Foto: blondinrikard via VisualHunt / CC BY
Fotocredit:

Byrådet øker satsningen på vinterdrift av gangveier

27. september 2017

Byrådet ønsker å legge bedre til rette for gående i Oslo, og peker dette er et viktig tiltak for å nå målsettingen om en aldersvennlig by.

I tillegg til å trappe opp driften av sykkelveiene i 2018, vil byrådet nå ha en tilsvarende satsing på drift av fortau og gangveier. Det settes derfor av 8,5 millioner kroner i 2018 og i 2019 til styrket vinterdrift av fortau og gangveier.

– I samtaler med de eldre i Oslo kommer det tydelig frem at fremkommelighet i vinterhalvåret er en stor utfordring. Det går på glatte veier og fortau og at det ikke er brøytet. Byrådet ønsker en mer aldersvennlig by, da er dette godt og målrettet tiltak. Dessuten gagner dette også alle andre fotgjengere, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Når det gjelder fremkommelighet generelt er også god belysning og skilting gode aldersvennlige tiltak som vil føre til at eldre kommer seg ut, er mer aktive og deltar sosialt. I sum betyr dette også mindre behov for helse og omsorgstjenester.

– Når det er glatt og ikke brøytet kvir de eldre seg for å gå ut, både for å gjøre nødvendige ærender og sosial deltagelse. Det fører ofte til at eldre gjerne isoleres seg i vinterhalvåret, blir ensomme og deprimerte. Det er viktig at fremkommeligheten blir bedre, at det strøs og brøytes mer og at bydelene kan få sandkasser og sandsekker til utdeling ved individuelle behov, sier Berg.

Helårsdrift av fortau og gangveier vil bidra til bedre fremkommelighet for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Fortau skal brøytes ved mindre snø enn i dag (3 cm i stedet for 5 cm) og til raskere brøyting (ferdig brøytet på 4 timer i stedet for 8 timer). Det legges også opp til mer strøing.

Øvrig tiltak for gående
Oslo kommune arbeider kontinuerlig med prosjekter som bedrer tilretteleggingen for gående, og har følgende pågående prosjekter:

 • Thorvald Meyers gate
 • Akersgata
 • Oppgradering Telthusbakken
 • Rehabilitering Ilatrappa
 • Olav Vs gate
 • Nedre del av Hegdehaugsveien
 • Oppfølging av turveistrategien
 • Trafikkagenten (kontinuerlig)
 • BYMelding (kontinuerlig)
 • Utbedring av turvei og belysning ved Korsvoll/Engebråten
 • Øvrige trafikksikkerhetstiltak (fartshumper, lysregulerte fotgjengerfelt, kryssoppstramminger, reduserte fartsgrenser)