Fotocredit:

Hundrevis av millioner til nye grønne tiltak

23. mai 2018

Byrådet har blitt enig om revidert budsjett for Oslo kommune i 2018. Du trodde kanskje revidert budsjett var kjedelig, men her er det rekordmange grønne gulrøtter til alle!

De store pengene prioriteres i det ordinære budsjettet, og det er som regel ikke store satsinger i det reviderte budsjettet. Vi har likevel fått flere viktige gjennomslag her, som vil gjøre Oslo til en enda grønnere by. Her er noen av de grønne gjennomslagene:

 • Opptrapping av satsingen på trygge skoleveier
 • Kampanje for å redusere omfanget av plastforurensning i og fra Oslo.
 • Opprydding av gummigranulater fra kunstgressbaner
 • 100 millioner til bilfritt byliv-prosjektet
 • 100 millioner til markering av Europas miljøhovedstad
 • Ekstra innsats på renhold og innsamling av søppel i byens parker og friområder
 • Styrket innsats mot barne- og ungdomskriminalitet
 • Utleie av atelier og arbeidslokaler for kunstnere i Ila hybelhus
 • Etablere samarbeid med andre storbyer om utslippsfrie byggeplasser
 • Fredning og opprusting av stasjonene på Holmenkollbanen
 • Ansette sekretær for Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Økte tilskudd til kulturhus

I tillegg er det viktig for oss å ikke legge regningen til framtidige generasjoner. Derfor er vi stolte av at vi igjen gjennomfører ektraordinære avdrag på lån på hele 892 mill.

 

Her kan du lese mer om de forskjellige prioriteringene:

100 millioner til bilfritt byliv-prosjektet
Arbeidet med å gjøre Oslo sentrum grønnere og mer menneskevennlig trappes opp. Det har allerede blitt satt av mye penger til Bilfritt byliv-prosjektet for 2018, men nå settes det av 100 millioner ekstra til prosjektet for tiltak. Dette gjør at vi kan sette i gang planleggingen av 2019 nå. Dette vil også gjøre det mulig å få til flere aktiviteter til vinteren, og vi kan få fortgang i den permanente ombyggingen av gater til gågater.

Full fart for trygge skoleveier
Satsingen på trygge skoleveier fortsetter! Siden byrådsskiftet i 2015 har byrådet vedtatt lavere fart og nye fartshumper i bydelene Ullern, St. Hanshaugen, Bjerke, Sagene, Stovner, Nordre Aker, Frogner og Vestre Aker. Så langt har vi vedtatt 42 opphøyde gangfelt, 101 reduserte fartsgrenser og 376 fartshumper og minihumper. Tiltakene gjennomføres fortløpende, og i revidert budsjett øker vi potten til trafikksikkerhetsarbeid i 2018 med 9 millioner kroner, slik at flere av tiltakene kan gjennomføres raskt.

100 millioner til markering av Europas miljøhovedstad
Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad 2019, og året skal markeres ved å farge Oslo grønt hele året. Dette er en stor ære og forplikter Oslo til å være rollemodell for andre byer, øke engasjementet for miljøsaken hos innbyggere, kunnskapsmiljøer, næringsliv og organisasjoner. Vi ønsker stor bredde i engasjementet og aktiviteten i 2019 og forventer betydelig internasjonale profilering knyttet til markeringen av Oslo som miljøhovedstad.

Fra før har vi fått på plass 18 millioner til markeringen av Europas miljøhovedstad, og i revidert budsjett har vi fått gjennomslag for hele 100 millioner ekstra. Pengene skal brukes på organisering, kampanjer og synlighet, gjennomføring av arrangementer og konferanser, studiebesøksprogram, internasjonal profilering, nabolagsprogram for bydelene, og tilskuddsordninger til frivillige og ideelle organisasjoner i miljøhovedstadsåret. Målet er å involvere bydelene og sikre folkelig aktivitet i hele byen.

