Stig Einar Rygh-Johansen

16. kandidat, f. 1963, Bydel Nordstrand