Fotocredit:

Nå er planen for bilfritt byliv her!

11. juni 2018

I mange år har ideene om et bilfritt sentrum blitt diskutert i Oslo. Nå legges det for første gang fram konkrete forslag til hvordan det skal gjennomføres.

Plan- og bygningsetaten har lagt frem to forslag til hvordan det nye Oslo sentrum skal utformes. De foreslår blant annet å tredoble gågatenettet, mer enn doble sykkelveinettet, femdoble arealet for torg, og skape sammenhengende ruter for sykkel og kollektiv gjennom sentrum. Målet er en mer menneskevennlig by, hvor byliv prioriteres over biler.

Den gamle områdereguleringen er ikke fleksibel nok til at byrådet kan få til det de vil med bilfritt byliv – nemlig en mer menneskevennlig byutvikling der man dreier fokus bort fra bilens fremkommelighet og over mot myke trafikanter og kollektivtrafikk, gode offentlige rom og møteplasser.

– Den nye planen blir grunnmuren i den nye sentrumsutviklingen. Tidligere har utviklingen av sentrum skjedd stykkevis og delt. Med disse forslagene legges det opp til en fremtidsrettet, helhetlig plan som legger grønne prinsipper til grunn, og gir oss verktøyene til å bytte ut bilen med byliv i sentrum, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Planområdet omfatter store deler av gatenettet, plasser, parker og torg innenfor Ring 1 i Oslo sentrum og fordeler seg på bydelene Sentrum, Frogner og St. Hanshaugen. Området omfatter alle Oslos sentrum viktigste gater og byrom. Planforslaget kommer i to varianter som vekter ulike hensyn i ulike gater:

Variant 1 (under) utvider gågatenettet fra dagens 24 000 kvm til 84 000 kvm. Denne varianten skal gi grunnlag for å utvide gågatenettet og legge til rette for byliv på frigjort areal ved å fjerne gateparkering. Det legges også til rette for at gater som ikke reguleres til gågater eller kombinasjon av gange, sykkel, kollektiv eller kjørevei blir fleksible reguleringsløsninger hvor fotgjengere har høyeste prioritet.  I denne varianten vil kjøring i sentrum vanskeliggjøres, men gjennomkjøring øst-vest vil være mulig.

Variant 2 (under) utvider gågatenettet til 43 000 kvm og utvider sykkelnettet noe mer enn i variant 1. I dette forslaget anbefales økt bruk av «sambruksgater» med høy kapasitet for syklende, men samtidig en mulighet for motorisert trafikk. Dette alternativet vil gjøre det mulig å hindre gjennomkjøring øst/vest.

I forslagene legges det til rette for å prioritere myke trafikanter i alle gater i sentrum, samtidig som gågatenettet kan tredobles. En rekke nye gågater på tvers skal binde Karl Johans gate sammen med havnepromenaden og Akershus festning. Det legges opp til at Kirkegata vil være den viktigste av de nye gågatene nord/sør.

– Planen om bilfritt sentrum er et paradigmeskifte. Det er omtrent som da man gikk fra hestekjøretøy til bil. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer, sier Marcussen.

Nå skal forslagene på høring, og byrådet oppfordrer flest mulig å delta i debatten om hvordan Oslo sentrum skal se ut.

-Vi oppfordrer befolkningen, næringslivet og alle andre som er engasjerte i utviklingen av Oslo sentrum, til å si sin mening slik at får på plass de beste løsningene for Oslo sentrum, sier Marcussen.

Planforslaget er på offentlig høring fra mandag 11. juni til og med 27. august 2018. I forbindelse med høringen inviteres det til et offentlig informasjons- og høringsmøte hos Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1 torsdag 14. juni fra kl. 17.00. Det vil også settes opp et tilsvarende møte mot slutten av høringsperioden.

Hele områdereguleringen finnes her