NOMKOM – Hva er nominasjon?

1. juni 2014

Nominasjonsprosessen i Oslo MDG er igang. Her kan du lese mer om hva det er og hvordan du kan delta.

OBS: Oppdaterte datoer og informasjon om prosessen!

I 2014 skal vi nominere De Grønnes kandidater til bystyrevalget i Oslo i 2015. Listen skal ha 59 navn og i tillegg 6 varaplasser. Nominasjonsmøtet i november skal altså nominere 65 kandidater til Oslo bystyre.

Oslo MDGs årsmøte 2014 vedtok sammensetning av nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å innstille på en liste til nominasjonsmøtet etter innspill fra partiets medlemmer og etter egne vurderinger. Komiteens arbeid foregår etter nominasjonskomiteens retningslinjer, basert blant annet på Oslo MDGs vedtekter, partiets nasjonale vedtekter og retningslinjer samt valgloven. Alle i nominasjonskomiteen har taushetsplikt.

Les mer om hvordan du foreslår kandidater.

Fremdriftsplan (OBS: Nye datoer!)
Nominasjonskomiteen jobber etter følgende datoer for fremdrift:

· 1. juli: Første frist for innspill til kandidater til topp 10
· 26. sept: Kandidater topp 10 blir sendt ut på mail til alle lokallag for prøvenominasjon, samt gjort offentlig for pressen. Kom også på Nominasjonstreff denne dagen kl 19!
· 10. okt : Frist for innspill fra lokallagene til topp 10-listen, inkl evt fremming av alternative kandidater
· 15. oktober: Frist for innspill på øvrige kandidater (under opp 10)
· 27. oktober: Hele valglisten skal ferdigstilles og blir sendt ut til alle medlemmer
· Uke 28 (slutten av nov): Nominasjonsmøtet avholdes

Nominasjonskomiteen oppfordrer alle bydelslag i Oslo om å avholde et medlemsmøte mellom 26. september og 10. oktober.

Foreløpig innstilling til topp 10 er kommet – hva skjer videre?

Listen til topp 10 sendes 26. september ut på prøvenominasjon. Det vil si at listen er foreløpig og at komiteen gjør et lite forbehold om endringer i navn og plasseringer. Årsaken er at vi ønsker å ha en sikkerhetsventil før den endelige innstillingen avgis i slutten av oktober, i fall det er tungtveiende argumenter eller sentrale navn som vi har oversett. Komiteen har også et mål om at bydelslagene skal ha diskutert og blitt godt kjent med listen også før nominasjonsmøtet, og oppleve nominasjonsprosessen som mest mulig åpen.

Komiteen oppfordrer derfor alle bydelslagene i Oslo til å ha et møte mellom 26. september og 10. oktober for å diskutere listen i sitt lag, og komme med evt tilbakemeldinger til nominasjonskomiteen innen fredag 10. oktober. Komiteen vil imidlertid kun gjøre endringer på listen, dersom vi vurderer innspillene som tungtveiende, eller på annen måte avgjørende for en god nominasjonsprosess.
Innspill til den foreløpige listen på topp 10 samt eventuelle alternative kandidater til listen skal diskuteres i bydelslaget og evt fremmes av bydelslagene. Enkeltmedlemmer kan ikke fremme alternative navn til listen i denne fasen. Alternative kandidater til topp 10 skal foreslås til en konkret plass på listen (merk at det er annenhver kvinne og mann). Komiteen tar da nye intervjuer etter behov, og vil vurdere justering av listen før endelig innstilling skal være klar i slutten av oktober.
Etter den endelige innstillingen er sendt ut i slutten av oktober, bør kandidater som fortsatt ønsker å stille som motkandidat på en bestemt plass melde fra om dette til oss i komiteen. De vil i så fall få muligheten til å presentere seg på lik linje med de innstilte kandidatene i et medlemsmøte i november, før nominasjonsmøtet. Alle medlemmer kan fremmes som motkandidater til innstillingen på nominasjonsmøtet.
 
15:okt: Ny frist for innspill til øvrige kandidater til listen
Nominasjonskomiteen ønsker fortsatt gjerne innspill fra medlemmer, bydelslagene og andre interesserte på navn for plassering lenger ned på listen, dvs lavere enn topp 10. Vi åpner derfor opp igjen den opprinnelig fristen i august, og håper alle medlemmer vil benytte anledningen til å fremme eksterne eller interne kandidater til listen på 65 navn. Frist for innspill til kandidater er 15. oktober. Vi ber enkeltmedlemmer om å benytte seg av dette skjemaet for innspill til listen. Lokallag som vil foreslå flere navn samlet kan sende disse til une.aina.bastholm@mdg.no.Les forøvrig mer om nominasjonen i Oslo MDG, hvordan du kan delta og om nominasjonskomiteens arbeid på oslo.mdg.no/nominasjon.

Hvem er en god kandidat?
Nominasjonskomiteen legger spesielt vekt på kandidaters politiske engasjement, kunnskap og erfaring, evne og vilje til å skape politisk gjennomslag for partiets politikk, deres evne og vilje til å være en aktiv formidler av MDGs politikk i den offentlige debatten, vilje til å delta i den nødvendige skolering, samt evne og vilje til å gjøre en aktiv innsats i valgkampen.

For kandidater til topp 10 vektlegges dessuten gode samarbeidsevner, lagforståelse og evne til å motivere andre, motivasjon og evne til å sette seg inn i store saksmengder, samt til å utvikle og formulere politiske forslag på vegne av partiet.

Kandidatene må akseptere partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk. Alle kandidater bør være medlemmer av Miljøpartiet De Grønne når nominasjonsmøtet avholdes.

Nominasjonskomiteen står fritt til å vurdere kandidatene så lenge de er valgbare etter valgloven.

 

Mer informasjon:
Nominasjonskomiteen
• Kontakt nominasjonskomiteen – hvordan sende inn forslag?
Retningslinjer for nominasjonsprosessen (pdf) (inkluderer også relevant informasjon om valgbarhet mm)