Ber om raushet for syriske flyktninger

20. mai 2015

Festningen_åpen dør2

Oslo må holde døren åpen og ta imot langt flere syriske flyktninger enn de nær 300 flyktningene byrådet forslår under dagens bystyremøte 20. mai 2015. De Grønne er skeptiske til tallfesting av flyktninger da det setter et altfor lavt tak på hvor mange Oslo kan motta.

«Verden opplever nå en flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig», skrev statsråd Solveig Horne i et brev til alle landets kommuner. Statsråden oppfordret kommunene til å øke bosettingen og ta mot flere flyktninger.
For lavt antall

Som en respons foreslår byrådet i dag å bosette 291 flere flyktninger ut over de opprinnelige 520. Dette tallet er for lavt, sett i lys av den humanitære situasjonens alvor og omfang. Dessuten er ikke de ekstra 291 flykningene som skal bosettes forbeholdt syriske flyktninger.

Bosettingskrav som bremsekloss

Regjeringen og byrådet knytter Oslo kommunes innsats for syriske flyktninger tett opp til bosetting. Vi i De Grønne mener at kravet om fast bosetting kan være en uheldig bremsekloss. Det vi ser i dag er en akutt situasjon som ikke krever fast bosetting, men midlertidig oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Innvilgelse av kollektivt asyl

Det kan virke som norske myndigheter har glemt at Norge på 1990- tallet tok imot mer enn 12.000 flyktninger fra krigene i Bosnia og i Kosovo. Norge tok da i bruk § 34 i Utlendingsloven, som gir mulighet for å innvilge asyl kollektivt i perioder med masseflukt. Oppholdet ble innvilget for ett år av gangen i tre år.

Det er ikke utelukket at Norge også nå kan ta i bruk lovparagraf 34 i Utlendingsloven. Om vi gjør det kan Oslo ta imot langt flere flyktninger. De Grønne ønsker derfor ikke å sette et så lavt tall på syriske flyktninger som det byrådet foreslår her i dag.

Ta i bruk tomme bygg og skoler

Med kollektiv beskyttelse, kan flyktningene slippe asylmottak og ventetid på bosetting. I Oslo kunne vi ta i bruk i tomme kommunale bygg, skoler i sommerferien og privat husly for midlertidig opphold, slik det ble gjort på 1990- tallet.

I Tyskland kan syrere med oppholdstillatelse fungere som private sponsorer for syriske flyktninger. I alt har over 5000 syriske flyktninger kommet til Tyskland gjennom denne ordningen. Dette kan vi også gjøre i Oslo.

I alle Oslos bydeler står det tomme lokaler som med Oslo kommunes – og privates hjelp kan bli tatt i bruk. I bydel Grorud har De Grønne allerede bedt bydelsutvalget om å kartlegge tomme lokaler.

Hovedpoenget her er altså at hvis Norge og Oslo vil, kan vi motta mange flere flyktninger kollektivt. Vi bør derfor ikke vedta et så begrenset mottakstall som 291 flykninger over to år.
Minst en flykning per 1000 innbygger
Men i dag er saken den at statsråd Horne ber om et tall for hvor mange Oslo vil ta imot. Vi er derfor nødt til å komme frem til et tall.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor at Oslo gjør som Tromsø, men at vi går enda litt lenger. Vi vil at Oslo skal ta imot 1 minst en syrisk flyktning per 1000 innbygger, noe som utgjør 645 flyktninger per år. Dette er i tillegg til de 520 flyktningene som Oslo kommune allerede har forpliktet seg til å ta i mot. Til sammen vil dette utgjøre minst 1165 flyktninger.

Vi som politikere og medmennesker har et moralsk ansvar. I dag har vi en unik mulighet til å vise raushet overfor Syria-flyktningene. Det gjør vi gjennom praktisk handling og innovative løsninger, samtidig som vi opprettholder retten til asyl. Vi ber derfor bystyret om å ikke sette tallet for mottak av flyktninger for lavt i denne saken.

Av Lillian Bredal Eriksen