har byrådet anledning til å fatte hastevedtak etter den såkalte hasteparagrafen i kommuneloven og bystyrets vedtak om å delegere slik myndighet til byrådet.

Bystyret har i sak 215/98, jf. 303/16, delegert følgende fullmakt til byrådet:

«Gjøre vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.»

Byrådet vil i tråd med kommunelovens forutsetning sende melding om dette til bystyret innen førstkommende bysyremøte.