Fotocredit:

Oslo bør bli internasjonal foregangsby i kampen mot plastforurensning

10. mars 2018

Årsmøtet i Oslo MDG har vedtatt 19 konkrete punkter som skal gjøre Oslo til en internasjonal foregangsby i kampen mot plastforurensning.

Blant forslagene som ble vedtatt er å fase ut bruk av miljøfiendtlige gummigranulater på kunstgressbaner i Oslo innen 2020, bruke undervannsdroner til å kartlegge sjøbunnen i Oslofjorden for marint søppel, og jobbe for en fjordlov for Oslofjorden, etter modell av markaloven.

En rapport fra World Economic Forum anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Dette er forventet å dobles innen 2030 og firedobles innen 2050. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.

– Plastforurensning er en av vår tids største miljøproblemer. Vi er glad for at Norge har gått i front for å etablere en global nullvisjon for plastforsøpling, men plastproblemet har blitt så stort at det ikke lengre er nok å jobbe internasjonalt. Som klimaproblemet krever plastproblemet handling her og nå – også lokalt, sier Einar Wilhelmsen, nyvalgt leder i Oslo MDG.

– Det gjøres for lite for å begrense plastforurensningen nasjonalt. Oslo bør gå foran og vise vei for andre byer og land i verden selv om regjeringen svikter. Med De Grønne i byråd gjøres det allerede mye for å begrense plastforurensningen, men som Europas miljøhovedstad må vi ha enda større ambisjoner. Vi mener at Oslo skal være en internasjonal foregangsby i kampen mot plastforurensning, sier Wilhelmsen

 

 

Følgende punkter ble vedtatt av årsmøtet

 • Øke støtten til lokale frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av marint søppel, for eksempel strandryddeaksjoner og fiske og dykke etter “spøkelsesgarn”.
 • Legge til rette for at alle kommunale virksomheter kildesorterer plastavfall, og be staten endre avfallsforskriften slik at det blir lovpålagt for næringsaktører å sortere plast.
 • Fase ut bruk av miljøfiendtlige gummigranulater i Oslo innen 2020. I tillegg vil vi umiddelbart stille strengere krav til vinterdrift av kunstgressbaner, gjennom en lokal forskrift.
 • Ytterligere øke bevilgningene til veivasking, og stimulere til valg av metoder for veivasking som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.
 • Øke piggdekkavgiften
 • Benytte ny teknologi for å mer effektivt samle inn piggdekkavgift, og ta initiativ overfor statlige myndigheter slik at tilgjengelig teknologi kan brukes i tilknytning til bompengeinnkreving
 • Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte.
 • Gjøre det enklere å melde fra om marin forsøpling, for eksempel via bymelding.no
 • Stille krav til bruk av ikke-fossil plast og resirkulerbar plast i kommunens innkjøp, og fase ut bruken av engangsartikler av plast, som f.eks. engangskrus- og -bestikk, i kommunens virksomheter innen 2020.
 • Opprette en kommunal tilskuddsordning for innlevering av marint søppel.
 • Oppgradere kommunens avløpssystemer og påby bruk av best tilgjengelig teknologi for å filtrere ut mer mikroplast i avløpsanlegg
 • Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp av undervannsdroner.
 • Utrede muligheten for etablering av en marin renovasjonstjeneste langs kysten av indre Oslofjord.
 • Gjennomføre pilotprosjekt i samarbeid med seilforeninger og båthavner om miljøvennlig båtvask, som reduserer behovet for forurensende bunnstoff.
 • Jobbe for en fjordlov for Oslofjorden, etter modell av markaloven.
 • Jobbe for at kommunen gis myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har anbefalt.
 • Løfte plastforsøpling i internasjonale by-partnerskap, som for eksempel storbynettverket C40.
 • Få bedre kunnskap om hvorvidt det er mikroplast i Oslos drikkevannskilder, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å redusere mengden mikroplast.
 • Finne alternativer til gummigranulat på kunstgressbaner, lekeplasser, skoler og barnehager.