Gjør borettslaget ditt litt grønnere!

Mye kan gjøres i ditt nærområde for å gjøre det enklere å velge miljøvennlig og samtidig øke trivselen i ditt borettslag. Her er noen forslag til tiltak du som bor i borettslag kanskje kan foreslå på deres generalforsamling?

17. april 2016

Sykkelparkeringsplasser
Sikker sykkelparkering er særlig viktig for å de som har eller planlegger å skaffe seg el-sykkel, transportsykkel, lastesykkel, longtails o.l. eller andre kostbare sykler. Man kan etableree låsbare sykkelskur eller garasjer tilrettelagt for større transportsykler i tilknytning til hver boligblokk, samt flere enkle sykkelstativ ute, og omdisponere nødvendig bilparkeringsareal til dette formålet.
Elektriske transportsykler gjør det mulig for selv barnefamilier å klare seg uten bil, da både barn og varer kan fraktes enkelt, men for at man skal gå til innkjøp av en såpass dyr sykkel er man nødt til å ha en trygg plass å lagre den. Enkle sykkelstativ som kun legger opp til å låse forhjulet, noe som er det enkleste å skru av, holder ikke. Standarden kan være minst én skikkelig sykkelparkeringsplass per boenhet.

Etablere OBOS el-sykkelstativ

OBOS har et pilotprosjekt i Kværnerbyen med el-bysykkelstativ til utleie for beboerne der: http://www.bygg.no/article/1271947 Kan være aktuelt å kopiere i andre OBOS borettslag om det viser seg å bli en suksess. https://www.obos.no/om-obos/nyheter/15-elsykler-til-kvarnerbyen

P-plasser reservert bildeling

Mange i Oslo eier ikke bil, men har likevel behov for å bruke bil fra tid til annen. For å gjøre det lettere for beboere å klare seg uten egen bil foreslås det at minst X antall av borettslagets p-plasser reserveres til bildelingsordninger, som f.eks Bilkollektivet. Disse plassene kan leies ut og inntektene kan f.eks gå til å tilrettelegge bedre for sykkel.

Ladeplasser for el-bil

I dialog med kommunen ved Bymiljøetaten kan borettslaget sørge for at det settes opp flere strømuttak i tilknytning til hver boligblokk, slik at det blir lettere for alle de som bor her å eie en el-bil dersom de skulle ønske det.

Solceller

Borettslaget kan dekke inn deler av felles strømforbruk, til for eksempel lys i gangene og til ladestasjoner for el-biler, gjennom solcellepaneler.

Her kan du sjekke hvor egna ditt tak er for solcellepanel: https://solkart.no/?side=omsolkart

Oslo kommune jobber med en enda mer presis karttjeneste som ennå ikke er lansert. Les mer om denne her: http://www.tu.no/artikler/her-er-kartet-som-skal-vise-hvor-det-egentlig-lonner-seg-a-ha-solceller-pa-taket/345989

Oslo kommune har en støtteordning hvor de dekker 40% av utgiftene hvis det er et pilotprosjekt med nye løsninger: https://www.oslo.kommune.no/…/energiforbedring-gjennom…/

 

Man kan ikke vite hvor lenge denne støtteordningen vil eksistere, eller vil være like gunstig. Derfor vil det være fornuftig å benytte anledningen til å ruste opp borettslaget for framtida nå som man kan få dekket nærmere halvparten av utgiftene. Dette er også en ypperlig anledning til bidra i den store dugnaden det er å redusere Norges og verdens klimagassutslipp, med de positive ringvirkningene det vil ha for borettslagets omdømme.

 

Et solcellepanel har en levetid på minimum 25 år og vil bidra til besparelser på strømutgifter for borettslaget. Nettleien hos Hafslund har steget med over 10% i år, og det er forventet at både nettleien og strømprisene vil øke når nye kraftkabler til utlandet er ferdigbygget. I borettslaget har man ofte felles strømforbruk i fellesarealene som den genererte energien kan gå til å dekke. Dersom produksjonen skulle overstige fellesforbruket kan overskuddsstrømmen selges og pengene brukes til å nedbetale fellesgjeld.

Solceller på taket vil modernisere bygningene og bidra til en positiv klimaeffekt, da energimiksen vi har i det norske strømnettet ikke bare består av vannkraft, men også kull- og gasskraft fra Europa.

 

Eksempelvedtak:

– Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap, etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere og kartlegge investeringskostnader og inntjeningspotensial ved installering av solcellepaneler på ett eller begge av borettslagets tak. Gruppens funn og konklusjoner skal formidles til styret innen XXXXX. Nevnte funn og konklusjoner, samt styrets anbefaling rapporteres tilbake til neste års generalforsamling, for avstemming. 

Gi-bort-hylle på vaskerommene

Det er trist at så enormt mye svært fine og brukbare ting går til spille hvert år bare fordi det er lettere å kaste det enn å gi det bort.  F.eks kan man gjøre plass på på vaskerommet til en enkel hylle hvor folk kunne satt fra seg brukbare ting de ikke lenger vil ha og ellers ville ha kastet.
Slik vil alle som bor her få mulighet til å få seg ting de trenger uten å betale for det, og man kan bidra til å redusere det miljø- og klimaskadelige overforbruket samtidig. Vinn-vinn.

Mini utstyrs- og verktøysbibliotek

Ved å sette opp et felles skap i et  fellesareal og oppfordre til å bruke det til å sette fra seg nyttige ting man sjelden bruker til felles benyttelse vil vi alle få en mulighet både til å spare plass i hjemmet og utgifter til ting man kun bruker av og til. Det kan være alt fra verktøy og brettspill til kjøkkenutstyr og hageutstyr m.m..
Et slikt lånetilbud kan gi økt sosial og økonomisk trivsel, ettersom det også blir en arena hvor vi deler med og kanskje møter hverandre og slår av en prat en gang i blant. 

Andre idéer:

 • Har borettslaget oljefyr? Søk om støtte til utfasing
 • ENØK-rapport:
  • Sjekk opp om borettslaget har en som ikke er mer enn 10 år gammel.
  • Hør med styret om hvordan forslaget bør utformes.
  • Borettslaget må ha en enøk-rapport for å få støtte til ENØK-tiltak. Dersom den er mer enn 10 år gammel så kan man få støtte til å lage en ny.
 • Dyrkekasser i fellesarealet, mange stønadsmuligheter:
  • Oslo kommmune: Tilskuddsordning for borettslag og sameier (1 mill) for støtte til “urbant landbruk” prosjekter. (ref. Byrådserklæringen og tilleggsinnstilling 2.) Forslag til vedtak om å søke tilskudd for å opprette parsellhage e.l.
  • Gode muligheter for å få støtte fra potten “grønne midler” i noen bydeler. Frist februar neste år.
 • Gå til innkjøp av en transportsykkel eller to til utleie blant beboerne.
 • Innspirasjon til ytterligere tiltak: http://www.nbbl.no/Borettslag-og-sameier/Oppgradering-av-borettslag-og-sameier/Forbildeprosjekter

 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/miljo/energiforbedring-gjennom-fou-og-pilotprosjekter/