Foto: blondinrikard via VisualHunt / CC BY
Fotocredit:

Endringer i bomringen gir mindre kø og bedre luft i Oslo

1. oktober 2017

1. oktober skjer det store endringer i bomringen rundt Oslo. Bakgrunnen er en tverrpolitisk avtale mellom byrådspartiene, Høyre, Venstre og KrF. Avtalene er også signert av Frps egen samferdselsminister.

Det er tre hovedgrunner til at disse endringene er nødvendig:

 1. Oslo er en av de byene i Europa med mest kø. Det er et kjempeproblem for næringslivet. Derfor har NHO etterspurt rushtidsavgift i flere år. Når vi innfører det nå, så blir det lettere å komme seg fram for varebiler og andre som må kjøre.
 2. 200 000 av Oslos innbyggere bor i dag i det som kalles «rød sone» med farlig høy luftforurensing. Biltrafikken går bokstavelig på helsa løs. Det må vi som politikere ta på alvor. Når disse tiltakene er gjennomført vil 180 000 innbyggere få en bedre hverdag og ikke lenger bo i rød sone.
 3. For å skaffe inntekter slik at vi kan gi folk et enda bedre kollektivtilbud. Veksten i kollektivtrafikken er enorm. Nå velger for første gang flere å reise kollektivt, framfor å kjøre egen bil. Sammen med Akershus bygger vi nå ut kollektivtilbudet for mange hundre millioner kroner.

Den nye Oslopakke 3-avtalen fra 2016 sikret 50 milliarder friske kroner til kollektiv- og sykkelprosjekter, og innføring av miljø- og tidsdifferensierte bompenger. Tidligere i år ble det samme tverrpolitiske flertallet enige om at det skal opprettes flere bomstasjoner for å gjøre bomringen mer rettferdig.

Omtrent samtidig som bomtakstene endres settes det igang en ny stor satsing på buss, trikk og T-bane i Oslo og Akershus, med hovedvekt på de store innfartsårene til hovedstaden. Helårseffekten av satsingen er 165 millioner kroner. Målet er flere reisende og bedre plass.

Byrådet i Oslo har også invitert med Akershus til å avlyse en planlagt prisøkning for kollektivreisende, men har foreløpig ikke fått bekreftet at det borgerlige styret Akershus vil være med på å holde prisene nede.

Dette er endringene

 • Det koster nå 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden (mellom klokken 6.30-9 og klokken 15-17), mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg.
 • Innføres en ny miljødifferensiering i bomringen for lastebiler som forurenser mye.
 • Bussen bedre plass når det ene av dagens tre kjørefelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika vest for Oslo som en prøveordning gjøres om til kollektivfelt.
 • En ny satsing på buss, trikk og T-bane i Oslo og Akershus sjøsettes 8. oktober, med hovedvekt på de store innfartsårene til hovedstaden. Helårseffekten av satsingen er 165 millioner kroner. Målet er flere reisende og bedre plass.

Miljø- og tidsdifferensierte bomtakster
Nå innføres det miljø- og tidsdifferensierte bomtakster på bomstasjonene. Tidsdifferensierte bomtakster, eller “rushtidsavgift”, innebærer at man har høyere takster på tider hvor det ofte blir trafikkork, slik at trafikken blir jevnere fordelt og man får mindre kø og forurensning.

I Bergen har rushtidsavgiften hatt stor effekt, mye større enn man trodde på forhånd. Køtiden inn til Bergen er nå halvert. Dette er noe som fungerer i mange byer rundt omkring i verden – og det er derfor NHO har ivret for rushtidsavgift i mange år i Oslo-området. Fremkommeligheten blir bedre for de som må bruke bil.

Flere bomstasjoner gir mer rettferdig byrdefordeling
En annen viktig del i avtalen er at det i 2019 settes opp omtrent 50 nye bomstasjoner i Oslo og ved bygrensen. I dag betales det bompenger for kun halvparten av alle bilreiser i Oslo, avhengig av hvor i Oslo man reiser fra og til. Etablering av flere betalingspunkter fører til at en større andel av bilistene må betale for å bruke bil i byen, noe som fører til en mer rettferdig byrdefordeling.

Endringene i bomringen er isolert sett forventet å redusere biltrafikken i Oslo med opp mot 15 prosent, og det vil bli en stor trafikkreduksjon i alle Oslos bydeler . Dette vil gjøre det lettere å komme seg fram for andre bilister, kollektivreisende, gående og syklende – og det vil redusere både luftforurensningen og klimagassutslippene. Inntektene fra endringene i bompengeavgiftene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet, noe som vil gjøre det enklere for flere å reise kollektivt.

God sosialpolitikk
Dette er også er god sosialpolitikk. En analyse fra Urbanet analyse viser at de med lavest inntekt i snitt ikke vil måtte betale mer, mens de mest ressurssterke, spesielt menn med høy inntekt vil måtte betale mer.

Dette gir også tryggere lokalsamfunn der innbyggerne kan komme seg lettere fram til fots og på sykkel, og å redusere biltrafikken i områder barn ferdes mye, som i nabolag og ved skoler.

EFFEKTER AV ENDRINGENE (FORELØPIGE ANSLAG)

 • 20 % reduksjon i CO2-utslipp fra transport i Oslo og Akershus i 2020
 • 70 % færre eksponert for farlig høy luftforurensing, med størst effekt i Indre by øst, Groruddalen, Oslo sør, Smestad og Skøyen.
 • Opp mot 15 % mindre biltrafikk over bomstasjonene
 • Bedre fremkommelighet på hovedveinettet i rushtiden
 • Netto samfunnsøkonomisk nytte 72 mrd. 2016-kr