Fotocredit:

Oslo har blitt en mye grønnere by

23. desember 2016

Det nærmer seg slutten av det første hele året Miljøpartiet De Grønne har vært med på å bestemme utviklingen av Oslo. Året vi ser tilbake på har vært fyllt av mange små og store grønne pakker til byens innbyggere, og nyeste meningsmåling for Oslo tyder på at pakkene blir tatt godt imot. Med 7,9 prosent oppslutning er vi Oslos tredje største parti, noe som gir oss et godt utgangspunkt inn i valgåret 2017.

En stor satsning på friluftslivet
En viktig seier for De Grønne har vært at det settes av 120 millioner kroner til en friluftsliv-satsing de neste fire årene. Det betyr flere fellesgriller, bord og benker i byens parker. Vi får rustet opp populære turveier i marka, samtidig som vi får på plass nye informasjonstavler, bedre skilting og merking langs turveiene. Toaletter på øyene og i marka skal oppgraderes, Skullerudstua blir rehabilitert, det kommer ny besøksgård på Sørli, og mye mer.

I tillegg settes det av 300 millioner til å rydde opp i det gamle søppeldeponiet på langøyene. Deponiet er sterkt forurenset av miljøgifter, og undersøkelser viser at deponiet kan utgjøre en risiko for dyr og planter, og for helsen til de som inntar sjømat fra fjorden. Det er også en risiko for at miljøgiftene sprer seg til tryggere områder av fjorden.

Prosjektet innebærer også oppgradering av strandfasiliteter og brygger, som sammen med sikring av deponiet og oppgradering av infrastruktur for vann, avløp og elektrisitet vil gi et betydelig kvalitetsløft for rekreasjon, bading og friluftsliv.

En samferdselspolitikk som virkelig prioriterer
I de mye omtalte Oslopakke 3-forhandlingene fikk stanset finansieringen av en forurensende motorvei til 40 milliarder, og vi fikk gjennomslag for 50 milliarder ekstra til store og viktige kollektivprosjekter i årene som kommer. En ny analyse viser at dette blir en gavepakke for helse og miljø, med bedre luft, lavere klimautslipp, økt framkommelighet på veiene og svært god samfunnsøkonomi.

I budsjettet for 2017 har De Grønne fått gjennomslag for enda en stor seier på kollektivfronten – en økning i kollektivbevilgningene som er større enn det forrige byrådet fikk til på fire år. Ruter har uttalt at de spår rekordvekst i antall kollektivreisende neste år.

Også sykkelsatsingen har fått seg et kraftig løft. Tidligere ble det lagt 1,5 km sykkelvei i snitt per år. I 2016 har vi lagt 9 km med ny sykkelvei, og i tillegg ble 9 km av det eksisterende sykkelveinettet oppgradert med rød asfalt og bredere sykkelfelt. Resultatet er en økning i sykkeltrafikken på 17,5 prosent per desember, sammenlignet med i fjor.

Klima- og miljøpolitikk for en bedre by
Noe av det første vi gjorde da vi tok over i 2015 var å lansere en plan for å halvere klimagassutslippene innen fire år, noe som ifølge CICERO var den første klimakutt-planen i tråd med Paris-avtalen. I 2016 har vi for alvor begynt på gjennomføring av planen.

Med budsjettet for 2017 lansert vi et eget klimabudsjett, som har fått internasjonal oppmerksomhet. Klimabudsjettet fordeler ansvaret for klimaarbeidet på de forskjellige sektorene i kommunen. Det består av 42 tiltak som vil bidra til å redusere klimautslippene fra 1,4 mill. tonn, til 600 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. I 2017 skal Oslo kutte 241.000 tonn CO2, samtidig som regjeringen fremdeles sliter med å regne ut sine egne CO2-kutt, og ikke vil love klimakutt neste år.

I 2016 vant Oslo 2. plass i en grønn konkurranse for arbeidet med fossilfrie byggeplasser. For første gang ble det stilt krav om at alle anleggsmaskiner på en byggeplass skulle være utslippsfri. I 2017 vil Omsorgsbygg, som bygger sykehjem og barnehager, stille krav til utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter. Dette vil kutte store utslipp, og bidrar til å bygge opp et marked for miljøvennlige anleggsmaskiner.

Et annet viktig gjennomslag er 60 millioner ekstra til grønne støtteordninger. Det betyr at innbyggere og næringsliv kan søke om støtte bl.a. til utfasing av oljefyr, energisparetiltak, solcellepaneler, ladestasjon for elbil, rentbrennende vedovner og elsykler.

Grønn byutvikling
Skal vi lykkes med å skape den grønne, varme byen må vi tenke både nytt og helhetlig, og vi må arbeide bevisst med samspillet mellom mennesker og natur i byen. Derfor har vi startet arbeidet med å opprette et byøkologisk innovasjonssenter som skal jobbe med nettopp dette. Bykuben lanseres for fullt på nyåret, og vil blant annet peke ut tre satsingsområder som det skal arbeides målrettet med i året som kommer.

Vi har fått på plass 112 millioner til oppussing av den ikke-kommersielle kulturstiftelsen Grünerløkka lufthavn i Toftes gate, som i lang tid har forfalt, og for første gang har Oslo fått en handlingsplan for gatekunst, bestående av 15 tiltak som vil løfte Oslo på høyde med andre store gatekunstbyer.

For å sikre et mangfold i boligtyper har vi satt i gang en utredning av pilotprosjekt for ikke-kommersielle boliger, hvor man vil utforske alternative modeller for ikke-kommersiell boligbygging og boformer.

De grønne lungene
Ekebergområdet er et av de viktigste rekreasjonsområdene for byens innbyggere, og man har lenge vært bekymret for at det bygges ned bit for bit. I forhandlinger om et helhetlig områdeprogram ble det inngått et kompromiss hvor idretten får en ny stadion og en utbygging av Ekeberghallen, mens vi fikk gjennomslag for at Ekeberg med sletta og omkringliggende skogområder får den strengeste formen for kommunalt vern. Samtidig har vi fått med oss flertallet i bystyret på å si klart fra til statlige myndigheter om at vi ønsker statlig vern av området.

I tillegg til å bevare de eksisterende grønne lungene i byen, jobber vi også med å gjøre flere områder om til park, som den ubebygde tomten på Frogner som blir regulerte om til park. I år begynte også arbeidet med å ta i bruk midtrabatter, «skrotareal» og veigrøfter til blomsterenger.

Nå setter vi fart inn i valgåret 2017
I 2017 skal vi skru opp tempoet på prosjektene vi allerede har begynt på, samtidig som vi skal levere mange nye grønne pakker til byens innbyggere. Vi vil også ta de første grepene i Bilfritt byliv-prosjektet, som skal bygge opp om to mål: å legge til rette for mer liv i byen, og fjerne gjennomgangstrafikk i sentrum.

Den viktigste jobben vår i 2017 blir å bryte sperregrensa og få inn en stor gruppe grønne representanter på Stortinget. For å konkurrere med de store partienes valgkampbudsjetter er vi helt avhengig av mange små og store bidrag over tid. Mange har allerede gitt enkeltbidrag eller satt opp faste trekk, men vi håper på enda flere bidrag for å gå styrket inn i valgkampåret.

Kan du avse litt? Send GRØNN <ditt beløp> til 2434 for å gi en grønn gave, eller sett opp fast trekk til kontonr. 1254.05.88064.