Fotocredit:

Et budsjett med grønt hjerte

Bystyret har vedtatt det første budsjettet De Grønne har vært med på å lage fra bunnen. Budsjettet finansierer klimatiltak og grønn samferdsel, styrker friluftslivet og setter fart på arbeidet med å gjøre Oslo til en mer menneskevennlig by.

7. desember 2016

En ny epoke for norsk klimapolitikk
Oslo kommune har i lengre tid hatt mål om å kutte klimagassutslipp, men utslippene har som i Norge for øvrig gått opp. For første gang vedtar byen et klimabudsjettet som viser hvor og når kuttene skal komme. Klimabudsjettet inneholder 42 tiltak som samlet vil bidra til å halvere Oslos klimautslipp innen 2020.

– Med klimabudsjett gjør gjennomføring av klimapolitikken mer forpliktende. Dette er en spennende nyskapning på hvordan vi lager budsjett. Vårt mål er å få slutt på tradisjonen med at politikere vedtar ambisiøse klimamål, for så å legge de i en skuff og fortsette som før, sier Harald Nissen, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe.

Klimabudsjettet ser ut til å få støtte også i opposisjonen, og i budsjettavtalen mellom regjeringa og støttepartiene er det nedfelt at de vil innføre et klimabudsjett etter modell fra byrådet i Oslo.

– Norsk klimapolitikk går nå inn i en helt ny epoke. Det er liten tvil om at byrådet i Oslo viser vei i klimapolitikken. Nå håper vi at flere følger etter, sier Nissen.

Stor satsing på grønn mobilitet
Noe av det folk i byen vil merke i 2017, er at tilbudet i kollektivtransporten blir bedre. Det blir flere avganger på kveldene og i helger, og flere avganger i rushtiden. Passasjerveksten til Ruter har vært mellom 3 og 5 % de siste årene. I 2017 beregner Ruter at veksten blir 10 %. Dette er en direkte konsekvens av samferdselssastningen til byrådet.

– De Grønne er ikke bare opptatt av de overordnede grepene. Vi tar også grep i hvert strøk og hver gate og fortsetter utbygging av sykkelveier med tilhørende vintervedlikehold. De siste 10 årene ble det bygget 1,5 kilometer sykkelvei i snitt. I år har vi bygget 9 kilometer, og vi skal fortsette denne satsningen i 2017 .

Rydder opp i fjorden og satser på friluftsliv
– For De Grønne er det veldig viktig å ta vare på naturen. Sammen med budsjettet vedtar vi en omfattende behovsplan for friluftsliv, hvor vi setter av 120 millioner kroner over de fire neste årene for å få rustet opp naturområdene i og rundt Oslo, sier Nissen.

Aller først ut er opprusting av øyene i Oslofjorden, bedre turveier, økt støtte til frivillige organisasjoner og flere fellesgriller og benker.

Langøyene, det tidligere søppeldeponiet nå som friluftsområde, blir av mange beskrevet som en perle i Oslofjorden, og er hyppig brukt av barn og voksne i Oslo og omegn. De Grønne får med seg flertallet i bystyret på å bruke 300 millioner kroner til å rydde opp og legge til rette for friluftsliv på Langøyene.

– Området er sterkt forurenset av skadelige miljøgifter, og besøkende får beskjed om å ikke drikke fra vannpostene eller oppholde seg lenge på gressletta. Slik kan vi ikke ha det. Vi må sikre at også fremtidige generasjoner skal kunne føle seg trygg på Langøyene, sier Nissen.

En mer menneskevennlig by
2017 er også året hvor vi vil se de første grepene på veien mot et sentrum fritt for privatbiler. Gjennom prosjektet for bilfritt byliv tar byrådet grep for å skape større sammenhengende områder med byliv, bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, sykkel og gange, og for å redusere luftforurensningen. Det er etablert en prosjektorganisasjon og grepene som tas skal evalueres løpende.

Også satsingen på urbant landbruk og biologisk naturmangfold styrkes. Byrådet skal øke andelen blomsterenger, drifte, pleie og verne kultur-landskap og parker, ta vare på byens trær, etablere blomsterenger, pollinatorkorridorer, restaurere og skjøte slåttemark og annen verdifull mark.

– I budsjettet har vi og fått på plass langsiktig finansiering til et byøkologisk innovasjonssenter. Senteret skal formidle kunnskap om klimavennlig byutvikling, byøkologi og grønn verdiskapning. Innovasjon er helt nødvendig for å virkeliggjøre det grønne skiftet i Oslo, sikre effektivitet og konkurransekraft og nå Oslos klima- og miljømål, avslutter Nissen.