Fotocredit:

Med bilfritt byliv setter vi menneskene i sentrum

Vi skal planlegge byen rundt folk, ikke biler. I indre by skal bilfritt byliv-prosjektet skape liv på gateplan. Her er spørsmål og svar til deg som lurer på hvordan bilfritt byliv skal gjennomføres.

18. august 2017

Vi endrer premissene for hvordan vi planlegger byen. I flere tiår har vi i Norge planlagt byene våre på bilens premisser. Dersom vi skulle planlagt hjemmene våre på samme måte, hadde bilen blitt stående midt i stua.

Nå skal vi planlegge byen på nytt – sentrum skal planlegges slik vi planlegger stua – vi skal ha mest fokus på kos og hygge, litt arbeid og nødvendige funksjoner, stort sett ryddig, men kanskje med plass til litt kreativt rot. Først og fremst skal det være en plass vi ønsker å oppholde oss.

Oslo skal bli en grønnere og mer levende by hvor det er plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Bilfritt byliv skal innføres gradvis i sentrum fra sommeren 2017 og frem til 2019.

De grønne vil ha Bilfritt byliv i Oslo sentrum fordi med færre biler blir gatene mer tilgjengelig for gående, syklende og kollektivtrafikk. Det vil bli mer plass til kultur, lekeplasser, grøntarealer og næring.

Vi ser at bylivet blomstrer i andre byer som har begrenset bilbruken. Forskjellige varianter av bilfritt sentrum har vært en suksess i byer som København, München, Nürnberg, Barcelona, Brussel og Athen. Dette er byer som vi vil la oss inspirere av når vi skal skape et bilfritt byliv i Oslo.

Samtidig er det en klar sammenheng mellom prioritering av gående og økt omsetning i butikker i sentrum. Blant annet viser en gjennomgang av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2015, at bedre miljøer for gående i sentrum bidrar til å øke bruken av områdene og til å styrke handelen.

Bilfritt byliv vil kunne få store positive effekter. Transport står for 65 % av klimagassutslippene i Oslo. Transportsektoren er også den viktigste kilden til dårlig luftkvalitet i Oslo. Når biltrafikken i sentrum reduseres vil innbyggerne få renere luft og vi kommer et steg nærmere å nå Oslos ambisiøse klimamål.

Hva er Bilfritt byliv-prosjektet?

Bilfritt byliv skal gjøre Oslo til en grønnere og mer levende by, med mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom prosjektet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen. Et av virkemidlene er å frigjøre areal som tidligere har vært parkeringsplasser og redusere gjennomgangstrafikk. Da får vi mer plass til bylivsfremmende tiltak, som grøntarealer og lekeplasser, sykkelveier, sitteplasser og utvidede gangarealer, uteserveringer, handel og kunstinstallasjoner.

Hvilke områder omfattes av prosjektet?
Det er valgt ut et prioritert område innenfor Ring 1 som skal bli tilnærmet bilfrie. Totalt er det et område på ca 1,3 kvadratkilometer. Riksveiene som går til kollektivknutepunktene Oslo Sentralbanestasjon og fergeterminalen på vippetangen er unntatt. Kart over de konkrete grensene for sonen kan du se øverst i denne saken.

Får jeg lov til å kjøre bil innenfor ring 1?

Inntil videre er det fullt mulig å kjøre bil inn til sentrum, og parkere i parkeringshus. Gateparkering vil gradvis fjernes, men de totalt 9000 plassene i p-hus i og i nærheten av ring 1 vil fortsatt være tilgjengelig. Mot slutten av 2017 vil kjøremønsteret i sentrum endres for å hindre gjennomkjøring i sentrum, da bør man heller benytte Ring 1 og E18 fremfor å krysse sentrum på tvers.

Hvem får egentlig lov til å kjøre i områdene som er med i Bilfritt byliv-prosjektet?

Alle vil fremdeles ha mulighet til å kjøre til og i sentrum. Det vil fremdeles være en del nyttetrafikk i sentrum, men vi forventer at antall privatbiler blir sterkt redusert.
Utrykningspersonell vil kunne ta seg til sentrum på samme måte som tidligere.

