Fotocredit:

Mindre kø og bedre luft med mer rettferdig bompengeløsning

13. juni 2017

Den nye Oslopakke 3-avtalen fra 2016 sikret 50 milliarder friske kroner til kollektiv- og sykkelprosjekter, og innføring av miljø- og tidsdifferensierte bompenger. I dag ble det samme tverrpolitiske flertallet av byrådspartiene og Høyre enige om at det skal opprettes flere bomstasjoner for å gjøre bomringen mer rettferdig.

– I fjor sikret vi finansiering av ny sentrumtunnel på t-banen, Fornebubane, nye trikker, signalanlegg på t-banen og nye sykkelveier. Jeg er glad for at vi nå sammen med Høyre har blitt enige om endringer i bomringen som inkluderer flere i spleiselaget. De nye bompengene vil gi mindre kø, bedre luft og lavere klimagassutslipp, og vil gjøre byen vår bedre å bo i, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Til høsten innføres det også miljø- og tidsdifferensierte bomtakster på bomstasjonene. Tidsdifferensierte bomtakster, eller “rushtidsavgift”, innebærer at man har høyere takster på tider hvor det ofte blir trafikkork, slik at trafikken blir jevnere fordelt og man får mindre kø og forurensning.

– Næringslivet har etterspurt rushtidsavgift, og jeg er veldig glad for at vi nå får det på plass. Det er klart at håndverkerne og lastebilsjåførene heller vil frem til kundene enn å stå fast i kø, kork og kaos, sier Berg.

En annen viktig del i avtalen er at det i 2019 settes opp omtrent 50 nye bomstasjoner i Oslo og ved bygrensen (se kart under). I dag betales det bompenger for kun halvparten av alle bilreiser i Oslo, avhengig av hvor i Oslo man reiser fra og til. Etablering av flere betalingspunkter fører til at en større andel av bilistene må betale for å bruke bil i byen, noe som fører til en mer rettferdig byrdefordeling.

Plassering av nye bomstasjoner

– Den gamle bompengeløsningen var rett og slett urettferdig. Det kan ikke være slik at det er hvor man bor som avgjør om man må betaler bompenger eller ikke, sier Berg.

Endringene i bomringen er isolert sett forventet å redusere biltrafikken i Oslo med opp mot 15 prosent, og det vil bli en stor trafikkreduksjon i alle Oslos bydeler . Dette vil gjøre det lettere å komme seg fram for andre bilister, kollektivreisende, gående og syklende – og det vil redusere både luftforurensningen og klimagassutslippene. Inntektene fra endringene i bompengeavgiftene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet, noe som vil gjøre det enklere for flere å reise kollektivt.

Foreløpig anslag

Byråden peker på at dette også er god sosialpolitikk. En analyse fra Urbanet analyse viser at de med lavest inntekt i snitt ikke vil måtte betale mer, mens de mest ressurssterke, spesielt menn med høy inntekt vil måtte betale mer.

– Dette handler også om å skape tryggere lokalsamfunn der innbyggerne kan komme seg lettere fram til fots og på sykkel, og å redusere biltrafikken i områder barn ferdes mye, som i nabolag og ved skoler, avslutter Berg.

Forslaget skal nå sendes på høring til bydeler og kommuner før det etter planen skal opp til endelig behandling i Oslo og Akershus til høsten.

Effekter av endringene (foreløpige anslag)

  • 20 % reduksjon i CO2-utslipp fra transport i Oslo og Akershus i 2020
  • 70 % færre eksponert for farlig høy luftforurensing, med størst effekt i Indre by øst, Groruddalen, Oslo sør, Smestad og Skøyen.
  • Opp mot 15 % mindre biltrafikk over bomstasjonene
  • Bedre fremkommelighet på hovedveinettet i rushtiden
  • Netto samfunnsøkonomisk nytte 72 mrd. 2016-kr