Fotocredit:

Ny E18 – En rådyr lokalmiljøbombe

Hvor er logikken i å bygge ut en svindyr og massiv motorvei som vil øke trafikken, for så å innføre så høye bompengeavgifter at folk ikke vil kjøre der?

23. mai 2017

Dette er nemlig bakgrunnen for at tilhengerne hevder at ny E18 ikke vil føre til økt trafikk. Det er uklart hvordan man skal rettferdiggjøre dette skyhøye og avskrekkende bompengenivået når veien er nedbetalt. Men økt kapasitet skal man ha åkke som. Forstå det den som kan.

Ketil Solvik-Olsen og regjeringen har nå fått med seg Venstre og KrF på å overkjøre Oslopakke 3-avtalen som ble fremforhandlet i fjor mellom Oslo og Akershus. Med det viser partiene null respekt for lokaldemokratiet og et lokalt bompengesamarbeid basert på tillit, som har tjent Oslo og Akershus godt i 30 år.

De borgerlige partiene, som ellers snakker varmt om å styrke lokaldemokratiet, mener tydeligvis at dette ikke skal gjelde for Oslo og Akershus – landets mest folkerike fylker. I stedet vil de overkjøre lokale ønsker og tvinge igjennom et gigantisk motorveiprosjekt til 40 milliarder kroner, som vil øke trafikken og den allerede helsefarlige luftforurensningen, gjøre det nærmest umulig å nå klimamålene og vil påføre folk i Oslo og Akershus et bompengesjokk på opp til 158 kroner om dagen.

I konsekvensutredningen av E18 står det at utbyggingen vil legge til rette for økt biltrafikk som kan gi samme eller dårligere fremkommelighet som i dag. Dette har også et samlet forskningsmiljø advart mot. Det er nøyaktig dette som har skjedd i København, der en ny motorvei ble bygd til store protester for seks år siden. Nå er køene like store som før. Forskning viser at både forventet trafikkøkning som følge av veiutvidelser og investeringskostnader for store vegprosjekter generelt undervurderes. Resultatet er som regel enda mer trafikk enn forespeilet og betydelig dyrere prosjekter enn antatt.

Økt biltrafikk på motorveier betyr også økt biltrafikk på lokalveiene og i boligområder. Personbilene på E18 kommer fra et sted og skal til et sted, hovedsakelig med start- eller endepunkt i Asker og Bærum. En sentral politisk begrunnelse for ny E18 har vært å begrense trafikkbelastningen i boligområder, men med dagens planer vil man gjøre effektivt det motsatte. Selv om en del boliger langs E18 riktignok vil få bedre skjerming enn i dag, vil resten av kommunenes innbyggere få økt støy og forurensing, og redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter og busser. Det betyr blant annet mindre trygge skoleveier.

I sin vurdering påpeker Statens vegvesen på at kompromissløsningen i Oslopakke 3 vil innebære ekstra miljøbelastning, lengre byggetid, at noen flere hus må rives og en økt kostnad. Denne løsningen er imidlertid ikke De Grønnes førstevalg, men et resultat av at Akershus’ politikere insisterer på å bygge ut og utvide en vei som ikke trengs. Byggearbeidet vil pågå i flere tiår fremover, med de belastningene det vil påføre omgivelsene.

De Grønne har hele tiden arbeidet for en mer fremtidsrettet, faglig basert løsning for E18 som gir større muligheter for bolig- og tettstedsutvikling, blant annet i Sandvika, og som samtidig tar inn over seg målene for miljø og effektiv mobilitet som både regionen og Norge har satt seg. Ikke nye trafikkmøller som stenger innbyggerne ute fra fjorden og deler Bærum i to.

Derfor er det spesielt synd at reelle alternativer til dagens planer, som ikke øker veikapasiteten og som reduserer kostnadene, aldri har blitt utarbeida, slik partene i Oslopakke 3 avtalen har bedt om. Det bør også være et tankekors at Norges største og kanskje mest omstridte vegprosjekt har blitt unntatt såkalt konseptvalgutredning (KVU) som skal sikre en reell vurdering av ulike typer overordna alternativer opp mot samfunnets målsetninger. I stedet er planene et resultat av et politisk bestillingsverk der premissene hele veien har vært sterke ønsker om kapasitetsutvidelse.

Det trengs lokalmiljøtiltak for beboere langs E18, noe Naturvernforbundet blant annet har foreslått en løsning på. For 40 milliarder kan vi få mye byutvikling i Akershus og Oslo og mange tiltak langs dagens E18, men en monstervei gjennom to kommuner med spredtbygd bebyggelse og høyest andel bil per innbygger i landet, vil ikke føre til dette. Å hevde at ny E18 er et miljø- og byutviklingsprosjekt er i beste fall en misforståelse, og mest sannsynlig en ren bortforklaring og villedning. Ny E18 er en ulv i fåreklær, en motorvei sminket som et miljøprosjekt. I realiteten er det en lokalmiljøbombe.

De Grønne vil fremme forslag på Stortinget om at den lokale enigheten mellom Oslo og Akershus skal følges, og at Stortinget må ta ansvar for å redde Osloområdet fra Frps eksos- og bompengebonanza ved å understreke at man skal respektere den lokale enigheten og finne løsninger lokalt. Dessverre har Venstre og KrF allerede varslet at de vil støtte Regjeringens overkjøring av lokaldemokratiet.

Rasmus Hansson
Stortingskandidat for Akershus MDG