Fotocredit:

Byrådet tar grep mot luftforurensning

De Grønne mener at retten til ren luft må komme før retten til å forurense. Derfor tar vi nå store grep for å begrense den helseskadelige luftforurensningen i Oslo.

23. desember 2016

 

At vinter og luftforurensning går hånd i hånd, har lenge vært en etablert sannhet i Oslo. Situasjonen har vært alvorlig lenge. Hvert år siden 2010 har de lovpålagte grenseverdiene for luftforurensning blitt overskredet. 200 000 innbyggere i byen vår bor i områder med for høy luftforurensing, og hvert år dør 185 mennesker som følge av luftforurensningen.

Det er i stor grad biltrafikken som tvinger skolebarn, eldre og folk med luftveislidelser til å holde seg innendørs. Det er helt uakseptabelt, og slik kan vi ikke ha det lengre. Derfor jobber byrådet på spreng med å begrense luftforurensningen. For å få til dette trenger vi gode permanente tiltak, og en god verktøykasse med strakstiltak som kan iverksettes når man ser at det er på vei til å bli akutt luftforurensning.

Mange av tiltakene er på plass, og vi jobber med å få på plass enda flere. For noen av tiltakene venter vi på godkjenning fra regjeringa.

Bedre sykkel- og kollektivtilbud
Det har aldri vært satset mer på sykkel og kollektiv i Oslo. Forurensende trafikk er den største årsaken luftforurensning. Derfor er satsing på grønn transport det viktigste tiltaket for å redusere luftforurensningen. I de mye omtalte Oslopakke 3-forhandlingene prioriterte vi grønn transport, og fikk gjennomslag for 50 milliarder ekstra til store og viktige kollektivprosjekt i årene som kommer, som for eksempel ny sentrumstunnel til t-banen, Fornebubanen, baneløsning på Nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen og mer penger til trikk og bane.

I budsjettet for 2017 øker vi kollektivtbevilgningene mer enn de fem siste årene til sammen, og sykkeveiutbyggingen trappes opp fra et gjennomsnitt på 1,5 km i året til 60 km på fire år. I tillegg har vi kraftig trappet opp vintervedlikeholdet av sykkelveier. I 2016 økte antall sykkelreiser over kommunens sykkeltellere med 18 prosent.

Miljø- og tidsdifferensierte bomtakster
Tidligere betalte alle biler likt i bomringen. Vi mener det er riktig at de som forurenser mest betaler mest, og de som forurenser minst, betaler minst. Det har vi fått gjennomslag for. I tillegg blir det dyrere å kjøre i rushtiden, noe som fører til mindre kø og forurensning. Endringene i bomtakster vil redusere trafikken over bomsnittene med 11 prosent.

Staten har tidligere forsikret om at det ville være mulig å innføre endringene i første halvår av 2017. Nå har Frp-minister Ketil Solvik-Olsen varslet at det blir utsatt, blant annet fordi regjeringen ikke har fremmet forslag om nødvendige lovendringer. Det er synd for alle som sliter med Oslolufta.

Piggdekkgebyr
Redusert bruk av piggdekk er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten. Slitasje på vegdekket ved bruk av piggdekk produserer svevestøv, og piggdekkavgiften har bidratt til vesentlig reduksjon av piggdekk. Vi øker piggdekkavgiften for dagsoblat fra kr 30 til kr 35. For månedsoblat koster det kr 450 og for sesongoblat er prisen kr 1400. For tunge kjøretøy prisene det dobbelte.

Lavutslippssoner
Byrådet er i full gang med å forberede lavutslippssone, noe som innebærer at kommunen kan bestemme at forurensende biler må betale for å kjøre inn i et avgrenset geografisk område. Ordningen kan sammenlignes med piggdekkgebyr-ordningen. Omsider har Samferdselsdepartementet fått laget den nødvendige statlige forskriften, slik at vi kan komme videre i arbeidet, men siden det tok så lang tid, blir det ikke mulig å innføre lavutslippssone denne vinteren.

Miljøfartsgrense på de største veiene
I vinterhalvåret er det vinterfartsgrense på 60 km/t på de viktigste innfartsårene. Dette reduserer konsentrasjonen av svevestøv både fordi det genereres mindre støv og fordi lavere fart gir mindre turbulensvind fra kjøretøyene slik at mindre støv virvles opp i lufta og spres. Dette gir også en bonuseffekt med mindre støy og færre trafikkulykker.

Veivasking og andre støvdempende tiltak
Svevestøv, som i stor grad oppstår som følge av at kjøretøy, særlig med piggdekk, kjører på bare veier og virvler opp partikler, kan begrenses ved bl.a. vasking av gater. Byrådet har femdoblet bevilgningene til støvdemping, inkludert vasking av veiene, denne vinteren. Det gjennomføres nå ukentlig støvdempende tiltak både på de viktigste veiene i sentrum og Groruddalen.

Utskiftning av gamle vedovner
Forurensning fra vedfyring er en stor kilde til den dårlige luftkvaliteten i Oslo. Nyere, rentbrennende ovner gir vesentlig lavere utslipp, og derfor gir kommunen inntil 6000 kroner i tilskudd til de som bytter ut sin gamle vedovn, ikke-rentbrennende ildsteder og parafinovner.

Akuttiltak på dager med akutt høy forurensning
Luftforurensingen overvåkes hele vinterhalvåret. Iverksettelse av akuttiltak skjer basert på en faglig vurdering av sannsynligheten for å overskride grenseverdiene i et større område av byen i minst to dager. I akutte situasjoner vil innbyggerne varsles gjennom kommunens nettsider, medier og på tavler langs de viktigste innfartsårene. I tillegg jobber vi med å få på plass muligheten til å sende direkte melding via SMS til bileiere i Oslo, og appen «Bil i Oslo».

Parkeringsforbud i rød parkeringssone
I langvarige perioder med akutt høy luftforurensning over tid, vil vi vurdere å innføre parkeringsforbud i deler av sentrum. Dette vil alltid varsles 24 timer i forveien, og det vil påføres hetter på samtlige parkeringsskilt- og automater.

Beredskapstakster i bomringen
På dager med fare for akutt luftforurensning har Oslo bystyre vedtatt å innføre en midlertidig 5-dobling av bompengetakstene for alle utenom elbiler. Dette må godkjennes av Samferdselsdepartementet som nå har søknaden fra Oslo til behandling. På dager hvor dette tiltaket blir nødvendig, vil vi også innføre gratis buss, trikk og t-bane i hele Oslo.

Dieselforbud
Dieselforbud på kommunale veier er anslått å bidra til en reduksjon i NOX-utslipp på 20-25 prosent. Et bredt flertall i bystyret støtter tiltaket. Dieselforbud er inngripende for folk, og brukes derfor kun i situasjoner hvor lufta er svært helseskadelig. Staten har vedtatt å samtidig innføre dieselforbud på deler av Ring 1.

Alt dette gjør vi fordi vi mener at innbyggernes helse må komme før retten til å forurense. Det kan ikke være slik at barn må flytte ut av byen pga. dårlig luft, slik vi har sett eksempler på. I Oslo skal det ikke lengre være innbyggerne som skal holde seg innendørs på de verste dagene, men bilene.