Fotocredit:

Nye grep for bedre luft i Oslo

24. januar 2018

Norge er dømt i ESA som følge av høy luftforurensning, og over 200.000 innbyggere i Oslo bor i områder med farlig høy luftforurensing. Nå øker byrådet innsatsen for å bekjempe luftforurensningen.

Byrådet har nå lagt frem forslag til revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2018-20, og ny forskrift om lavutslippssone for tunge kjøretøy innenfor bygrensa.

– Oslo har alt for lenge hatt for høy luftforurensing. Vi kan ikke ha det sånn at barn, eldre og astmatikere ikke kan bevege seg rundt fordi lufta er farlig. Byrådet setter helsa til innbyggerne først, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Jeg er stolt av det vi har fått til så langt og at vi allerede har utkvittert de fleste av tiltakene i handlingsplanen fra 2015. Nå øker vi ambisjonsnivået og gjør enda mer for at Oslofolk skal få enda bedre byluft å bo og leve i.

Forskrift for lavutslippssone for tunge biler

Veitrafikk står for 78 prosent av utslippene, og tunge kjøretøy utgjør ca 40 prosent av utslippene fra veitransporten.  Byrådet legger derfor også frem forslag til lokal forskrift for en lavutslippssone for tunge kjøretøy med motor lavere enn euroklasse 6, med sikte på innføring vinteren 2018/2019.

En lavutslippssone er et geografisk område der spesielt forurensede biler betaler et gebyr for å ferdes. Foreslått grense for lavutslippssonen er bygrensa til Oslo.

– Formålet er først og fremst å stimulere til en raskere utskiftning av forurensede kjøretøy til mer miljøvennlige alternativer. Når den lokale luftkvaliteten i Oslo er på et helsemessig akseptabelt nivå, skal lavutslippssonen avvikles, sier Berg.

Lavutslippssone for tunge biler vil redusere behovet for å ta i bruk akuttiltak som dieselforbud. Byrådet ønsker å stimulere til en raskere utskifting av forurensende kjøretøy til mer miljøvennlige alternativer. Sammen med innføring av lavutslippssone er også bompengene et viktig tiltak for å få ned luftforurensningen.

– I arbeidet med forslaget om lavutslippssone har det vært viktig for byrådet å lytte til næringslivet. Derfor har de også gitt de noe lenger tid til å omstille seg. Vi har hatt en god dialog og fått inn mange innspill underveis som vi har tatt hensyn til så langt det har vært mulig, sier Berg.

Andre viktige tiltak i den reviderte handlingsplanen er:

 • Elektrifisering av øybåtene så raskt som mulig
 • Tilrettelegge for overgang til landbaserte ladepunkter for Nesoddbåtene og øybåtene
 • Strengere miljøkrav til levering av varer og tjenester til kommunen
 • Tilrettelegge for elektrisk nyttetransport i sentrum
 • Videreføring av tilskuddsordningen for utskifting av gamle vedovner
 • Utrede veikart mot fossilfritt sentrum innenfor Ring 3 innen 2024

Byrådssakene i sin helhet ligger nå på oslo.kommune.no, under «Byrådet – saker med innstilling til bystyrets organer» og «Byrådsmøte 25.01.18»

Tiltakene fra den forrige handlingsplanen for luftkvalitet fra 2015 er enten gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført. Blant de viktigste tiltakene er:

 • Innføring av tids- og miljødifferensierte bomtakster og lavutslippssone i Oslo
 • Støtte til utskifting av gamle vedovner
 • Betydelig styrking av kollektivtilbudet i Oslo
 • Miljøfartsgrense på hovedveier med høyere fartsgrense enn 60 km/t på vinteren
 • Styrket tiltak mot svevestøv, f.eks. økt renhold av veier i perioder med forventet mye svevestøv
 • Bygge landstrømanlegg på Oslo havn