Hvordan skal personer som er forflytningshemmede eller dårlige til beins komme seg rundt i sentrum?
For de som ikke har mulighet til å sykle eller gå, vil det fremdeles være mulig å kjøre inn til sentrum i egen bil, med taxi eller kollektivtrafikk. Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 vil fortsette å være åpne for parkering (ca. 9000 plasser).
De som har HC-parkeringsbevis utstedt av kommunen vil fremdeles kunne parkere på gateplan. Det vil ble flere parkeringsplasser for forflytningshemmede enn det det var før. For andre vil det fra sommeren 2017 ikke være mulig å parkere på parkeringsplasser langs fortau. Personer som har noe redusert evne til å bevege seg, og som trenger bil, vil måtte parkere i p-hus eller p-kjellere eller bli kjørt av andre.
Oslo skal være en by for alle som bor, jobber og besøker byen. Bilfritt byliv vil gjøre byen bedre for alle. Redusert privatbiltrafikk betyr renere luft, mindre kø og mindre støy for alle som bor eller oppholder seg i Oslo. Grøntarealer og lekeplasser til barna, sykkelveier, sitteplasser og utvidede gangarealer, uteserveringer, handel og kunstinstallasjoner vil gjøre sentrumsområdene mer attraktive for alle som oppholder seg i byen

Hvordan blir parkeringsmulighetene i sentrum i framtida?
Det er ca. 9000 parkeringsplasser i private p-hus innenfor og i tilknytning til Ring 1. Disse vil kunne brukes som før.
Antall parkeringsplasser som skal fjernes er ca. 650 plasser (avgiftsbelagte, elbil og MC-parkering). Inkluderer man også plassene med skiltet «Tidsbegrenset parkering forbudt» – altså plasser som kun kan brukes til parkering på kvelds- og nattestid er det totale antall p-plasser som skal fjernes i overkant av 800.
Det etableres egne parkeringsplasser for håndverkere i sentrum.
Personer med HC-bevis vil kunne parkere på HC-plasser på gateplan som før. Det vil bli flere parkeringsplasser for forflytningshemmede enn tidligere.

Oslo har satset mye på å legge til rette for elbiler. Hvorfor får ikke elbiler lov til å parkere i sentrum?

Oslo skal fortsatt være landets elbilhovedstad. Det finnes mange ladeplasser utenfor sonen, og vi er opptatt av at den biltrafikken som er nødvendig i størst mulig skal grad være nullutslippsbiler. Målet med Bilfritt byliv er å skape mer liv i Oslo sentrum. Det å redusere biltrafikken er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. De arealene som brukes til og av biler skal frigjøres til bruk for mennesker. Elbiler tar opp plass på samme måte som andre biler og derfor vil heller ikke disse få noe unntak. Elbiler vil kunne parkere i parkeringshus sammen med de andre bilene, og i juni åpnet verdens første rene ladegarasje for elbiler i kjelleren under Akershus festning. Garasjen har gratis strøm og plass til 85 elbiler, flere plasser enn de som vil bli fjernet fra gategrunn.

Hvordan bli forholdene for små virksomheter som er avhengig av å bruke privatbil til å frakte mindre varer?
I dag gjøres varelevering i sentrum i lommer hvor det er forbudt å parkere, og slik vil det fortsatt være. Situasjonen for varelevering vil ikke bli vesentlig endret fra i dag. Men ved å redusere privatbilenes tilstedeværelse blir det mindre trengsel og kø, og dermed bedre betingelser for varelevering. Gode muligheter for varelevering er en viktig faktor for byliv, handel og næringsliv, og noe vi er opptatt av å ivareta.

Ulike bransjer (detaljhandel, servering, opplevelser, tjenester) har ulike behov i forbindelse med transport av personer, tjenester og varer. Hvordan blir slike hensyn sikret i prosjektet?
Prosjektlederne for de ulike områdene har vært i kontakt med en rekke aktører for å kartlegge hvordan vareleveringen hos dem fungerer i dag og hvilke aspekter som er avgjørende for at leveringen skal fortsette å fungere i fremtiden. Disse tilbakemeldinger har blitt inkludert i arbeidet med å tilrettelegge best mulig for god varelevering.

