Ivaretas kulturminner og grøntstruktur i kommuneplanen?

13. mai 2015

I slutten av august vedtar Oslo bystyre sin kanskje viktigste sak i denne perioden. Kommuneplan for Oslo  «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn». Her legges de viktigste føringene for hvordan Oslo vil utvikle seg i årene framover, enten det gjelder fortetting, grøntstruktur, kulturminner eller knutepunkter. 

Kommuneplanen har vært på en omfattende høring. Byutviklingskomiteen har i tillegg gjennomført to heldagshøringer i bystyresalen. Et eget arbeidsutvalg i Byutviklingskomiteen arbeider nå med forslagene. Noe av den videre prosessen er å få sjekket ut uklarheter og konsekvenser av forslaget til byråd Bård Folke Fredriksen.

De Grønne har satt ned en liten arbeidsgruppe for det videre arbeidet. Vår bystyrerepresentant Harald Nissen har i dag sendt inn en rekke spørsmål som vil gå som felleshenvendelse fra Arbeidsgruppen i byutvikling.

– Det er mye å ta tak i, og vi er opptatt av å få belyst konsekvensene i sin fulle bredde. Arbeidsgruppen har arbeidet ut mot en rekke organisasjoner og medlemmer og ser for oss en behandling av saken på et medlemsmøte i Oslo rett etter sommeren, sier Harald Nissen.

Dersom du har kommentarer eller innspill, kan du ta kontakt med bystyrerepresentant Harald Nissen eller politisk rådgiver Lillian Bredal Eriksen.

Her er en lenke til kommunens side for kommuneplanen: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommuneplan/

 

SPØRSMÅL TIL BYRÅDSSAK 81.2/15

 

 1. Etter forslag til arealdelen § 3.2 «Presisering av plankrav» bokstav a) kan det ikke gis unntak fra plankrav dersom et tiltak medfører vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart T5.

 

 1. Hvordan skal kommunen sørge for at tiltak som har vesentlig negativ virkning for kulturminneverdier dekkes av kravet om reguleringsplan, herunder de 3070 eiendommene på Byantikvarens gule liste som har falt utenfor områdene angitt i temakart T5?

 

 1. Bestemmelsen i § 3.2 bokstav e) gir en utvidet grense til 2000 m2 for hvilke tomter som unntas fra plankrav når prosjektet har 60 % BRA med boliger. Skal ordlyden forstår dithen at de øvrige vilkårene i bokstav a) til g) gjelder disse prosjektene?

 

 1. En rekke reguleringsplaner med formål spesialområde bevaring foreslås opphevet i forslag til ny arealdel.

 

 1. Hva er hensikten med å oppheve planene med reguleringsformål spesialområde bevaring i listen over planer som forslås opphevet?

 

 1. b)  I byrådets forslag til vedtak pkt. 5 fremgår det at blant annet at formålet spesialområde bevaring med tilhørende bestemmelser ikke skal oppheves.

 

Kan det gis en forklaring og eksempler på hvordan dette skal gjennomføres i praksis? Det bes om at spesielt S-2997 «området bak Slottet», S-3307 «Homannsbyen bevaringsplan», S-2521 «Sagene» og S-3008 «bevaringskvartalene på Vålerenga» brukes som eksempler med konkret angivelse av hvilke bestemmelser i disse planene som eventuelt oppheves og hvilke som beholdes (begge planer er angitt i kapittel 20 som reguleringsplaner som skal oppheves).

 

 1. Forslaget til arealdelens bestemmelser § 1.3 første ledd lyder: «Reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med denne planen dersom ikke annet er sagt i kommuneplanen» og tredje ledd lyder: «Eksisterende reguleringer som inneholder formålet spesialområde bevaring, gjelder ved motstrid foran kommuneplanen for så vidt gjelder dette formålet».

 

Hvordan vil arealdelens bestemmelser gripe inn i gjeldende reguleringsplaner som ikke skal oppheves hva gjelder bestemmelser om høyder og utnyttelse?

 

 1. Skal planer med formål spesialområde bevaring i ytre by gjelde som tidligere?

 

 1. Hvordan er «høydetillegget» i de såkalte strøksgatene tenkt gjennomført? Ved påbygging av eksisterende bygg eller ved rivning av bevaringsverdig bebyggelse?

 

 1. Blågrønn faktor § 4.2 og 6.2: I vedlegg 26: sammendrag av høringsinnspill; går det fram av kommentaren at man har valgt å ta ut minimumsfaktorene som er foreslått. For utbyggere kan de framstå alt for rigide for andre fortsatt noe prematurt.
 2. a) Hvordan skal vi ha en garanti for at Grønn arealfaktor GAF blir vektlagt nok, all den tid vi enda ikke vet hva verktøy for Blågrønn faktor fortsatt er under bearbeidelse?
 3. b) Vil det være mulig å forsere arbeidet med GAF før kommuneplanen skal vedtas?

 

 1. § 12.3 Ivaretakelse av grønnstruktur for øvrig Byrådet har i denne paragrafen foretatt flere strykninger og tilføyelser. Linje 5 under punkt 2 er helt strøket « treplantingsprinsipp og artsvalg skal vurderes og begrunnes ut fra landskap-, byrom og kulturmiljøhensyn.» Ved å stryke denne linjen og den følgende hvor henvisningen til byantikvarens gule liste refereres til kan det se ut til at kulturlandskaps vernet i denne planen svekkes.
 2. a) Er det en bevist nedtoning av kulturlandskapsverdiene som finnes i parker og grøntområder, særlig i indre by?
 3. b) Eller tas dette vernet opp i andre sammenhenger?
 4. c)   Hvor kommer byantikvarens rolle inn når det gjelder uttalelse om kulturlandskapsvern når   setningen om dette strykes helt?