Handlingsplan 2018-2019

Vedtatt på årsmøte 10. mars 2018

13. august 2018

Handlingsplan for Oslo MDG 2018-2019

Oslo MDGs hovedprioriteringer
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo. For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:
-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget 2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.

1. Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig å skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.
1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks etter innmelding. Lokallagene oppfordres å ha en medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes, ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer, særlig de mest profilerte, har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter. Fylkesstyret og de mest profilerte medlemmene våre har et særlig ansvar for å ta kontakt med og hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før.

1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslo- politikk.

2. Verving
For å vinne valget er det viktig med en langsiktig strategi for å få flere med på laget.
2.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram mot valget. Strategien skal inneholde en plan for målretta verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike aldre, av ulike kjønn og fra ulike miljøer.

3. Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike ledd i organisasjonen.
3.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
3.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa og Oslos stortingsrepresentant.
3.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.
3.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid i fylkeslaget.
3.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til medlemmene.
3.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende medlemsaktiviteter og andre viktige hendelser i internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
3.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan forvalte MDGs politikk på en god måte i bydelsutvalg og på Rådhuset.
3.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i organisasjonen får et tilbud om dette.
3.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer kan abonnere på for å kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget og lokallagene.

4. Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det langsiktige strategiske arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet skal ledes av fylkesstyret.
4.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på rådhuset ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019.
4.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir involvert i planleggingen av valgkampen.
4.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle bydelene.

5. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med ansvarlig drift og opprustning av fylkeslaget og lokallagene.
5.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til lokalvalget. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
5.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som skal sørge for god dialog og oppfølglig av lokallagsstyrene.
5.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi og medlemsmøter.
5.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for lokallagslederne og andre med lederansvar etter årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en mentor.
5.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo MDG.

6. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er det svært viktig å kommunisere Oslo MDGs politikk og gjennomslag.
6.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og sosiale medier.
6.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i samarbeid med stortingsgruppa, folkevalgte på Rådhuset og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver. «