Opprydding av gummigranulat – mer miljøvennlige kunstgressbaner
Flere av Oslo kommunes kunstgressbaner har hatt vinterdrift gjennom mange år, og i den forbindelse har mye gummigranulat havnet utenfor banene. Dette har bidratt til store mengder mikroplast i naturen. Det jobbes med å fase ut gummigranulater på flere kunstgressbaner i Oslo, men det er også viktig å sørge for å begrense tilførselen av gummigranulater i naturen. Byrådet foreslår derfor å sette av 2 millioner kroner til å samle inn og rense gummigranulat fra ca 40 baner, som deretter vil bli tilbakeført til kunstgressbanene.

Samarbeid med andre storbyer om utslippsfrie byggeplasser
Oslo går foran i arbeidet med å skape utslippsfrie byggeplasser. Vi jobber med å gjøre det enklere og billigere å satse på utslippsfrie byggeplasser, men vi må også stille krav. Nå ønsker byrådet å etablere et nettverk av storbyer for å kunne stille strengere krav til bygg- og anleggsbransjen til å redusere klimagassutslipp. Det settes av 2 millioner til dette.

Ekstra innsats på opprydning av plast og annet søppel
Ut over løpende og normal renhold og avfallsfjerning som utføres av kommunen, vil byrådet styrke arbeidet med opprydding av søppel i byens parker og friområder i 2018. Det foreslås også å avsette midler til et spesielt kampanjearbeid i 2018 for å redusere omfanget av plastforurensing i og fra Oslo. Byrådet foreslår å bruke totalt 10 millioner til disse tiltakene.

Byrådet freder og ruster opp stasjonene på Holmenkollbanen
Det har i flere år vært usikkerhet rundt hvorvidt flere stasjoner på Holmenkollbanen skulle legges ned. I dag rydder byrådet tvilen av veien og slår fast at det ikke er aktuelt å legge ned holdeplasser. I tillegg foreslår byrådet å oppgradere Frognerseteren stasjon, med oppgradert utsiktspunkt for besøkende, oppgradering av leskur og ventesonen, og en bedre forbindelse til Frognerseteren restaurant. Målet er at den skal bli klar i 2019, for å gi enda flere besøkende til Oslo en flott opplevelse på byens tak.

Sekretariat for Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold
De Grønne har sørget for at Oslo har fått et eget råd for kjønns- og seksualitetsmangfold. Rådet skal være bindeleddet mellom Oslo kommune og de LHBTQ-politikken angår, og skal fungere som en vaktbikkje overfor politikerne og kommunen. Etter ønske fra rådet har byrådet satt av penger til å ansette en sekretær for rådet, slik at de får styrket kapasiteten.

Styrket innsats mot barne- og ungdomskriminalitet
Byrådet foreslår at det settes av 49 mill. for å styrke innsatsen mot barn- og ungdomskriminalitet, herunder 16 mill. til forsterket innsats i utsatte områder inkludert en satsing på sommeraktivitet fra idrettsorganisasjonene og bibliotekene, 15 mill. til tett oppfølging av de mest aktive unge gjengangere, 10 mill. i investeringsbudsjettet til opprusting av fritidsklubbene og 8 mill. til skoler med særskilte utfordringer.

Økte tilskudd til kulturhus
Regjeringens avsetning til spillemidler til kulturbygg er kraftig redusert på landsbasis siden 2013, noe som har ført til at Oslo kommunes støtte fra staten har blitt mer enn halvert. Reduksjoner har medført at søkerne må stå flere år i kø for å få innvilget søknader. Byrådet foreslår derfor at det i 2018 settes av ytterligere 5,6 mill. slik at køen reduseres og flere prosjekter kan gjennomføres.

Utleie av atelier og arbeidslokaler for kunstnere i Ila hybelhus
Ila hybelhus står tomt fra mai, så byrådet ønsker å bruke det til midlertidig og subsidiert utleie av atelier og arbeidslokaler for kunstnere og kulturnæringer. Byrådet vil komme tilbake til fremtidig bruk av lokalene i budsjettet for 2019.

Opprustning av lokaler til kulturformål
Byrådet sett av totalt 19 millioner til oppgradering og vedlikehold av Myntgata 2 i kvadraturen, slik at lokalene kan tas i bruk til utleie til kulturformål.

 

Byrådets forslag til revidert budsjett skal behandles på førstkommende bystyremøte.

Her kan du se byrådets forslag til revidert budsjett for 2018.