Fotocredit:

BYDELSPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NORDRE AKER 2015 – 2019

Sammen med likesinnede i andre land er Miljøpartiet de Grønne i gang med politisk dugnad for å bygge en økonomi som kan fungere i pakt med naturen. Vi vil skape samfunn som prioriterer livskvalitet fremfor materiell vekst. Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

3. august 2015

 

I Nordre Aker vil vi ta tak i de delene av de globale miljøutfordringene som må løses lokalt. I tillegg vil vi finne gode løsninger på miljøproblemene som rammer bydelens befolkning og natur. Med fokus på livskvalitet vil vi jobbe for at alle som bor i Nordre Aker skal ha store muligheter til å leve gode og grønne liv. Vi vil videreutvikle nabolag, strøk, plasser og parker sånn at de blir livlige møteplasser for alle innbyggere på tvers av alder og bakgrunn. Vi vil jobbe for at bærekraft blir et gjennomgående prinsipp for bydelens politikk på alle nivåer.

Frivillig arbeid er en stor ressurs for samfunnet. Det gir økt livskvalitet og styrker lokalsamfunn. Når vi skal skape et samfunn som bytter fokus fra materielle gleder til livskvalitet blir; kultur, møteplasser, idrett og friluftsliv viktig. Derfor vil vi styrke frivillig sektor.

 Hovedmål for Nordre Aker MDG

 • Vi vil gi mer plass til gående, syklister og kollektivreisende og redusere personbilens plass i bydelen.
 • Vi vil ta vare på bydelens grønne lunger.
 • Vi vil kjempe for at bydelene får større økonomisk spillerom og gjøre det lettere å påvirke nærmiljøet.
 • Vi vil styrke frivillig sektor og lokale idrett-, friluftsliv-, nærmiljø- og kulturtiltak.
 • Vi vil sørge for at alle barn får gå i barnehager i eget nærmiljø og øke antall ansatte og pedagoger.

 

Grønne tiltak

Gjennom små og store tiltak vil vi gjøre Nordre Aker til en lavenergibydel og en bydel hvor det er enkelt for innbyggerne å ta grønne valg i hverdagen.

De grønne i Nordre Aker vil:

 • Etablere klimaregnskap på bydelsnivå
 • Sette opp flere ladepunkter for el-biler i bydelen.
 • Styrke lokal handel og næring og motarbeide etablering av kjedebutikker og bilbasert handel. For eksempel planene for kjøpesenteret på Tåsen.
 • Redusere den samlende mengden biltrafikk gjennom bydelen og tilrettelegge for gjennomgående sykkeltraseer med høy standard, bland annet på Storo.
 • Gjøre det enkelt å velge å sykle eller gå for alle korte turer i bydelen.
 • Jobbe for å bedre kollektivtilbudet, som for eksempel mellom Nydalen og Storo.
 • Se på muligheten for å gjøre Damplassen og andre plasser bilfrie.
 • Jobbe for at private utbyggere i større grad bidrar til byens grøntstruktur når tomter bygges ut.
 • Sørge for at det at det er lett å kildesortere også for dem som ikke disponerer bil.
 • Sørge for at Grefsen hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon får forlenget leiekontrakt eller finne en god alternativ lokalisering.
 • Fremme etablering av grønne tak og solteknologi på tak.
 • Legge til rette for at brukbart utstyr fra bydelens avfallsstasjoner samles inn og gis bort eller selges til Oslos befolkning.
 • Utvide og styrke ordningen med minigjenbruksstasjoner. Vi vil ha flere steder å levere og hente brukbare ting.
 • Opprette en ordning der organisasjoner, uformelle grupper, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og tjenestesteder kan søke bydelen om pengestøtte til lokale miljøtiltak slik i som bydel Sagene.

 

 Urban natur og friområder

Natur, grøntarealer og parker skaper trivsel og gir bedre psykisk og fysisk helse. De bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og beskytter mot oversvømmelser i et våtere klima. Vi vil ta vare på økosystemene, artsmangfoldet og rekreasjonsmulighetene vi er så heldige å ha her i bydelen.

Miljøpartiet de Grønne i Nordre Aker vil:

 

 • Beskytte biologisk viktige områder, parker og friområder mot utbygging gjennom nye bestemmelser til anleggs- og riggområder.
 • Kartlegge og innføre urbant naturvern av områder med høy biologisk verdi.
 • Sørge for varig vern av Maridalen, Akerselva miljøpark.
 • Gjenopprette skogvokterstillingen bydelen hadde.
 • Tilby gratis kurs i birøkt og humlebol-laging, samt lokal oppfordring om tidlig utplanting av humle- og bievennlige planter.
 • Støtte bevaring av enger og gammel slåttemark.

 

 Kortreist kunst, kultur og idrett

Lokale idrett, kunst- og kulturopplevelser styrker nærmiljøet, skaper tilhørighet og øker livskvaliteten. Vi vil legge til rette for en sterk og mangfoldig kultursektor, engasjerende og inkluderende idrettsarrangementer og samtidig styrke viktige møteplasser for integrering og utveksling av kultur.

