Dette betyr at Oslo ligger langt foran skjema, og at man allerede i 2016 har overoppfylt det ambisiøse målet for klimakutt i klimabudsjettet for 2017.

– Oslo fører en klimapolitikk i tråd med Paris-avtalen, og vi er på god vei mot å nå klimamålene våre, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

En viktig del av Oslos klimapolitikk er å gjøre det enklere og billigere å reise miljøvennlig i hverdagen og la bilen stå.

– For første gang på mange år går biltrafikken ned, og stadig flere velger å gå, sykle og reise med kollektivtransport. Nå ser man altså en kraftig reduksjon i utslipp fra veitrafikk, sier Berg.

Tallene viser altså at Oslo ligger foran skjema, til tross for at de har blant verdens mest ambiøse planer for å kutte utslipp.

Vi vet allerede at denne utviklingen har fortsatt i 2017. Samtidig vet vi at vi har flere utfordringer fremover, blant annet når det gjelder til utslipp fra anleggsplasser og varelevering. Her jobber vi nå for å utvikle nye tiltak i samarbeid med næringslivet og andre eksperter, sier Berg.

 

Total utvikling, i hovedsak 2015 til 2016:

 • Utslippene fra Oslo i 2016 var til sammen 1,128 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det er en reduksjon på ca. 93 000 tonn fra 2015 (-8 %).
 • I Klimabudsjettet for 2017 er utslippsmålet fastsatt til 1,195 mill. tonn. Målet for 2018 er 1,054 mill. tonn og 2020 på 0,766 mill. tonn.
 • De største endringene mellom 2015 til 2016 ser vi i utslippene fra:
  • annen mobil forbrenning er redusert med 75,5 tusen tonn CO2-ekvivalenter ( – 45%)
  • energiforsyning er økt med 25,5 tusen tonn CO2-ekvivalenter ( + 12%)
  • oppvarming er redusert med 23,5 tusen tonn CO2-ekvivalenter (- 17 %)
  • veitrafikk er redusert med 32,5 tusen tonn CO2-ekvivalenter (- 5%)
 • Annen mobil forbrenning omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper i blant annet bygg og anleggssektoren, hvor anleggsmaskiner er den største utslippskilden.
 • Energiforsyning omfatter utslipp fra avfallsforbrenning, fjernvarme unntatt avfallsforbrenning, og elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning.
 • Oppvarming omfatter utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, og forårsakes i hovedsak av forbrenning av ulike petroleumsprodukter som fyringsolje, fyringsparafin og LPG.
 • Luftfart, sjøfart og jordbruk er nye utslippskilder i Oslo, og særskilt sjøfart genererer utslipp som må tas hensyn til i det videre klimaarbeidet i Oslo.
 • Veitrafikk er den største utslippskilden i Oslo, og omfatter utslipp fra tung og lett trafikk.
 • Endret beregningsmetodikk og utslippskilder har ikke hatt store utslag på utslippsutviklingen siden 2009 i forhold til tidligere publisert statistikk.

Veitrafikk

 • Utslippene fra veitrafikk gikk ned med 32 000 tonn fra 2015 til 2016. Det tilsvarer en nedgang på i overkant av 5 prosent.
 • Utslippene fra vegtrafikken lå omtrent stabilt i perioden fra 2009 til 2015.

Oppvarming

 • Utslippene fra fossil oppvarming (fyringsolje, parafin og gass) gikk ned med 23 000 tonn fra 2015 til 2016. Det tilsvarer en nedgang på 17 prosent.
 • Fra 2013 til 2016 er utslippene mer enn halvert fra 260 000 tonn CO2 i 2013 til 111 000 i 2016.