Hvilke insentiver brukes for å engasjere aktører til å bidra med innhold til sentrumsgatene?
At parkeringsplasser fjernes og større deler av gatearealet gjøres tilgjengelig for alternativ bruk er et insentiv i seg selv. Mulighetsrommet for å skape noe utenfor sine lokaler blir større. I tillegg vil det være gratis å ta i bruk nye arealer ut 2017. Ulike bymøbler, tilrettelegging for syklende og gående vil også gjøre områdene mer attraktive. Byrådet har også opprettet en rekke støtteordninger som skal intensivere til økt byliv.

Hvordan skal dere i praksis prioritere gående, syklende og kollektivreisende på bekostning av bilen?
Det vil bli flere sykkelfelt, flere gåarealer og færre privatbiler på veiene, noe som gjør at trikken og busser kommer raskere fram.

Vil det bli mer trafikk på Ring 1?

Det kan tenkes at det vil bli noe mer trafikk på Ring 1 når sentrum stenges for gjennomkjøring. Vi vil overvåke situasjonen nøye, og vurdere nødvendige tiltak underveis.

Hvordan blir reglene for bruk av motorsykler i sentrum?
Motorsykler tar også opp attraktiv plass og de reduserer mulighetene for å fylle gatebildet med andre aktiviteter. Det er derfor naturlig å vurdere motorsykler på samme måte som biler. Vi benytter begrepet «motorvogn» som også inkluderer motorsykler.

Hvorfor er det viktig å begrense bruken av privatbiler i sentrum?

Prosjektet Bilfritt byliv er opprettet for å bidra til å skape økt byliv i Oslo sentrum. Et av virkemidlene for å oppnå dette er å redusere biltrafikken i sentrum. Vi er ikke imot biler, men jobber for å skape et mer levende sentrum hvor menneskene, ikke bilene, står i sentrum.

Hva vil skje med alle områdene hvor det før var biler?

Frigjorte arealer vil brukes til å gjøre byen mer attraktiv for innbyggere og besøkende. Flere av områdene vil benyttes av kommunen til å lage grønne pustehull, lekeplasser til barna, sykkelveier, sitteplasser og utvidede gangfelt. Andre områder kan brukes til uteserveringer, handel, kunstinstallasjoner eller annet.

Hvilke tiltak skal skape mer liv i sentrum?

Sitteplasser, blomsterkasser, utekontor, sykkelstativ er blant de første tiltakene i prosjektet Bilfritt byliv. Prosjektet har seks pilotområder der vi skal teste ut hvordan vi kan gjøre byrommene mer menneskevennlige. I sommer har Øvre Slottsgate, Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate, Kjeld Stubs gate og området utenfor UngInfo i Møllergata blitt prioritert. Til høsten står Kongens gate, Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate for tur.
Dette er kun en del av et større arbeid som strekker seg mot 2019. I høst og gjennom 2018 vil flere tiltak komme opp i flere områder.

Hvor mye penger er det satt av til a skape liv i sentrum?

Tilskuddsordninger som skal bidra til å fremme byliv: I 2017 er det satt av 2,5 mill. til mer kunst og kultur i sentrum. Det er satt av 1,5 mill. til mer idrett og aktivitet i sentrum i 2017. I tillegg er det satt av midler til andre ideer som gir økt byliv – det kan gis støtte på inntil 100.000 kr per tiltak.

Hvordan skal tiltakene i prosjektet tilrettelegges for helårsbruk?

Selv om Oslo ikke har strålende sol hele året, betyr ikke det en ikke kan legge mest mulig til rette for å utnytte de fine dagene vi har. Sitteplasser og sykkelstativ er også noe som kan brukes hele året, og flere tiltak tilpasset vinterhalvåret vil komme til etterhvert.

Hvordan skal tiltakene evalueres?

I forbindelse med Bilfritt byliv er det planlagt evalueringer før, underveis og i etterkant av prosjektet. Dette vil være et viktig verktøy for å evaluere tiltak underveis i prosessen. Da har man et godt grunnlag og mulighet til å gjøre mer av noe som fungerer godt eller endre noe som ikke fungerer like godt.

Les mer her: www.bilfrittbyliv.no.