Fotocredit:

I 2018 skjer det store endringer i sentrum

Arbeidet med å gjøre Oslo til en grønnere by fortsetter. I en ny plan konkretiserer byrådet hva som skal gjøres i 2018 for å gjøre Oslo sentrum mer inkluderende og menneskevennlig.

1. mars 2018

De viktigste prioriteringene er:

 • Mer menneskevennlige byrom: Lekeplass i sentrum, flere gågater og mindre biltrafikk.
 • En mer inkluderende by: Flere benker å sette seg ned på for eldre og flere HC-parkeringsplasser.
 • Kulturbyen Oslo: Kulturtorg i Dronningens gate, pop-opp bibliotek, uteserveringer, mobile konsertscener og etablering av strømtilgang for kulturarrangementer i gatene.

– Vi vil at alle som bor, arbeider eller besøker byen vår skal oppleve et triveligere sentrum med mer liv i gatene. Derfor skal vi nå få på plass flere lekeplasser, benker, gratis møteplasser og flere grønne parker og trær. Vi fortsetter også med de større langsiktige omreguleringene som vil gi Oslos innbyggere flere gågater og bedre fremkommelighet, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling.

Undersøkelser viser at folk flest trives i sentrum, men at potensialet for å videreutvikle deler av sentrum er store. Når Oslofolk blir spurt hva de ønsker seg mer av for å bruke sentrum oftere, svarer flertallet at de ønsker mer aktiviteter og kulturtilbud, flere benker, mer grønt og mindre biltrafikk.

– Bilfrie sentrumskjerner er en del av en internasjonal trend. Det handler om å gi mer plass tilbake til mennesker og byliv, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Mer menneskevennlige byrom
I 2018 pioriterer byrådet å gjøre utvalgte gater og plasser mer menneskevennlige. Det gjelder Youngstorget, Fridtjof Nansens plass, Øvre Slottsgate, Nedre Slottsgate, Myntgata og Olav Vs gate.

– Deler av Øvre Slottsgate og Olav Vs gate skal bli gågater i løpet av året. Erfaringer fra Torggata viser at folk strømmer til og bruker gata når vi gjør om bilveier til gågater, sier Marcussen.

Også Fridtjof Nansens plass skal videreutvikles og gjøres bedre for fotgjengere.

– Vi ønsker å gjøre Fridtjof Nansens plass til den monumentale og flotte plassen den har potensialet til å være. Vi vil gjøre plassen mest mulig bilfri, og skape et offentlig rom med mer grønt, slik at vi får en kobling mellom Spikersuppa og sjøen, sier Marcussen.

Som en del av arbeidet med Fridtjof Nansens plass vil det også bli etablert en annen løsning for turistbussene, slik at de ikke lenger parkerer midt på plassen.

Gatene rundt Youngstorget vil bli et nytt satsningsområde der byrådet vil legge til rette for økt byliv og gjøre det mer attraktivt for myke trafikanter. Samtidig som parkeringsplassene fjernes vil det bli større områder med trær og benker, samt bedre tilrettelegging for sykkel og gange.

En mer inkluderende by
I 2018 vil det bli utplassert flere benker i sentrum, som vil gjøre det lettere for eldre og dem som er dårlig til beins å kunne oppholde seg i sentrum. Det skal også etableres flere HC-parkeringsplasser i sentrum.

– Det er viktig for oss å skape et mer inkluderende sentrum. Det betyr at de som trenger å sette seg ned skal få gjøre det. Det betyr også at de som er helt avhengig av bilen for å komme til sentrum selvsagt fortsatt skal kunne benytte seg av bil. Derfor vil byrådet ha flere parkeringsplasser for handikappede. Sammen med Handikapforbundet skal vi i år vurdere hvor det er best at disse plasseres, sier Berg.

Det vil også blit opprettet flere lekeplasser i sentrum.

– Oslo skal være barnas by. Da er det viktig å legge til rette til at de minste av oss kan ha steder å leke og å gjøre gatene tryggere å oppholde seg i. Vi starter ved Akershus festning, hvor vi vil lage park og lekeplass der barnefamilier kan kose seg, sier Berg.

Kulturbyen Oslo
Byrådet vil også legge bedre til rette for kulturaktører i sentrum.  I 2018 starter jobben i Dronningens gate, hvor det skal etableres et kulturtorg.

Utenfor Cinemateket skal det legges til rette for at man skal kunne ha flere arrangementer i gata, blant annet ved å sette opp en mobil scene. Gata skal også få et bredere fortau, flere trær og benker eldre og familier kan sette seg ned på.

– Sammen skal vi skape en ennå bedre by. Vi ønsker å gjøre det enkelt for kulturlivet, handelsstanden, næringslivet, frivillige organisasjoner, gründere og alle andre å bidra til å skape den byen vi vil ha, sier Marcussen.

