Fotocredit: Foto: Kai A/flickr (cc)

Dette gjør vi med luftforurensingen

Miljøpartiet De Grønne og Byregjeringen mener det er uakseptabelt at lufta i Oslo gjør folk syke. Her er lista over hva vi gjør for å rydde opp.

3. februar 2016

Permanent løsning: 

Byrådets mål er å redusere biltrafikken med 20 % innen bystyreperioden, og 30 % innen 2030. Alle biler innenfor Ring 3 skal være nullutslippsbiler innen 2024. I tillegg skal sentrum være bilfritt. I de pågående forhandlingene med Akershus om Oslopakke 3, går byrådet inn for rushtidsavgift, og å prioritere samferdselsprosjekter framfor utvidelse av motorveiene inn til byen.

 

Luftforurensingen i Oslo består av både svevestøv (partikler) og nitrogendioksid (No2/Nox). Men det er NO2-utslippene som oftest overskrider de juridiske grenseverdiene. Hovedkilden er dieselbiler. Derfor er det tiltak mot dieselbiler som er prioritert av byrådet.
luftforurensing

 

Pågående tiltak: 

 • Piggdekkgebyr: Dette tiltaket beestemmes av staten. Oslo har gjentatte ganger bedt staten heve gebyret.
 • Miljøfartsgrense: Bestemmes av staten. Oslo har gjentatte ganger bedt staten sette ned fartsgrensene på E6, E18 og Ring 3 til 60 km/t i vinterhalvåret. Statens vegvesen har nå bekreftet at det innføres vinterfartsgrense 60 km/t fra neste vinter
 • Hyppigere vasking av veien: Her har kommunen høy beredskap, og har god dialog med Statens vegvesen om tilsvarende vasking på riksveier. Hovedproblemet for Oslo-lufta er NOx-forurensing, ikke veistøv.
 • Vedfyring: Støtten til å bytte til rentbrennende ovner innenfor Ring 3 ble doblet i fjor. Dette har hatt stor effekt. Byrådet står nå på hvordan støtteordningen kan utvides og evt. kombineres med et lokalt forbud.

Akuttiltak

 • Hasteforskrift  for dieselforbud i situasjoner med akutt luftforurensing: Oslo kommune har for tiden en forskrift om kjøreforbud dieselbiler kommunale veier på dager med høy luftforurensing ute på offentlig høring nå med frist 25.02. I mellomtiden innfører Byrådet  en midlertidig forskrift 4. februar 2015. Oslo har bedt staten gjentatte ganger om at dette kan utvides til å gjelde riksveier.
 • Datokjøring: Forskrift om dieselforbud på kommunale veier som er på høring vil også kunne gjelde datokjøring. Effekten av dieselforbud er trolig større siden NOx-utslippene er vesentlig større fra dieselbiler.
 • Avvisning av skip i havn: Dette tiltaket er mindre aktuelt i Oslo enn i Bergen, der det er flere store offshore supplyskip som ligger ute i havna og forurenser. Oslo kommune har et mål om å få fast anløpende skip over på landstrøm innen 2020.
 • Begrensning av det kommunale parkeringstilbudet: Parkeringsavgift på kommunale plasser i sentrum ble økt med 50 % fra nyttår. Byrådet vil også stenge kommunale parkeringsplasser i sentrum i situasjoner med akutt luftforurensing.
 • Utvidelse av kollektivtilbudet: Erfaringen fra stenging av Smestadtunnelen i fjor sommer viser at kollektivtilbudet i Oslo har ledig kapasitet og fleksibilitet. Dette følges tett opp av Ruter.
 • Stenging av gater: Stenging av konkrete gater som akuttiltak vurderes av fagfolk. Det er viktig at trafikken ikke bare flytter seg til nabogater i boligområder. Sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt i løpet av bystyreperioden.
 • Økte bompenger på dager med akutt luftforurensing.
  Oslo har tatt dette opp med Akershus og dette utredes nå av Oslopakke 3-sekretariatet og Vegdirektoratet. Kan innføres fra neste vinter.
 • Stenging av kommunale p-plasser i sentrum på dager med akutt forurensing: På dager med akutt forurensing vil byrådet stenge av parkeringsplasser i rød sone (i sentrum). Her jobber kommunen på spreng med å få på plass de praktiske løsningene slik at dette også kan gjøres i vinter dersom det blir aktuelt.