Fotocredit:

Demokratisk og grønn kommuneplan!

Etter tidenes mest omfattende medvirkningsprosess har byråd Hanna Marcussen (MDG) i dag lansert Oslos nye kommuneplan. Den sikrer miljøvennlig og menneskevennlig byutvikling og mer demokratisk medvirkning i byen vår for framtiden!

21. juni 2018

I dag lanserer byråd Hanna Marcussen den nye kommuneplanen for Oslo. Dette er en overordnet plan for utformingen av byen som legger føringer på hvordan byutviklingen skal foregå fram mot 2040. Her legger vi grunnlaget for å skape en mer menneskevennlig og miljøvennlig by.

– Byrådet satser på en helhetlig planlegging, mer demokratisk medvirkning, bedre utvikling av nabolagene, beskyttelse av Oslos viktige biologiske mangfold og grønne lunger, og oppgradering og restaurasjon av fjorden, elvene våre og Marka. Vi skal satse på miljøvennlig transport, lokal matproduksjon og kretsløpsbasert håndtering av ressursene våre, sier byråd Hanna Marucsse.   

I kommuneplanen viderefører Byrådet en klima- og miljøvennlig byutviklingsstrategi, hvor byen vokser sentralt og langs banenett. Mot 2030 vil størsteparten av boligveksten komme i indre by, Fjordbyen Vest, i Hovinbyen samt i kollektivknutepunkter, der det er god tilgang på trikk, t-bane, buss og tog.

Omfattende medvirkning 

I fjor satte Byrådet i gang den mest ambisiøse medvirkningsprosessen i kommuneplanens historie. Et utkast til kommuneplan ble sendt ut på høring og alle innbyggere tekstmelding om at de kunne si sin mening. Kommunen avholdt folkemøter, folk kunne gå på “speed-date” med byrådene, og debatten gikk høyt.

– Resultatet var at over tusen høringsinnspill ble sendt inn. Dette har vært en vinnerformel for å sikre en enda grønnere kommuneplan, sier Hanna Marcussen.

Flere småhusområder skånes 

Et av konflikttemaene har vært de såkalte “utviklingsområdene”. Dette er områder som har vært utpekt til mer fortetting enn i dag. Mange steder har dette skapt uro, fordi folk frykter at utbyggingspresset i småhusområder fra eiendomsutviklere blir for stort.

– Det er viktig å finne balansen mellom menneske- og miljøvennlig fortetting, og bevaring av byens egenart. Derfor har vi kjempet for småhusplanen, og derfor mener byrådet det er riktig å ta vare på etablerte småhusområder med levende nabolag, kulturhistorie og verdifull grøntstruktur, sier Marcussen. 

Dette gjelder Nedre Grefsen, Borgen, Nydalen Vest, Heilo (Nydalen øst), småhusene nord for Montebello t-bane og noen områder på Røa-Hovseter. I tillegg er Risløkka, Karlsrud, Ulsrud og Borgen fjernet som såkalt “stasjonsnære områder”, som også er en definisjon som åpner for mer fortetting.  

– Grunnen til at disse er tatt ut, henger både sammen med at den forventede befolkningsveksten er lavere enn tidligere anslått, og at byrådet har lyttet til gode argumenter fra lokalbefolkningen. Samtidig står vi fast på at byen bør bygges tett og trivelig langs knutepunkter. Nye nabolag i byen må være tettbygde nok til å sikre byliv og lokale tilbud som gjør det mulig å leve livet i hverdagen uten bil, sier Marcussen.

Innbyggerstyrt utvikling

Kommuneplanen legger også opp til at konfliktnivået vil bli lavere i framtidig diskusjoner om byutvikling.


– Nå skal kommunen som hovedregel stå for den helhetlige planleggingen av utviklingsområder, gjennom grundige planleggingsprosesser der byens innbyggere skal involveres og høres.  
Sånn sikrer vi at det er innbyggerne og ikke utbyggerne som har hånda på rattet når byen utvikles videre, sier Marcussen.  

Hva skjer videre?

Planen overleveres til bystyret for behandling den 28. juni og skal behandles i løpet av høsten 2018.