Miljøpartiet de Grønne Nordre Aker vil:

 • Satse på gatekunstprosjekter i Nydalen og Storo.
 • Utsmykke bydelens parker.
 • Fremme kulturaktiviteter som teaterscener, ulike verksteder, og lokale utstillinger og festivaler.
 • Videreutvikle det gode arbeidet som gjøres med Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
 • Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og andre organiserte frivillige kulturaktiviteter.
 • Bygge flere svømmeanlegg samtidig som vi vil energieffektivisere de som finnes.
 • Åpne skoleanleggene for aktiv bruk utenfor skoletiden.
 • Ivareta og bygge ut byens løkker for frie aktiviteter og ballspill også om vinteren.
 • Støtte organisert breddeidrett og sørge for at slike tilbud er tilgjengelig for alle.

 

Barn og unge

Bydelens skoler og barnehager skal sørge for at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit, selvinnsikt, og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv, miljøet og omgivelsene. Bydelen legger rammene for barnehagene og vi vil sikre at det er pedagoger nok i barnehagene, og sørge for at de som trenger ekstra hjelp får kvalifisert oppfølging. Ungdomsklubber er et viktig møtepunkt for en del av bydelens unge som vi vil ivareta og utvikle.

Miljøpartiet de Grønne Nordre Aker vil:

 • sikre at søsken får plass i samme barnehage
 • tilrettelegge for praksisplasser i bydelens barnehager.
 • sikre bemanningsnormen og øke pedagognormen i alle bydelens barnehager
 • støtte barnehagenes fokus på natur, friluft og miljø og legge rammer for at det kan videreutvikles.
 • fjerne unødvendig papirarbeid for å sikre større voksenkontakt og faglig planlegging.
 • sørge for å ha én styrer per barnehage.
 • sørge for at det settes inn tiltak for å få ned sykefraværet i barnehagene, for eksempel ved at det settes inn vikar fra første fraværsdag.
 • at bydel Nordre Aker blir pilotbydel for stemmerett for 16-åringer ved neste bydelsvalg.
 • styrke PPT, bydelspsykolog, barneverntjenesten og skolehelsetjenesten i bydelen
 • anlegge bilfrie soner foran bydelens barneskoler der det er mulig og sette i gang andre tiltak for å gjøre barnas skolevei trygg og trivelig.
 • Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å svømme i løpet av grunnskolen, inkludert utendørssvømming.
 • Planlegge en satsing på gode grønne lekeområder der det mangler i bydelen.  Vi ønsker oss en satsing på lekevennlig natur, akebakker, skøytebaner og skateramper.
 • Satse på ungdomsklubber.

 

Frivillighet, engasjement og lokal tilhørighet

Frivillig arbeid er en stor ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet til enkeltmennesker og til bydelen vår. Derfor er det viktig at frivillig arbeid og frivillige organisasjoner støttes og styrkes.

Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker vil:

 • Øke frivillighetsmidlene i kommende budsjett.
 • Hjelpe Frivillighetssentralen med å gjøre arbeidet sitt kjent
 • Sikre at Nordre Aker har nok lokaler tilgjengelig for organisert frivillig aktivitet.
 • Sette opp flere oppslagstavler på kollektivknutepunkter og andre strategiske steder.
 • Støtte folkelig engasjement, grasrot- og innbyggerinitiativ og tilrettelegge aktivt for brukermedvirkning i alle viktige saker i bydelen.

 

Omsorg

Omsorgstilbudene i Oslo varierer mye fra bydel til bydel. Vi vil være med på å skape en kultur for at bydelene utveksler erfaringer og lærer av hverandres praksis. Vi ser også behovet for at ansatte innen omsorgssektoren skal få bedre tid til å gjøre jobben sin.  Vi vil at alle som har behov for bydelens omsorgstilbud skal bli møtt av noen som har tid til å lytte og slå av en prat som en del av jobben sin.

Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker vil:

 • Senke terskelen for å få innvilget hjemmetjenester.
 • Arbeide for at bydelen samler og utveksler erfaringer for drift av velferdstjenester med andre bydeler.
 • Prioritere ideelle aktører framfor kommersielle i anbudsrunder for kommunale helse- og sosialtjenester.
 • Jobbe for at bydelen aktivt innhenter brukerperspektiver i arbeidet med utviklingen av helse- og sosialtjenester.

 

 

Integrering og møtepunkter på tvers av generasjoner og kulturer

Oslo er en mangfoldig og raus by hvor det multikulturelle aspektet er en styrke og en viktig verdi. Det er også en by med gode eksempler på hvordan en skaper møteplasser der barn, gamle og unge kan møtes og nyte godt av hverandres selskap. Dette vil vi bygge videre på og sørge for at Nordre Aker er et sted hvor alle opplever at de får være med i og bidra til fellesskapet.

Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker vil:

 • Se på hvordan boliger i forskjellige prisklasser kan gi en mer mangfoldig befolkning når det bygges nytt.
 • Se på hvordan bydelens lekeområder kan kombineres med treningsapparater for voksne.
 • Kartlegge behov for flere benker for personer med redusert mobilitet.
 • Støtte initiativer til flere og bedre ikke-kommersielle møteplasser for alle aldersgrupper på tvers av kulturell bakgrunn.
 • Sette i gang et prøveprosjekt med blandet bokollektiv for unge og eldre.
 • At bydelen skal ta sin del av ansvaret for å bosette og integrere flyktninger.