Fotocredit: Monica Løvdahl

110,5 millioner i økning til klima og miljø

Byregjeringen trapper nå opp innsatsen for å nå Oslos klima- og miljømål med 110,5 millioner kroner utover det forrige byrådets forslag. – Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, av noen andre. Vi skal selv ta ansvar i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

 

19. november 2015

– Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, av noen andre. Vi skal selv ta ansvar i Oslo og bruke alle virkemidlene kommunen har, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Den nye byregjeringen har økt ambisjonsnivået i klimapolitikken, og har som mål å redusere utslippene fra Oslo med 50 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå.

– Dette budsjettet gjør at vi nå kan iverksette mange viktige prosjekter som er helt nødvendige for å nå Oslos klimamål og gjøre byen vår enda bedre å bo i, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Hun trekker frem prosjekter som pilotprosjekt med fossilfri anleggsdrift, energistasjoner for fornybart drivstoff, installering av solceller på kommunale bygg, og flere ladestasjoner for elbiler.

– Klimautslippene i Oslo har økt siden 1990. Jeg er glad for at byregjeringen bare etter få uker så tydelig prioriterer klima- og miljøpolitikken i budsjettet. Vi har en stor jobb foran oss, og er avhengig av et tett samarbeid med byens innbyggere og næringsliv, sier Berg.

Tråkker til på sykkel

Byregjeringen har som mål å øke sykkelandelen betydelig og redusere biltrafikken i byen. I neste års budsjett setter byregjeringen av 24 mill. kr til drift av sykkelveinettet, en 8-dobling av årets budsjett.

– Den viktigste grunnen folk oppgir til at de ikke sykler i Oslo er at det oppleves som utrygt. Vi vil gjøre det trygt å sykle – hele året, sier Berg.

Samtidig som byregjeringen legger fullt trykk på bygging av flere sykkelveier, settes det av en ny pott på 10 mill. kr til sykkelinvesteringer i bydelene.

– Mange steder er det små endringer som skal til for å gjøre det bedre å sykle til skolen eller butikken. Vi er opptatt å involvere bydelene som vet hvor skoen trykker, sier Berg.

Vil bytte ut biler med elsykkel

Fra nyttår blir det også innført en støtteordning for elsykler for byens innbyggere, i første omgang som en prøveordning.

– Elsykler er et attraktivt alternativ til bilkjøring. Med en støtteordning vil vi legge til rette for at flere skal la bilen stå, sier Lan Marie Nguyen Berg.

For å komme raskt i gang vil byregjeringen innføre en forsøksordning fra 1. januar 2016, innenfor en ramme på 5 millioner kroner. Ordningen vil evalueres etter at en viss grense er nådd.

Urbant landbruk – i hovedstaden

Byregjeringen vil at alle skal ha tilgang på gode grøntområder og rekreasjonsområder i sitt nærområde, og oppretter derfor en ny tilskuddsordning rettet mot borettslag og sameier. Samtidig starter arbeidet med å etablere et senter for byøkologisk innovasjon.

– Å kunne drive med egen dyrking er rekreasjon for mange, og vi vet det er interesse for å dyrke egen mat. Vi vil legge til rette for at flere får muligheten til å drive med urban dyrking, sier Berg.

Økte parkeringsavgifter

63 prosent av klimautslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Byregjeringen har derfor satt seg mål om å redusere biltrafikken med 20 % i løpet av bystyreperioden. I 2016 foreslår byregjeringen å øke parkeringsavgiftene i indre by (rød sone) med 50 %, med 20 % i øvrige soner, og utvide avgiftstiden i alle soner til å gjelde fra kl 0900 til 2000 fra mandag til lørdag.

– Nå blir det omtrent like dyrt å parkere på kommunale plasser som i private parkeringshus. Det er fornuftig miljøpolitikk, og gir oss samtidig inntekter vi kan bruke til forsterket satsing på sykkel og miljøvennlig transport, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg.