Fotocredit: Chell Hill: https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:07-08-29_Bj%C3%B8rnsj%C3%B8en,_Nordmarka.jpg

MDG vil ha nasjonalpark i Nordmarka

9. november 2018

For å restaurere og gjenskape villmark i større områder i Marka, vil Oslo MDG at det settes igang en nasjonal prosess for å verne større deler av området etter naturmangfoldsloven. Dette kan være som landskapsvernområde, men aller helst som nasjonalpark. Målet må være å skape større, sammenhengende vernekorridorer i Nordmarka, og verne om områdene som er viktigst for friluftslivet.

I 2013 skjedde det noe historisk i skogene mellom Oslo, Lørenskog, Lillestrøm og Enebakk. Ulveparet Fenris og Frøya flyttet inn i Østmarka og fikk valper. Midt i Norges mest folkerike region, i et friluftsområde som brukes av hundretusener. Oslo-regionen hadde ikke hatt ynglende ulv på 140 år. Ulvens tilbakekomst i Østmarka har gjort livet til titusener av Oslofolk litt rikere, søndagsturen har blitt litt mer spennende, og økosystemet i Østmarka har blitt litt mer komplett.

Mange steder i Europa brer naturfornyelse og restaurering av villmark om seg. I mange år har naturvern handlet om å unngå nedbygging av natur. Denne kampen er fortsatt helt avgjørende. Men Oslo MDG mener det samtidig må åpnes en ny front i kampen for naturen – der man jobber offensivt for å vinne tilbake noe av mangfoldet som er tapt. En villere og mer intakt natur har verdi i seg selv fordi den gir arter, bestander og økosystemer større rom til å blomstre. Samtidig er det grundig dokumentert at storskala naturfornyelse er en forutsetning for å ta vare på økosystemene som igjen er langsiktige forutsetninger for vår sivilisasjon.

Oslomarka er godt egnet som pionerområde for restaurering av en villere og rikere natur i Norge. Oslomarka utgjør bare 0,4 prosent av landets areal, men er samtidig nærnatur og rekreasjonsområde for over én million mennesker. I tillegg er skogene rundt Oslofjorden hjem for et stort biologisk mangfold inkludert mange arter som er truet av utryddelse. Markaloven gir ikke vern av skogen, og i dag er opplevelsesverdiene i store deler av Oslomarka betydelig redusert fordi det drives et industrielt skogbruk med omfattende flatehogst på store arealer.

Oslo kommune har de siste tiårene gått foran i arbeidet med å utvikle miljøvennlig skogsdrift som skaper en mer variert og opplevelsesrik skog i de markaområdene som eies av kommunen. Plante- og dyreliv er allerede på vei tilbake i disse områdene. En utvidelse av restaureringsarbeidet til å omfatte større deler av Oslomarka vil gi en mangedoblet effekt. Vi ønsker samarbeid med private grunneiere om dette. Den økonomiske gevinsten fra råvareproduksjonen i området er liten sett opp mot tapet av opplevelsesmuligheter, livs- og naturglede som følge av denne virksomheten. Det er fullt mulig å restaurere naturverdiene i Oslomarka uten å svekke mulighetene for å drive friluftsliv i marka. Dagens bruk og drift av skiløyper, stinett og hytter og bruk av skogsbilveier til sykkelturer bør ikke begrenses ut over dagens praksis.

Oslo MDG har derfor vedtatt følgende:

  1. Oslo MDG er stolte over hvordan Oslo kommune har gått foran i arbeidet med å utvikle miljøvennlig skogsdrift, som skaper en mer variert og opplevelsesrik skog.
  2. Oslo MDG vil styrke og videreutvikle dette arbeidet gjennom å gjøre større deler av Oslomarka til et pionerområde for naturfornyelse.
  3. Oslo MDG ønsker å skape større, sammenhengende vernekorridorer i Nordmarka, og ber statlige myndigheter starte en formell verneprosess for å etablere nasjonalpark.