Byrådet skal også etablere strømtilgang flere steder, slik at det blir mulig å ha kulturarrangementer flere steder i sentrum. I gatene rundt Youngstorget vil det legges til rette for flere uteserveringer, og gatene vil få et ansiktsløft med flere benker og trær.

 

Fysiske tiltak i 2018

 1. Fra parkering til byliv: Fjerne resterende, ikke regulerte, avgiftsbelagte, kommunale parkeringsplasser og erstatte arealet med tiltak for økt byliv samt legge til rette for nødvendig HC-parkering, plass for varelevering og næringsparkering. Det legges til grunn for arbeidet at antallet nytte- og HC-plasser bør økes og spres mer geografisk enn i forhold til situasjonen i 2017. Det sikres god informasjon om endrede parkeringsforhold.  
 2. Videreutvikle piloter fra 2017: Videreutvikle pilotområdene fra 2017 i samsvar med resultatet av evaluering 2017 samt nye fotgjengerprioriterte tiltak i 2018, bl.a.:
  1. Fritjof Nansens plass
  2. Øvre Slottsgate
  3. Nedre Slottsgate
  4. Olav Vs gate øvre del
 3. Dronningens gate: Utvikle Dronningens gate til fotgjengerprioritert strøk med økt og variert byliv
 4. Youngstorget: Legge til rette for økt byliv på og i gatene rundt Youngstorget  
 5. Flere benker og mer grønt: Anskaffe og utplassere benker og vegetasjon, inkludert trær, på områder hvor parkeringsplasser fjernes
 6. Kulturinfrastruktur: Etablere infrastruktur for arrangementer på flere steder i sentrum, primært sikre tilførsel av strøm  
 7. Lekeplasser i sentrum: Det etableres flere lekeplasser i sentrum, bl.a. i Myntgata 2
 8. Prosjektering for permanent utforming: Gjennomføre forprosjekt for permanent utforming av følgende gater og byrom:
  1. Olav Vs gate
  2. Kirkegata
  3. Øvre Slottsgate.
 9. Begrense gjennomkjøring i sentrum: Det etableres et kjøremønster med hensikt å hindre gjennomkjøringstrafikk øst-vest i Oslo sentrum, å legge til rette for økt byliv samt legge til rette for å stenge gater for privatbiltrafikk i 2018 og 2019, men med kjøreadkomst til alle eiendommer i sentrum og gode forhold for næringstransport, varelevering og HC-parkering
 10. Turistbusser: Legge til rette for gode forhold for turistbuss-trafikk med god tilgjengelighet til Fritjof Nansens plass som viktig målpunkt, bl.a. med av- og påstigning i Rosenkrantzgate

Aktiviteter i 2018

 1. Mobiliseringskoordinator: PBB har ansatt en mobiliseringskoordinator som bl.a. vil arbeide med mobilisering og aktivering av aktuelle bylivsaktører innenfor bilfritt byliv-området
 2. Byaktør-workshop: Hensikten med workshopene er bl.a. dialog og ideutveksling om nye tiltak for å øke bylivet, eksempelvis bylivsdager, markedsdager, aktivitetsdager og andre tiltak som skaper liv i sentrumssonen
 3. Bylivskalender: Mobilisere byaktører til planlegging og gjennomføring av egne bylivsarrangement gjennom å etablere en felles aktivitetskalender, med aktiviteter gjennom hele året
 4. Pop-up bibliotek: Etablere pop-up bibliotek i sentrum
 5. Gatekunstprogram: Gjennomføre kunst- og kulturtiltak som f.eks.:
 6. Gatekunstfestival: Oppfølging av vedtatt handlingsplan for gatekunst
 7. Plastic Guerilla Movement: etablere et samarbeid med f.eks. kulturskolen og/eller andre grupper hvor siktemålet er å aktivisere barn og unge om bl.a. miljøspørsmål gjennom gjenbruk og aktivitet i sentrum
 8. Samskaping: Arrangere pop-up idé-verksteder i sentrum for å gi råd og hjelp til interesserte byaktører om hvordan etablere aktiviteter for økt byliv
 9. Områderegulering: Områderegulering av gater og byrom, med hensikt å legge til rette for permanent bruk av gategrunn til bylivsformål og økt byliv i sentrumskjernen
 10. Effektive søknadsprosesser: Redesigne søknadsprosesser og saksbehandlingsrutiner for tillatelse til bylivstiltak. Hensikten er å effektivisere og forenkle søknadsprosesser på tvers av sektorer i Oslo kommune. Bylivsguiden revideres tilsvarende.
 11. Informasjon: Bevisst profilering av Oslo sentrum som bilfri og kul by, med tydelig informasjon om konkrete tiltak og aktiviteter som gjennomføres. Informasjon skal bygge på en felles profilering på satsingen fra Oslo kommune. Det skal utvikles en  informasjonsplatform for lett tilgjengelig informasjon om parkering, næringsparkering, HC-parkering og varelevering, som også viser hvor man kan finne ulike bylivstiltak
 12. Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter: Videreføre ordningen med søkbare tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter etter mal fra 2017