Oppsal gård fra grønn historisk hage til grå blokk?

13. februar 2015

 

Oppsal gårdX    B20140229.jpg

For å huse Oslos mange nye innbyggere, skal Oslo kommune bygge 100 000 nye boliger innen 2030. Hva skjer med den grønne byen da? På Oppsal gård planlegger Veidekke 110 nye boenheter. Et grøntområde, et potensielt møtested og lokal historie vil forsvinne.

-Det er nå det gjelder. Oslo har fremdeles fine grøntarealer og historiske verdier å ta vare på. Jeg er opptatt av at vi ikke bygger ut grøntområder som kan benyttes som rekreasjonssteder for innbyggerne, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

Oppsal gård

Som en av de gamle Akergårdene har Oppsal gård en kulturhistorisk verdi. Den har vært i drift siden 800 tallet og har eiet store deler av nåværende Oppsal. Bydelen vil dermed miste en del av sin historie, sitt særpreg og en potensiell grønn møteplass, dersom det bygges over hundre leiligheter der.

Like i nærheten av gården ligger Østensjøvannet med 221 fuglearter, 8 arter flaggermus, 1835 insektarter, 4 arter med amfibier, 12 sneglearter og 3 iglearter ved vannet. Mange av artene står på nasjonal rødliste. Området er vernet etter Naturmangfoldloven, Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven, men er likevel utsatt på grunn av beliggenheten og befolkningsveksten i nærliggende bydeler.

Lokal motstand

Lokalbefolkningen ønsker ikke at gården bygges ned. «Oppsal har behov for å bevare de grønne områdene, oppgradere eksisterende grøntdrag, samt å etablere nye møteplasser», heter det i en mulighetsstudie fra 2009 hvor lokalbefolkningen, lokalpolitikere, plan- og bygningsetaten, bydelsdirektøren, skoler, velforeninger, diverse FAU-er, ble spurt om hva de ønsket.

-Jeg har blitt kontaktet av folk fra Oppsal som føler seg forbigått. I 2009 ble de tatt med til råds. Nå svarer byråden at slike mulighetsstudier ikke er bindene og at denne mulighetsstudien derfor ikke blir tatt hensyn til, sier Nissen.

Nissen er også overrasket over at byråden ikke tar innspill som lokalbefolkningen har kommet med mer til etterretning.

-Man kan jo lure på hvilken demokratisk effekt slike mulighetsstudier er tiltenkt når de ikke blir tatt hensyn til. Er det bare for å gi folk inntrykk av medvirkning? Slike mulighetsstudier koster jo også en del penger, noe som er ganske meningsløst hvis de ikke skal bety noe for utviklingen av området, sier Nissen.

En møteplass for framtida

Fra å ha mange små skogholdt, enger med sommerfugler og dammer med frosker på 70-90- tallet, er nå Oppsal svært fortettet. Oppsal gård kan, dersom den oppgraderes, bli til et grønt møtested med for eksempel gårdsbutikk på stabburet og med låven som en kulturell møteplass.

-Dersom Veidekkes forslag om omregulering til massiv boligbygging vedtas, mister bydelen nok en mulighet til å opparbeide et fremtidsrettet møtested i grønne omgivelser, noe som innbyggerne uttrykker et behov for. Uansett hvordan dette går, trenger Oppsal en plan for hvordan området skal bygges ut, både når det gjelder infrastruktur og hvordan trafikksituasjonen løses i nærområdet,  sier Nissen.