Resolusjon: Friområdene på Ekeberg og Brannfjell må fredes!

Medlemmer stemmer på årsmøte
Årsmøte Oslo MDG 2014  Foto: Øyvind Aukrust

– Fra 1950 har 70% av byenes grøntarealer forsvunnet. Det legges et stadig større press på grønne soner i urbane strøk hvor naturen må vike plass for fortetning og utbygging av boliger og næringslokaler. Dette skjer på tross av at naturen med grønne strukturer, gang-, sykkel- og turveger er viktige for folks trivsel, helse og har stor betydning for lek, rekreasjon, mosjon, friluftsliv, opplevelse og sosialt samvær til alle årstider.

Oslo Miljøpartiet de Grønne mener at vi har et felles ansvar for å ta vare på og verne om sentrumsnære grønne arealer for fremtidige generasjoner og ser med bekymring på utbyggingen i de historiske friområdene på Ekeberg og Brannfjell. Mulighet for variert friluftsaktivitet med nærhet til vegetasjon og dyreliv er viktig for mer enn kun folks trivsel; mye tyder også på at kontakt med natur påvirker hormoner og immunforsvar, og påskynder tilfriskningsprosessen for syke mennesker. Oslo Miljøpartiet de Grønne (Oslo MDG) vedtok derfor enstemmig på sitt årsmøte 1. mars at denne nærheten må bevares også for fremtidige generasjoner Osloborgere gjennom en fredning etter loven om kulturminnevern og naturmangfoldsloven.

Det betyr at den åpne sletta bevares og at den organiserte idrettens behov løses ved oppgradering av eksisterende kunstgressbane. Planene om nye kunstgressbaner, cricketanlegg og parkeringsplasser må stoppes i påvente av vedtak om vern. Adkomst til Ekebergområdet og
Skulpturparken kan skje med kollektivtrafikk for de aller fleste. Det er viktig at vi sikrer enkel adkomst ved hjelp av kollektivtransport og sykkel heller enn å legge til rette for ytterligere bruk av bil i byen.

– Lokalt står partiene samlet om at Ekebergsletta må bevares, det må Oslo kommune lytte til! konstaterer Nissen, som ble valgt til leder av Oslo MDG på årsmøtet.

Den fullstendige resolusjonsteksten fra årsmøtet kan leses under:

Miljøpartiet De Grønne går inn for fredning av friområdene på Ekeberg og Brannfjell.
I storbyene legges det stadig større press på de grønne lungene. Dette til tross for at vi vet hvor viktige disse stedene er for menneskenes livskvalitet. Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at mennesker som bor i storby også i fremtiden har mulighet til å nyte nærhet til vegetasjon og dyreliv. Dette forutsetter at vi tar vare på og verner de grøntområdene vi har i byene i dag.

Vi ønsker at det legges til rette for at kommende generasjoner kan bruke friområdene på Ekeberg og Brannfjell. Vi ønsker at området pleies på en hensiksmessig og brukervennlig måte.

Vi ønsker ingen nye faste installasjoner. Vi går mot planene om en ytterligere kunstgressbane og  bygging av treningsbane for cricket.  Vi mener at eksisterende kunstgressbane kan oppgraderes for å møte dagens behov. Idrettens behov for ytterligere kunstgressbaner og idrettsarenaer kan tilfredsstilles på mer egnede områder i byen.

Vi ser ikke behovet for nyanlagt bussparkering, eller voldsom utbygging av parkeringsplasser. Adkomst til Ekebergområdet og Skulpturparken kan  skje med kollektivtrafikk for de aller fleste.

Vi vil gå inn for fredning etter loven om kulturminnevern og loven om landskapsvern, for at vi skal være trygge på at disse områdene vil bestå for våre barn og barnebarn.