Fotocredit:

Innfører midlertidig dieselbilforbud på akutte dager

Byregjeringen vil åpne for bruk av dieselbilforbud på lokale veier på dager på akutt luftforurensing. Les byråd Lan Marie Nguyen Bergs tale til Bystyret her.

3. februar 2016

«Ordfører,
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å informere om en sak som jeg vet opptar mange i dette rommet.

I januar hadde vi flere dager med alt for høy luftforurensing i Oslo. Den strenge kulda la seg som et lokk over røyken og eksosen fra ovner og motorer. For mange var det direkte ubehagelig å gå utendørs. Jeg er en av mange nordmenn som sliter med astma, og på kalde dager er det tungt å puste. Forurensingen gir helseskader og åndenød. Som byråd synes jeg det er fælt å høre foreldre si at de må holde barn med luftveisproblemer hjemme fra skolen. Det er uholdbart. Sånn skal vi ikke ha det i byen vår.

Til nå har Oslo kommunes beredskapsplan for akutt luftforurensing inneholdt få konkrete tiltak utover å be folk holde seg inne. Her burde mer ha vært gjort tidligere. Men nå får vi på plass flere verktøy til å håndtere akutt luftforurensing.

Allerede i morgen vil byrådet vedta en hasteforskrift – dieselforbud i situasjoner med akutt luftforurensing. Oslo kommune har for tiden en forskrift på offentlig høring, om kjøreforbud for dieselbiler på kommunale veier på dager med høy luftforurensing. Den har frist 25.februar. Det innebærer at forskriften ikke vil gjelde før neste vinter.

Ordfører,

I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er «praktisk gjennomførlig», dvs i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt. Akutt luftforurensing er nettopp et slikt eksempel.

Byrådet vil i morgen derfor vedta en midlertidig forskrift om dieselforbud som vil gjelde for denne vinteren. Det er en del godt begrunnende unntak. Men dersom det oppstår en ny akuttsituasjon i løpet av de neste ukene og månedene, vil vi ha mulighet til å innføre kjøreforbud mot dieselbiler på kommunale veier. Denne vil deretter bli erstattet av en permanent forskrift basert på høringsinnspillene.

Dette er tiltak som vi ikke har prøvd i Oslo før, og må regne med å gjøre oss noen innkjøringserfaringer. Men alternativet – å ikke gjøre noe – er uakseptabelt for oss, og det tror vi byens innbyggere er helt enige i.

Vi hadde i dag møte med Veidirektøren og Statens vegvesen og ba om at dette også skal kunne gjelde kommunale veier. Vi håper staten blir med på laget.

Vi vil også stenge kommunale parkeringsplasser i sentrum på dager med akutt forurensing. Ca. 1174 plasser. Jobber nå med å få det praktiske på plass med skilthetter, det vil ta noen uker.

I dag var jeg i møte med Vegdirektøren og direktøren for Statens vegvesen Region øst. Jeg er glad for å kunne fortelle bystyret om at vegvesenet nå – etter lang tids påtrykk fra Oslo – har besluttet å innføre vinterfartsgrense på riksveiene i Oslo fra høsten av. Da blir fartsgrensa satt ned til 60 km/t.

Jeg tok på ny opp Oslos ønske om at dieselforbudet også skal gjelde på riksveier. Vi fikk ikke en avklaring over bordet, men fikk lovnader om at de skal gi en tilbakemelding.

Vi diskuterte også permanente lavutslippssoner. Som dere vet ligger det nå et forslag i Stortinget til behandling, som vil gi den nødvendige lovhjemmel til å innføre slike soner. Det er tverrpolitisk enighet i Oslo om at vi ønsker å innføre slike soner – og Oslo kommune stiller opp. Jeg har bedt Bymiljøetaten om å gjøre klar en forskrift for en slik sone – etter modell av piggdekkordningen – i løpet av denne måneden. Vi er klare til å handle.

Ordfører,

Jeg tror folk er ganske lei av at vi politikere krangler om hvem som har skylda. Nå har Solvik Olsen og Solberg sagt at det kommer muligheter for å forby eks dieselbiler også på riksveier. Vi tar dem på ordet. Vi forventer at de tar storbyenes klare ønsker om flere tiltak på alvor.

Vi er langt på vei enige i denne salen om mange av tiltakene for å begrense luftforurensingen. Jeg ønsker å bruke denne anledningen til å invitere alle partier til å foreslå tiltak og delta aktivt i debatten. På den måten kan vi sammen sikre trygg luft i byen.

Samtidig må vi huske at forurenset luft i Oslo er et permanent problem som ikke løses med akuttiltak – moderne byutvikling handler om mindre biltrafikk, mer gange, mer sykkel, og mer kollektivtransport.

Her kommer vi til å stå fremfor viktige veivalg fremover også i Oslo, ikke minst i forhandlingene denne våren om Oslopakke 3.

Hvordan skal vi innrette bomringen? Byrådet vil innføre rushtidsavgift og miljødifferensierte bompenger, for å redusere trafikken og stimulere til mer miljøvennlige biler.

Og hva skal vi bruke de store pengene våre til? Byrådet er tydelige på at vi vil prioritere de store kollektivprosjektene – ny sentrumstunnel på tbanen, trikk på Ring 2, og en massiv utbygging av sykkelveinettet – og vi vil redusere biltrafikken.

Jeg håper vi minner hverandre på at det er gjennom moderne og fremtidsrettet byplanlegging at vi kan sørge for at lufta blir trygg i Oslo, hele året.

For byrådet er arbeidet med å gjøre Oslo til en klimahovedstad, med moderne transportsystemer, med trygge sykkelveier, og ikke minst – trygg luft for alle – topp prioritert.»

Her er den midlertidige forskriften:

Oslo kommune har for tiden en forskrift om kjøreforbud dieselbiler kommunale veier på dager med høy luftforurensing ute på offentlig høring nå med frist 25.02. Det innebærer at forskriften ikke vil gjelde før neste vinter.

I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er «praktisk gjennomførlig», dvs i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt. Akutt luftforurensing er nettopp et slikt eksempel.

Byrådet vil i morgen derfor vedta en midlertidig forskrift om dieselforbud som vil gjelde for denne vinteren. Det gjør at dersom det oppstår en ny akuttsituasjon i løpet av de neste månedene vil ha mulighet til å innføre kjøreforbud mot dieselbiler på kommunale veier. Deretter vil denne bli erstattet av en permanent forskrift basert også på høringsinnspillene.

Følgende unntak gjelder:
a) kjøretøy over 7,5 tonn som benytter Euro VI-teknologi*
b) kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo,
c) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis etter forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede,
d) utrykningskjøretøy,
e) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste,
f) pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse,
g) kjøring til og fra ved fergetransport og flyplass ved avreise/hjemkomst den aktuelle dagen, og
h) kollektivtrafikk.

Dette vil kunne kraft iverksettes i løpet av kort tid (få dager) 

* Personbiler med Euro 6-standard har tre ganger høyere utslipp enn lastebiler med Euro 6-standard, red. amn.